economie
Facetten van Izegem. Gidsencursus 1996-1997. Stadsbestuur Izegem, 1996-1997. Bevat de volgende typisch Izegemse bijdragen.
Jean-Marie LERMYTE, De politieke, sociaal-economische en religieuze geschiedenis van Izegem en zijn deelgemeenten, 32 p.
Marcel DELMOTTE,  De Kasselrij Kortrijk en de Gaverstreek, de grote verliezers van de Negenjarige oorlog (1688-1697), 4de jaarboek van de Geschied- en Heemkundige Kring "De Gaverstreke" Waregem, 1976, p. 91-214.
Etienne SABBE, Grondbezit en landbouw, economische en sociale toestanden in de kalstelenij Kortrijk op het einde der XIVe eeuw. Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, Nieuwe Reeks, XV, 1936, p. 394-452.
Jozef GELDHOF, De Izegemse lijnwaadhandel, Ten Mandere nr. 4, 2/1, 1961, p. 12-23.
Jozef GELDHOF, De Izegemse lijnwaadhandel, Biekorf, 55, 1954, p. 33-41, 89-94 en 177-187.
Marcel NUIJTTENS, Rond de Izegemse lijnwaadmarkt, Ten Mandere nr. 68, 24/1, 1984, p. 71-74, met facsimilé van enkele bladzijden uit Tresoor van de Ghewichten, Maten van Koorn ende landen, etc., in Amsterdam gedrukt bij Theunis Jacobszoon in 1668.
Etienne SABBE, De Belgische vlasnijverheid. Deel I: De Zuidnederlandse vlasnijverheid tot het verdrag van Utrecht (1713), deel II: Van het verdrag van Utrecht (1713) tot het midden van de XIXe eeuw. Kortrijk, Nationaal Vlasmuseum, 1975, 396 en 701 p.
Jan VAN ACKER, De graanmarkt van Izegem in de zestiende eeuw, Ten Mandere nr. 76, 26/3, 1986, p. 247-252.
Pieter DECLERCQ, De oude molens van Izegem, Ten Mandere nr. 1, 1/1, 1960, p. 22-36 en nr. 2, ½, 1960, p. 9-21. Zie over de Izegemse banmolens ook Rafaël VERHOLLE, Verkoping van de prinselijke goederen in 1828, Ten Mandere nr. 6, 2/3, p. 26.
M. PYNCKET, De ambachtstelling in de Roede van Menen, 1738, 't Wingeroen, jg. 13 nr. 3, 1989, p. 12-22, Emelgem, p. 17, Izegem, p. 19-20, Kachtem, p. 20.
1784 - Uurtabel van de reizende boden vanuit Gent, Ten Mandere nr. 57, 20/2, 1980, p. 128.
Pieter DECLERCQ, Oude heelmeesters, Ten Mandere nr. 18, 7/2, 1967, p. 21-31. Reacties en aanvullingen in Lezers schrijven ons: Nog over de "Izegemse heelmeesters", Ten Mandere nr. 19, 7/3, p. 36-46
Edgard SEYNAEVE, Nog over Izegemse heelmeesters. 3., Ten Mandere nr. 42, 15/2, 1975, p. 81-82.
Al staan er weinig gegevens in over Izegem, men doet er toch goed aan het volgende werk te consulteren: Geert HOORNAERT, Hulp der kranken en zwangere vrouwen. Medici, chirurgijnen, vroedvrouwen en apothekers uit Midden-West-Vlaanderen, opleiding en ziekenzorg, 1600-1914, Izegem, Hochepied, 1990, 221 p. Op p. 204-205 de lijst van gezondheidswerkers in Izegem tijden de Franse periode.
Joseph BOURGEOIS, Het geslacht Bourgeois, Ten Mandere nr. 16, 6/3, 1966, p. 3-10.
Antoon VANDROMME, Van Izegemse dokters en chirurgijnen, Ten Mandere nr. 86, 30/1, 1990, p. 43-48.
Emiel DIERICK, Izegem over honderd jaar, S.l., 1927, 25 p. Het ging om een bundeling van artikels die vanaf 12 maart 1927 eerst in De Mandelbode verschenen waren. Zie ook : Joseph BOURGEOIS, Izegem, honderd vijftig jaar geleden [in 1825-1826], Ten Mandere nr. 36, 13/2, 1973, p.3-4.
Jozef GELDHOF, [Pottenbakkers te Izegem], Ons Heem, 15, 1960, p. 198-199
A[ntoon] L[owyck], De pottenbakkers Roose te Izegem, ibidem, p. 199
A[ntoon] L[owyck] en Maurice VERFAILLIE, Punttegels uit Izegem, Ibidem, p. 199-200.
Jozef GELDHOF, Yseghem. Vlytigh ende boos. Historische economisch overzicht van de Izegemse nijverheden, [Izegem, Stad Izegem, 1956], 86 p.
Claudine ROOSE, Industriële inplantingen te Izegem, 1830-1914. Methodologische en heuristische benadering van de industriële archeologie, Niet-gepubliceerde licentiaatsverhandeling, RUG, 1974-1975. Met veel kadasterplannetjes.
Adriaan LINTERS (red.), De vlasvallei en haar kanalen. Van Kortrijk naar Zwevegem en Izegem. Industrieel archeologische route, VVIA, 1987, 53 p.
Lode DELDYCKE, Nijverheidsexpo Izegem 8-16 nov. '80, Izegem, 1980, 159 p.
Juliaan THEYS, Olivier VANNESTE en Michiel ZWAENEPOEL, Het arrondissement Roeselare. Een regionaal-ekonomische studie, (Westvlaams Ekonomisch Studiebureau, VII), Brugge, WER, 1963, XI-336 p.
Het handelscentrum Izegem, Brussel, Economisch en Sociaal Instituut voor de Middenstand. Dienst planologie van de handel, Jozef II-straat 9, 1968, 124 p., gestencild.
Renate CAEN, Sterke-zwakte analyse van Izegem in het stadsgewest Kortrijk-Roeselare, Niet-gepubliceerde licentiaatsverhandeling, (Economische wetenschappen), RUG, 1991, IX-118-IV-54 p.
Hendrik DERUYCK, Een regionaal economische studie van de stad Izegem, Niet-gepubliceerde licentiaatsverhandeling, Antwerpen, Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius, 1973, 4-80-27 p.
Lode DELDYCKE, Een "historisch" toekomstperspectief voor de industriële bedrijvigheid in Izegem;: Is onze toekomst bedreigd of rooskleurig?, Izegem, Strobbe, 1994, s.p.
Luc STROBBE, 60 jaar VKW in vogelvlucht, 5 p., samen met de studie van L. Deldycke gebundeld.
Frans WAYAERT en Jean-Marie LERMYTE (red.), 150 jaar droogenbroodroute (1847-1997). De Lijn 66 Brugge-Kortrijk, Aartrijke, Emiel Decock, 1997, 223 op. Over Kachtem en Izegem zelf: p. 161-177.
Frans ACX, Het ontstaan van het kanaal Roeselare-Leie (1862). Een analyse van een negentiende-eeuws besluitvormingsproces, De Gidsenkring; 30/5, 1992, p. 3-31.
Statistiek van de scheepvaartbeweging op de rivieren en kanalen van de Dienst van het stroomgebied der Schelde, 2e directie. Tienjarig overzicht 1971-1980., Brussel, Ministerie van Openbare Werken, Bestuur der Waterwegen, 1980, p. 20-23 en tabellen R.L. 1A en R.L. 2B.
Daniël DEVOLDER, Geschiedkundig overzicht van het openbaar vervoer in de provincie West-Vlaanderen, in eigen beheer (Eigen Heerdlaan 26, 8200 Sint-Andries) gepubliceerd van 1980 tot 1987. Van de 12 deeltjes hebben er zes betrekking op Izegem: nr. 3, de periode 1847-1914 (23 p.), nr. 6, de Eerste Wereldoorlog (37 p.), nr. 7, het interbellum in de streek van Izegem, Kortrijk, Menen en Moeskroen (39 p.), nr. 10, de Tweede Wereldoorlog (44 p.), nr. 11, 1945-1963 (105 p.) en nr. 12, 1964-1985 (134 p.) Het gaat om de trein-, tram- en busverkeer. De lijnen Izegem-Wevelgem en Ardooie-Izegem komen heel kort ook aan bod in Jos NEYENS, De buurtspoorwegen in de provincie West-Vlaanderen 1885-1967, Lier, 1980, p. 45-46 en 72-73.
Analyse Izegemse bedrijfsenquête, s.l., [1996], 16 p.
Indu-plan Izegem-Kachtem, s.l., [1996], kaart
Verkeersveiligheidsplan Emelgem-Kachtem, s.l., [1996], 16 p.
Antoon VANDROMME, 25 jaar geleden verdween de tram, Ten Mandere nr. 48-49, 17/2-3, 1977, p. 149-160.
Ferdy CALLEWAERT, Izegem poogde Roeselaarse dinsdagmarkt af te snoepen, Mandeldal, 8/6, 1983, p. 122-124.
De Izegemse schoeiselnijverheid. Historisch overzicht samengesteld door de heemkundige kring "Ten Mandere", speciaal nr. 15, 6/2, 1966, 50 p.
Christiaan DE FORCHE (vertaling, met voorwoord van Jean-Marie LERMYTE), Historische, geografische en sociale aspecten van het schoeisel, Ten Mandere, speciaal nr. 84, 29/2, 1989, p. 65-132.Het werk, dat ook in overdruk verscheen, handelt niet over Izegem, als dusdanig, maar voor het fotomateriaal werd Izegems schoeisel gekozen.
Michèle TOURNIER, (eindred.), m.m.v. onder andere Raf VANDENBERGHE, Stedelijk modemuseum Hasselt. Schoenendans in het modemuseum. Schoenen van 1900 tot nu, Hasselt, BRT, 1992, 93 p. (n.a.v. een tentoonstelling);
Raf VANDENBERGHE, Schoenmode sinds 1900. Catalogus gelegenheidstentoonstelling bij het zilveren jubileum van het museum. Ten Mandere, speciaal nr. 96, 33/2, 1993, 48 p.
Charles GILLES DE PELICHY, L'industrie de la cordonnerie en pays flamand, (Les Industries à domicile en Belgique, dl.2), Brussel, Ministère de l'Industrie et du Travail. Office du Travail, 1900, 156 p. geschreven m.m.v. J.Ronse, E.Dierick, J. Opdedrinck, J.Schöller en A. Boutens; in 1987 vertaald door Bart BLOMME, De schoenmakersindustrie in het Vlaamse land., s.l., 1987, 33 p. gestencild.
Jozef GELDHOF, De schoenmakers van Izegem. Geschiedenis van het schoenmakersbedrijf, Biekorf, 52, 1951, p. 185-194.
Alfons DEJAN, Schoentechniek, Ten Mandere nr. 3, 1/3, 1961, p. 24-26, over de trouwschoenen van Eduard Dierick; ID., Verdwenen ambachten te Izegem, het schoenmaken met de hand, Ten Mandere nr. 13, 5/3, 1965, p. 53-66
Alfons DEJAN, tentoonstelling 1835, Ten Mandere nr. 3, 1/3, 1961, p. 26-29.
Comte rendu du 2me Congrès des Fabricants de chaussures tenu à Iseghem le 6 Septembre 1909, Le Moniteur de la Cordonnerie et du Cuir, 7, 1909, p. 315-337.
L.M., De schoennijverheid te Izegem, Economische Tijdingen, 1, 1936, p. 102-105.
M. Joseph BAEGHE, De schoennijverheid, niet gepubliceerde verhandeling 1954-1955, 59 p.
Th. BARBIER, Toestanden bij de schoenarbeiders te Izegem, niet-gepubliceerde verhandeling (maatschappelijk assistente), Gent, 1948
Eliane CLARYSSE, Enkele aspecten der Izegemse schoenarbeiders, Niet-gepubliceerde verhandeling, Kortrijk, Katholieke School voor Maatschappelijk Dienstbetoon, 1953, 176 p.
Frans DEMUYNCK, Izegemse schoennijverheid, Niet-gepubliceerde verhandeling, kandidatuur handelswetenschappen, Antwerpen, 1957-'58, 48 p.
Albert GESQUIERE, De toestand van Izegem-Emelgem als eerste schoencentrum van België, Niet-gepubliceerde licentiaatsverhandeling, Antwerpen, Sint-Aloysiushandelshogeschool, 1960-'61, 165 p.
Urbain VROMAN, Onderzoek naar de sociaal-economische toestand van de Izegemse schoennijverheid, Niet-gepubliceerde verhandeling, Roeselare, School voor Maatschappelijk Dienstbeton, 1957, 98 p.
Gabriël EECKHOUT, West-Vlaanderen Werkt, jaargang 1, 1959, p. 101, 2, 1960, p. 67-68, 3, 1961, p. 60, 4, 1962, p.55, 10, 1968, p. 19-20 en 115, 11, 1969, p.26-27, 12, 1970, p. 21, 13, 1971, p. 68-69 en 172, 14, 1972, p. 194-195.
De schoennijverheid in West-Vlaanderen. Arbeidsbevoorrading, Kontakt onderwijs/industrie (Westvlaams Ekonomisch Studiebureau, Rapport 4), Brugge, Westvlaamse Economische Raad, 1961, 67 p. gest. Dit rapport werd besproken in West-Vlaanderen werkt, 3, 1961, p. 90-93. Voor de volledigheid verwijzen we ook naar De Schoenmaker, een blad van de federatie van de schoenmakers- en herstellers en naar Renovation chaussures, een uitgave van de bond van schoenfabrikanten, hoewel de meeste gegevens over Izegem meestal ook in andere publicaties vaak zelfs uitvoeriger te vinden zijn.
Alfons DEJAN, Figuren van bij ons. Eduard Dierick, grondlegger van de Izegemse schoennijverheid, Ten Mandere, 2, ½, 1960, p. 30-35 en 3, 1/3, 1961, p. 14-29.
Emiel DIERICK, Handboek voor schoenmakerij, [Izegem], J. De Busschere-Bonte, s.d., 104 p.
Alfons DEJAN, Izegemse ambachten van vroeger en nu. De schoennijverheid [1700-1800], Ten Mandere nr. 7, 3/1, 1963, p. 14-19
ID., Izegemse ambachten van vroeger en nu. De schoennijverheid [1800-1913], Ten Mandere, 8, 3/2-3, 1963, p. 23-37. Naamlijsten van heel wat Izegemse schoenmakersbazen in 1897 ook in zijn bedrieglijk getiteld artikel: St.-Crispijn in 1897 te Izegem, Ten Mandere nr. 7, 3/1, 1963, p. 10-13.
Namen van schoenmakers in 1835 ook in: André DEMEURISSE, Bijdrage tot de geschiedenis van de Izegemse schoeiselnijverheid, Ten Mandere nr. 34, 12/3, 1972, p. 16-18.
Rafaël VERHOLLE, Na de schoeisel-expo, Ten Mandere nr. 16, 6/3, 1966, p. 36-43
Antoon VANDROMME, Het Izegems schoeiselmuseum, [Izegem], 1e uitgave, 1979, ongepag., 2e uitgave, 1981, 66 p. gest., een nauwelijks bruikbare catalogus
Raf VANDENBERGHE, Bij een bezoek aan het Nationaal Schoeiselmuseum te Izegem, 't Beertje, 1992, p; 25-32.
Raf VANDENBERGHE, De beroemde laarzen in ons schoeiselmuseum: tegenspraak, Ten Mandere nr. 78, 27/2, 1987, p. 173-183.
Robert LEROY, Een uniek duo, Ten Mandere nr. 76, 26/3, 1986 over Bekaert en Raymond Werbrouck, de eerste conservator van het borstelmuseum.
G.P. BAERT, De borstelmakers van Izegem, Biekorf, 52, 1951, p. 29-36 (ook verschenen in De Mandelbode, 15 september 1951 e.v.) en aanvulling in Lucien VAN ACKER, De borstelnijverheid te Izegem, Biekorf, 52, 1951, p. 126-128.
José NAERT, De historische ontwikkeling van de borstelnijverheid in Izegem vanaf het einde van de 18de eeuw tot ca. 1930. Niet-gepubliceerde licentiaatsverhandeling (geschiedenis), RUG, 1987, 2 dln. XVII-285 en IV-84 p. Een voorproefje bracht hij in José NAERT, De Izegemse borstelnijverheid, 't Beertje, 1992, p. 13-24. Foto van de borstelfabrikanten van 1927 in Ten Mandere nr. 66, 23/2, 1983, p. 178-181.
Hilde COLPAERT (coördinatie), Duizend en één… Nationaal Borstelmuseum Izegem, 15 jaar, Izegem, 1996, 64 p. de leden van Ten Mandere kregen deze brochure als speciaal nr. 105, 36/2, 1996 aangeboden.
José NAERT, Izegem, bakermat van de Belgische borstelnijverheid. Een historische schets vanaf het einde van de 18de eeuw tot circa 1930, in Duizend en één… Nationaal Borstelmuseum Izegem, 15 jaar, Izegem, 1996, p. 10-26.
Hilde COLPAERT, Zeg niet zomaar een borstel…, in Duizend en één… Nationaal Borstelmuseum Izegem, 15 jaar, Izegem, 1996, p. 30-47.
Hilde COLPAERT, De machines komen…, in Duizend en één… Nationaal Borstelmuseum Izegem, 15 jaar, Izegem, 1996, p. 48-54.
Nationaal Borstelmuseum, 19 maart 1988: een overzicht van de collecties, Ongepagineerd brochuurtje n.a.v. de heropening, s.d.,
Hilde COLPAERT en Walter DUYCK, Opening van het nieuw nationaal borstelmuseum: 19 maart 1988, Ten Mandere nr. 81, 28/2, 1988, p. 161-173
Ode aan het hout. Een overzichtstentooonstelling over hout en houtbewerking in al hun aspecten 25 september -10 oktober 1993. Izegem, Stedelijke Economische Raad, [1993], 32 p. reclamepagina's inbegrepen.
Hendrik WILLAERT, Uit Izegem verdwenen nijverheden : de leerbereiding, Ten Mandere nr. 55, 19/3, 1980, p. 169-190, met erratum in Ten Mandere nr. 60, 21/2, 1981, p. 165.
Jozef GELDHOF, Figuren van bij ons: Petrus Parmentier, Ten Mandere nr. 4, 2/1, 1961, p. 24-28.
Antoon VANDROMME, De handelsbeurs van 1926, Ten Mandere nr. 89, 31/1, 1991, p. 27-34.
Jean-Marie LERMYTE (red.), 150 jaar drukkers in Izegem, Ten Mandere, speciaal nr. 90, 31/2, 1991, 111 p.
Antoon VANDROMME, 90 jaar Strobbe, Ten Mandere nr. 60, 21/2, 1981, p. 97-110.
Druk Snoer. De onderlinge band tussen het beheer en het personeel van de drukkerij Strobbe, Izegem, Izegem, Strobbe, 1948-1976, 67 nummers.
Antoon VANDROMME, Drukkerij Vandoorne 60 jaar, Ten Mandere nr. 66, 23/2, 1983, p. 161-165.
Oliefabrieken Vandemoortele N.V., S.l. [1959], 2 folders van 12 en 8 p. in mapje. Van recentere datum zijn de volgende brochures: Open deurkrant N.V. Vandemoortele, mei 1996; 4 p; (met korte historiek) en de public relationsbrochure Vandemoortele; Hoogtechnologische ontwikkelingen in een wereldvoedselmarkt, S.l., s.d. [16 +3] p., waarvan ook een versie in het Frans, het Duits en het Engels bestaat. Het is mogelijk dat studenten over de firma geschreven hebben, maar dat kon door de firma niet bevestigd worden.
Artex revue en Artexpressief. Winsol gaf enkele jaren geleden een Winsol Flash uit, 8 p., maar ten behoeve van studenten werd ook een korte historiek van 3 p. opgesteld (niet gepubliceerd).
Willy BOUCQUET, De vlasnijverheid in onze regio, Kroniek van Groot-Izegem 1993, Izegem, Hochepied, 1993, p. 5-40, zie ook noot 16.
Willy BOUCQUET, Van werken gesproken, Kroniek van Groot-Izegem 1993, Izegem, Hochepied, 1993, p. 121-126.
Willy BOUCQUET, De Buysekens en hun hoeveke, Kroniek van Groot-Izegem 1993, Izegem, Hochepied, 1993, p. 165-170.
Willy BOUCQUET, Oud beroep strodekker, Kroniek van Groot-Izegem 1993, Izegem, Hochepied, 1993, p. 145-148.
Willy BOUCQUET, Een verdwenen beroep: de veldovens, Kroniek van Groot-Izegem, 1992, Izegem, Hochepied, 1992, p. 127-132.
Antoon VANDROMME, De schijnwerper op Kachtem. De knopenfabriek "Moderna", Ten Mandere nr. 64, 22/3, 1982, p. 269-273. Met foto van het personeel in 1957.
J. CASTELEYN en G. DECLERCQ, Waterbeheersingswerken Babilliebeek te Izegem, Provinciale Technische Dienst, 1995, 9 p. Er bestaat ook, zelfde auteurs en titel, een Toelichtingsnota, 7 p. met zowat dezelfde inhoud.
Jan PUYPE, De ridders van de West-Vlaamse tafel, Van Halewijck, 2002, 445 p.
Elise DESCAMPS, Krediet en kredietwerken tijdens de nieuwe tijden. Izegem 1760-1779, praktische oefening Nieuwe Tijden, 2de kandidatuur R.U.G., 2003, 87 p.
Jochen Vlieghe, Landbouw en gezinnenin Emelgem 1866-1880, onuitgegeven licentiaatsverhandeling R.U.G., 2002, 161 p.
Koenraad VANDOMMELE, Eperon d'or, eigen beheer, 2007, 51 p.
Brecht DEMASURE, De industriële ontwikkeling in Midden- en Zuid-West-Vlaanderen (1890-1950). Een sectorale analyse aan de hand van industrietellingen., in Handelingen van het Genootshap voor Geschiedenis te Brugge, nr. 148 (2011/2) p. 427-466.
Kurt HIMPE, Vijftig jaar economisch leven, Ten Mandere, nr. 146-148, 2010, p. 69-88.
Brecht DEMASURE, De oudste industriezone van Izegem, een erfgoed-historische en cartografische benadering, Leuven 2009, 31 p.
Brecht DEMASURE, Over werk en mensen. Een sociaaleconomische streekgeschiedenis van Midden- en Zuid-West-Vlaanderen, prov. West-Vlaanderen, 2012, 188 p.

economie : zie ook borstels, lijnwaad, schoenen

edelsmeedkunst
Bernadette ROOSE-MEIER en Hugonne VERSCHRAEGEN, Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie West-Vlaanderen. Kanton Izegem, Brussel, Ministerie van Nederlandse Cultuur, Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium 1976.
Hendrik WILLAERT en Antoon VANDROMME, Tentoonstelling kerkbezit & - interieur St.-Tillokerk. Izegem 7/8 en 14/15 september 1974, S.L., 1974, 40 p.
[C. HOORNE], Religieus kunstbezit Izegem 1080-1980. Tentoonstelling van Izegems religieus kerk en privaat kunstbezit. Kapel "Avé Maria" Gentsestraat 36 Izegem 21-28 september; S.l., 1980, 32 p. gestencild.
Expo Religieuze kunst in Izegems bezit, Sint-Tillokerk 1-2-3 en 4 december 2000, Izegem, gefotokopieerd, 117 p.
Antoon VANDROMME, Kunstschatten in kerkelijk bezit te Izegem. Vergulde kelk door Jan Cruble(sic), Ten Mandere nr. 23, 9/1, 1969, p. 48-51.
Paul DEBRABANDERE, De Kortrijkse edelsmeedkunst (verhandelingen uitgegeven door de Leiegouw, VI), Kortrijk, 1979, 320 p.; zie zijn index p. 318.
 

Eendracht en Vooruitgang
Luc HAEGHEBAERT, Terreinverkennend onderzoek naar de geschiedenis van de amateuristische muziekverenigingen in de provincie West-Vlaanderen gedurende de Nieuwste Tijden, Niet-gepubliceerde licentiaatsverhandeling (geschiedenis), RUG, 1983-1984, 3 dln. 475 p. Bjorn VERSCHOORE, Dirk VANDEBUSSCHE en Piet DEVEUGHELE, Harmonie en fanfare leven in Izegem, Niet-gepubliceerd eindwerk AMC, ongepagineerd, dit werk is weinig origineel, maar verdienstelijk omwille van de samengebrachte fotokopies i.v.m. het Congregatiemuziek, Eendracht en Vooruitgang, Leo XIII, de Stadsfanfaren, de Voorwacht en Vrede en Eendracht.

Eendrachterke, 't
André SAELEN, De koninklijke muziekmaatschappij "Vrede en Eendracht" Kachtem, 1905-1976, Ten Mandere nr. 47, 17/1, 1977, p. 1-39. Zie ook Muziekvereniging Vrede en Eendracht Kachtem-Izegem 1905-1980, S.l., [1980], ongepagineerde reclamebrochure. De fanfare geeft ook een ledenblad uit: ‘t Eendrachterke. Periodiek van Koninklijke Fanfare Vrede en Eendracht, Er werd in 1987 mee gestart.

Eeuwelingen
Bart BLOMME, Veel negentigers… weinig honderdjarigen te Izegem, Mandeldal, 5de jg. nr. 12 p. 243.

Egels, Louise
Programma der feestelijkheden bij de viering van de honderdjarige Louise Egels, weduwe van Charles-Louis Tytgat op zondag 1 augustus 1948, Izegem, 1948, 56 p., programmaboekje

Egem
Ernest FALIGAN (met voorwoord door Ludovic DE BESSE), Monographie des Institutions Economiques fondées par l’abbé Henri Van den Driessche à Iseghem et à Eeghem (Belgique), Brugge, CH; Baeyert-Storie, Tielt, R. Van Landeghem-Minnaert, Parijs, Crédit Mutuel et Populaire & l’Union des Associations Ouvrères catholiques, 1885, 82 p.
Roger BEKAERT, Figuren van bij ons: de zouaaf-priester H. Vandendriessche, vergeten onderpastoor te Izegem, Ten Mandere nr. 38, 14/1, 1974, p. 50-53; het paragraaf "het sociaal pionierswerk van onderpastoor Henri Van den Driessche (1878-1891)" in Valère ARICKX, geschiedenis van Egem, deel 2, s.l., 1982, p. 257-268. Zie ook Monseigneur PAAPS, Zouaaf-Priester. Lijkrede uitgesproken in de kerk van Aelbeke. Gevolgd van de drie Lofreden aan het graf afgelezen door Steyt (Kortrijk), Verhamme (Iseghem) en Desmet (Hooglede) ter gelegenheid van den Plechtigen Lijkdienst van den E.H. Hendrik Vandendriessche den Zaterdag zesden Februari 1904., [Kortrijk, Eugène Beyaert, 1904], 14 p.
Zijn synthesewerk is: Hendrik VAN DEN DRIESSCHE, Parochiale Christene Gildenbond beproefd ter stede en te lande of vijf en twintig jaren arbeid op het gebied der Economische Volksvwerken te Iseghem 1871-78, te Eeghem 1878-91, te Varssenaere 1891-93 en te Oostkerke-bij-Brugge 1893-96, Oostkerke, Adolf Van Mullem, 1896, 535 p. Ook in enkele andere werken komt zijn bedrijvigheid in Izegem ter sprake:
H.  VANDEN DRIESSCHE, Drie aanspraken over het sparen of Omstandig verhaal van de Spaarkas vergadering te Eeghem, op 24 mei 1883, Antwerpen, L. Beerts, 1883, 40 + 4 p., Wegwijzer in een Spaarhof, nr. 11. Tweejarig verslag over de Economische Werken van den Parochialen Christenen Gilde-Bond, die gevestigd zijn in het Spaarhof te Eeghem (…) (1 juli 1889-1 juli 1891), Tielt en Gent, 1891, 76 p., waarvan p; 47-50 over Izegem.

Eigen Huis
Naamloze Maatschapij "Eigen Huis" gevestigd te Iseghem. Standregels, Izegem, Gebroeders Strobbe, [1893], 23 p;
Antoon VANDROMME, Honderd jaar "Eigen Huis" in Izegem, Ten Mandere nr. 97, 33/3, 1993, p. 25-34.
 

elektriciteit
Stad Izegem. 50 jaar eigen elektriciteitsdiensten 1901-1951, S.l., 1961, 100 p. programmabrochure;
Maurice VERFAILLIE, Zestig jaar stadselektriciteit, Ten Mandere nr. 5, 2/2, 1962, p. 5-19
Dirk DE VLEESCHAUWER en Noël KERCKHAERT, Van Desclée tot Gaselwest: een energiek avontuur doorheen de tijd, Gaselwest, Kortrijk en Tielt, Lannoo, 1995, 304 p. waarvan p. 121-125 een historische schets bevatten over (groot-)Izegem.
Rudy BROUCKAERT, Stoom-elektriciteitsgesticht Izegem anno 1901, eigen beheer, 2007, 35 p.

Elisabeth Pauline Vilain XIIII
G. DANSAERT, Une grande suzeraine au XVIIIème siècle. Elisabeth-Pauline de Gand-Mérode-Isenghien, comtesse de Lauraguais, Brussel, Editions Dewarichet, 1943
Rafaël VERHOLLE, De laatste feodale prinses van Izegem, Ten Mandere nr. 8, 3/2-3, 1963, p. 3-18.

Emelgem-ommegang
D. VAN DE HAUWEELSCHEN, Perenommegang, Rond den Heerd, 8, 1873, p. 291-292;
Pieter DECLERCQ, Emelgem-ommegang, Ten Mandere nr. 18, 7/2, 1967, p. 8-12.

emigratie
Marcel NUIJTTENS, De Izegemse schoenmakersfamilie Kerckhof in den vreemde, Ten Mandere nr. 97, 33/3, 1993, p. 13-15.
John DESREUMAUX, 't Was een lust te hooren veel Vlaemse jeucht in Sparen-stadt... Vlamingen en andere immigranten in Haarlem anno 1590, Vlaamse Stam, 37ste jg. nr.7-8 p. 293-316. Hier komen de Izegemse families PICX Mayken, SCHERPEREEL Jan, SERGAERTS Janneken en VOORTZ Tanneken aan bod

Engelbewaarder
't Pilleke, Personeelsblad Sint-Jozefskliniek Izegem, vanaf 1975.


ereburger
Christiaan DE FORCHE, De eerste Izegemse ereburgers. [Max Wildiers en Roger Beckers], Ten Mandere nr. 106, 36/3, 1996, p. 39-40.
Raf VANDENBERGHE, Drie "gouden" ereburgers van Izegem, Ten Mandere nr. 106, 36/3, 1996, p. 42-48.
Patrieck GELDHOF, Van renner tot ploegleider. Biografische schets van Johan Bruyneel, nieuwe ereburger van stad Izegem, Ten Mandere nr. 134, (46/1), 2006, p. 23-26.

eremijt
Antoon VANDROMME, Heremieten in onze streken, Ten Mandere nr. 103, 35/3, 1995, p. 43-50.

ereteken
Marcel NUIJTTENS, De eretekens voor de Izegemse vrijwillige brandweer, Ten Mandere nr. 66, 23/2, 1983, p. 151-160.
ID., Munten, eretekens, penningen, noodgeld, Ten Mandere nr. 97, 33/3, 1993, p.3-8.
Marcel NUIJTTENS, Izegemse penningen en uniformknopen, Ten Mandere nr.17, 7/1, 1967, p. 37-40 (de knopen zijn die van de "garde civique" of burgerwacht en van de brandweer).

etalagewedstrijd
Jean-Marie LERMYTE, Een eeuw Middenstandsleven in Izegem, Izegem, NCMV-Izegem, 1996, 408 p.

eten
R[afaël] V[ERHOLLE], Lekkere hapjes, Ten Mandere nr. 22, 8/3, 1968, p. 44.
Etienne COCQUYT, Ons rijk culinair Vlaanderen. Vroeger en nu. met meer dan 250 streekgerechten. Deurne-Antwerpen, Mim, 1988, 214 p., met name p. 103, 104 en 106.
Smakelijk. 1500 keukentermen in het Nederlands verzameld en bewerkt door Freddy Seynaeve, Provinciale Westvlaamse vereniging voor Toerisme, 1978, 64 p.

ETIZ
Adriaan LINTERS, Izegem industrieel-archeologisch- de stoommachine in ETIZ
Leo CARLY en Luc WANTE, Ontstaan en ontwikkeling van de stoommachine - Stoommachines in Izegem - De ETIZ-centrale, haar geklasseerde stoommachine, alternator & dynamo, 14 p.
Stad Izegem. 50 jaar eigen elektriciteitsdiensten 1901-1951, S.l., 1961, 100 p. programmabrochure;
Maurice VERFAILLIE, Zestig jaar stadselektriciteit, Ten Mandere nr. 5, 2/2, 1962, p. 5-19
Dirk DE VLEESCHAUWER en Noël KERCKHAERT, Van Desclée tot Gaselwest: een energiek avontuur doorheen de tijd, Gaselwest, Kortrijk en Tielt, Lannoo, 1995, 304 p. waarvan p. 121-125 een historische schets bevatten over (groot-)Izegem.
Rudy BROUCKAERT, Stoom-elektriciteitsgesticht Izegem anno 1901, eigen beheer, 2007, 35 p.

ex libris
Oproep tot alle Izegemnaren die in het bezit zijn van een eigen ex-libris, Ten Mandere nr. 60, 21/2, 1981, p. 177 en nr. 61, 21/3, 1981, p. 241 telkens met aanduiding van degene die hij al had.
Antoon VANDROMME, Internationale exlibristentoonstelling, Ten Mandere nr. 71, 25/1, 1985, p. 16-37.
Antoon VANDROMME, Emiel Hoorne bekroond., Ten Mandere nr. 83, 29/1, 1989, p. 33-38;
ID., Emiel Hoorne, een modern graficus van eigen bodem, Ten Mandere nr. 86, 30/1, 1990, p. 29-42.
Het artikel van Hendrik WILLAERT, Belgische graveurs van heden, Ten Mandere nr. 39, 14/2, 1974, p. 90-93 houdt geen rechtstreeks verband met Izegem.
 

expositie: zie tentoonstelling