Heemkundige Kring

Ten Mandere Izegem

Ten Mandere - digitaal

startpagina
bestuur
nieuws
activiteiten
lidgeld
tijdschrift
geschiedenis
archief
bibliotheek
te koop
Izegemse bibliografie
Izegemse soldaten uit W.O. I

links
nieuwsbrieven

 

ten mandere blogt

Een Kachtems gedicht uit 1837

 

De Kortrijkse pastoor E.J. d’Haene (° 1808 - † 1882) geeft tussen 1839 en 1849 Keus van Dicht- en Prozastukken, of Tael- en Letterkundige verzameling van allen uit in twee delen.(1)
In de inleiding schrijft d’Haene (p. 2): Daerom hebben wy de gedachte opgevat, van aen allen, maer byzonderlyk aen de jeugd, wier hert nog voor het schoone onzer moedertael vatbaer is, eenige bladzyden van DICHT- EN PROZASTUKKEN aen te bieden. Geestelyken, Onderwyzers, Vaders des huisgezins mogen verzekerd zyn dat wy in onze verzameling niets zullen mededeelen dat de zeden in het minste hinderen kan; dusdanig is ons oogwit, en wy durven verhopen dat de moeite, welke wy ten dien einde zullen aenwenden, tot het welvaren van Godsdienst en Samenleving het hare zal byzetten.
Op pagina’s 121 – 125 staat het gedicht ‘De Goede Opvoeding’ ingediend door de heer Desmet uit Kachtem. In 1837 wordt het door de rederijkerskamer ‘Eendragt en Vrede’ te Kortrijk bekroond met ‘den eersten eerpenning’.
De boodschap van het gedicht is duidelijk: een correcte, christelijke opvoeding is de enige sleutel tot een rechtschapen leven. Hoewel Christus en het christendom niet letterlijk genoemd worden, zijn verwijzingen naar onder andere de Heiland niet verkeerd te begrijpen. Waar een goede, christelijke opvoeding ontbreekt zijn verdoemenis en bloedvergieten het gevolg, althans Desmet. De racistische passage over de ‘Afrikaensche heiden’ is dan ook hardvochtig. Hieronder staat de volledige tekst van het poëziestuk.


De Goede Opvoeding

Thans zal myn Cithertuig (2)door heilig dichtvuer blaken,
Gestroomd uit Goëls (3)troon, waer, onder gouden daken
               Een’ diamantstrael glimt in ’t juichend hemelhof.
               ’t Is de Goede Opvoeding, zy gunt my ruime stof
Om, opgeruimd van Geest, myn’ taeije snaer te prangen,
Daer voor het fraeiste lied, voor ’t puik der heldenzangen.
               Het krakend lauwerloof, in Kortryk wordt bereid,
               Als waerborg van den roem der hooge onsterflykheid.

Hoe! Nero dus ontaerd! – in een gedrogt herschapen!
Hoe! Wordt hy dus een’ wolf die ’t bloed der bange schapen
               Doet vloeijen als een’ stroom in Romes gryzen wal!
               Deed schrandren Seneca, deed Burrhus (4)hem niet al
Het schoon der zedeleer, der burgerdeugden smaken?
Waerom in ’t knarzend vuer nu zoeken snoô vermaken,
               Daer in zyn’ frissche jeugd hy grootsch was opgevoed,
               Hy slurpt, als tygerteelt, het heilig marterbloed!

Myn’ zangster, schuif ’t gordyn voor zwarte moordtafreelen,
Schets ons een voorwerp af, dat meer onz’ ziel kan streelen;
               Neen, de Goede Opvoeding, ondanks dit monsterteelt,
               Heeft ’t heil der menscheid met een’ glimlacht meêgedeeld!
O siersel van de jeugd! die in haer welig groeijen
De zoetste vrucht voortbrengt, zelfs onder ’t snyden, ’t snoeijen,
               En schoon, als wyngaerd, zy wel soms een traentje stort,
               Door haer geleid, gesnoeid steeds ryk in trossen wordt.-

Wat Engelingenstoet volgt op haer’ zachte schreden?
Een’ rei van deugden tot hervorming van de zeden!
               Uit Sion (5) afgedaeld op wieken van den geest,
               Als maegden opgesierd, aenloklyk, net van leest,
En als gedompeld in een’ Oceaen van vreugden!
Zyn het godinnen?..... Neen! het zyn de zededeugden,
               Waermeê Goede Opvoeding, vol reinen vriendschapsgloed,
               Beschaeft, verfraeit, versiert, veredelt het gemoed.
Den zwakken sterveling helaes! slechts pas geboren,
Toont haest dat hy den aerd der menscheid heeft verloren;
               En wast hy zorgloos op in zyn’ gedoemden staet,
               Verwilderd in de ziel, verwilderd in ’t gelaet,
Zal dien ontaerden boom vergulde vruchten dragen,
In steê van steeds aen God en menschen te behagen,
               Zal hy als slangenpoel een’ damp vol zielvenyn
               Uitwaesmen, en de schand der samenleving zyn.
De stille Leerzaemheid, een’ kinderdeugd zoo edel
Als zoet, aenminnig met een roosjen op den schedel,
               ’t Geen tusschen doornen zy manmoedig heeft geplukt,
               Omhelst Gehoorzaemheid die haer de handen drukt,
En die met Regeltucht der meesters of meestressen
Doet smaken ’t zoetst genot in goede zedelessen,
               Waerdoor men opgeleid allengs van deugd tot deugd,
               Zelfs in de vrees van God doet vinden troost en vreugd.
De Zedigheid helpt ook, met neêrgeslagen oogen,
Den glans der deugdzaemheid in ’s kweeklings ziel verhoogen,
               Terwyl de Neerstigheid, met onvermoeiden stap,
               Haer voedsterking verheft op d’eer en glorietrap.
O vyftal, afgedaeld op cherubynenvleuglen,
Gy zyt de wapens om de driften te beteuglen
               Der onbezonnen jeugd; gy zyt dien schoonen stoet,
               Waer door Goede Opvoeding steeds hemelwondren doet,
Met een’ kristallen glans al flikkrend’, te verspreiden.

Beschouw die woesteny, die Afrikaensche heiden,
               Waer nooit Goede Opvoeding, het zwarte kroost toelacht…..
               Daer vindt gy een ontaerd, verbasterd, wild geslacht,
Die, vreemd van broedermin en zeedlyk zielgevoelen,
Als Cannebael, zyn’ dorst door menschenbloed wilt koelen,
               Of zyn’ ivooren tand in ’t vleesch zyns broeders slaet,
               En, als met wildbraed, vreed de holle maeg verzaedt.

Neen, waer Goede Opvoeding, met zegenryke handen
Haer’ gunsten niet verspreidt in dorpen, steden, landen,
               Ziet men een’ jammerkolk van ondeugd, ramp en druk;
               Daer krielt een’ slangenpoel, daer praelt het gruwelstuk!
Daer wordt die saemleving in een hord’ herschapen
Van wilden, die geen’ vreugd dan in de wulpschheid rapen,
               Daer waer Goede Opvoeding, op ’s Heilands wet gegrond,
               Het schreijend wichtje omhelst met haren roozenmond.
Van in de bakermat het kleintje wyst den drempel,
Die ons den toegang baent naer Eerdoms gouden tempel,
               Waer ’t ongestoord geluk op ’t altaer zit gestoeld,
               Waer ’t hert een’ englenvreugd vol zielverzading voelt.
Geliefkoost door haer’ hand, ziet men de jonge loten,
Vol voedend’ wysheids zap zeer welig opgeschoten,
               Het weerdigst ambt bekleên, den luister zyn van ’t land,
               Den kostelyksten schat, den allereêlsten pand!

Daer, waer Kwade Opvoeding haer gif verspreidt in ’t ronde,
Daer heerscht het monsterteelt der hatelykste zonde,
               Daer brult godslastering, daer razen vraek en moord,
               Terwyl men ’t nydig stael in d’eigen longen boort.

Gy, gy, Goede Opvoeding! gy strooit een’ oogst van zegen;
Gy giet een’ stroom van heil, als eenen gouden regen,
               Op gansch de maetschappy, van welstand, overvloed;
               Gy baert de reine vreugd, den wellust van ’t gemoed.
Gy doet een’ gulden eeuw herkomen op deze aerde;
Gy schenkt den kweekeling zyn’ schoonheid, eer en waerde,
               Gy zyt de blyde hoop der toekomst: wyl de jeugd
               Door u beschaefd, versierd, op ’t doornig pad der deugd
Geleid, het naneefschap, nog achter de gordynen
Verschoven, met veel gloor al lagchend’ doet verschynen.
               Ja, gy, Goede Opvoeding! doet ons met reuzeschrêen
               Naer ’t onverganklyk goed op blyde roozen treên
En spreidt nog eenen geur van ambrozyn na ’t leven;
Daer ’t deugdryk voorbeeld aen het jonglingschap gegeven,
               Dat op ons voetspoor stapt, verschaft een’ ryken glans,
               Die eeuwig flonkren zal aen Sions glorietrans.

(1) J.G. FREDERIKS en F.J. VAN DEN BRANDEN, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde, Amsterdam, 1891, p. 310-311. (geraadpleegd via www.dbnl.org)

(2) Snaarinstrument.

(3) Goël is Hebreeuws voor verlosser, heiland.
(4) Lucius Annaeus Seneca en Sextus Afranius Burrus waren belangrijke adviseurs van de Romeinse keizer Nero.
(5) Sion is een van de bergen van Jeruzalem.