Heemkundige Kring

Ten Mandere Izegem

Ten Mandere - digitaal

startpagina
bestuur
nieuws
activiteiten
lidgeld
tijdschrift
geschiedenis
archief
bibliotheek
te koop
Izegemse bibliografie
Izegemse soldaten uit W.O. I

links
nieuwsbrieven

 

ten mandere blogt

Uit de kranten van 100 jaar geleden: januari-februari 1914

De Textielarbeider,
Gent, 01/01/1914
Een domperswerk
De Textielbewerker heeft het air van ons te zeggen, dat we in den loop van twee jaar geene ernstige beweging meer voerden.
Doch we hebben er onmiddellijk bij te voegen, dat we, sedert twee jaar, onze handen vol hadden om de zotte kuren der dompers tegen te werken. [...]
Te Ingelmunster moet ge de werklieden niet meer spreken van zich te vereenigen. Onze beweging was daar zoo prachtig begonnen, maar halte-là! de dompers waren daar! De socialisten konden, mochten niets doen voor de werklieden van West-Vlaanderen.
Onze vereeniging hebben ze gedood en van hunne vakvereeniging schiet er niets meer over.
Gelukkig dat wij te Roeselare wat mede te brokken hadden in den pap, anders zou daar de vakbeweging dezelfde vernietiging zijn opgeloopen als te Ingelmunster.
Te Iseghem hebben de kristenen ook hun kuren uitgevoerd, spreekt daar eens over de vakbeweging thans. De menschen hebben alle hoop op redding, bij middel der vereeniging verloren.

Getrouwe Maldeghem
08/02/1914
De beenhouwer Gustaaf Buyse, van Iseghem, was in den avond naar Rumbeke geroepen om een beest te slachten. Te Cachtem stapte hij van den trein, denkende dat hij te Rumbeke was. Door zijne haastigheid vield hij zoo ongelukkig dat hij een honderdtal meters werd medegesleept. Hij verkeert in wanhopigen toestand.

Gustaaf Buyse was in Kachtem geboren op 4 juni 1867 en woonde op het Kerkplein nr. 6. Hij huwde op 12 april 1893 in Izegem met Irma Verhulst.

De Werkman, 20/02/1914
14 februari 1914
Drama te Iseghem
Zaterdagavond zaten eenige jongelingen in eene herberg der Kruisstraat, zich met spel vermakende. Op eens brak ruzie uit tusschen Leon Ameye, 27 jaar, en een zekere Robert, 30 jaar oud. De baas wilde de twist doen ophouden, doch te vergeefs; dan verzocht hij de twisters zijn herberg te verlaten.
De twee jongelingen gingen dan buiten alwaar de twist herbegon.
De genaamde Robert, vreezende mishandeld te worden nam de vlucht, achtervolgd door Ameye. Toen deze laatste hem bij de kraag wilde grijpen, loste Robert een revolverschot. Ameye viel doodelijk gewond neer en bezweek eenige uren later.
De dader is Maandag aangehouden.

Over hetzelfde drama verscheen er in De Gazette van Kortrijk, 22/03/1914 het volgende bericht:
Moord te Iseghem. De dader aangehouden
Op 14 februari werd in de Rousselarestraat, te Iseghem eene moord gepleegd op de persoon van Leon Ameye, 27 jaar brouwersgast, bij middel van een revolver. De dader, Edmond Robert, 28 jaar, werkman, was onvindbaar gebleven tot hiertoe. Hij komt zich te Kortrijk gevangen geven.

Leon Ameye, borstelmaker van beroep (volgens de kiezerslijst) woonde sinds 1912 in de Roeselaarsestraat nr. 231. Hij was geboren in Emelgem op 30 september 1887. Eduard Robert woonde sinds 1903 in de Baron de Pélichystraat. Hij was uit Ingelmunster afkomstig en werkte als schoenmaker in Izegem.