Heemkundige Kring

Ten Mandere Izegem

Ten Mandere - digitaal

startpagina
bestuur
nieuws
activiteiten
lidgeld
tijdschrift
geschiedenis
archief
bibliotheek
te koop
Izegemse bibliografie
Izegemse soldaten uit W.O. I

links
nieuwsbrieven

 

ten mandere blogt

 

Verkoop van herberg ‘De Peere’ in Izegem in 1840

 


 


Op 4 april 1840 stierf Petrus Joannes Rousseau. Carolus Ludovicus Clement, de koster kwam hem ’s anderendaags aangeven op het stadhuis. Joannes Verfaillie, ambtenaar van stad, was medegetuige.
Petrus Joannes Rousseau was winkelier en was slechts 58 jaar oud toen hij stierf. Hij was de zoon van Joannes en van Elisabeth Herman en weduwnaar van Isabella Clara Brulez.
Het gezin telde vier kinderen:
Theresia Rousseau, particuliere in Izegem
Petrus Victorinus Rousseau, schoenmaker, maar op het ogenblik van het overlijden en de verkoop soldaat in het eerste regiment artillerie in Antwerpen.
Coleta en Virgenie Rousseau, twee minderjarige kinderen.
Waarschijnlijk hadden de erfgenamen het niet echt breed. Theresia, de oudste zou al bij de verkoop van de twee huizen het beroep van dienstmeid uitoefenen in Koolkerke bij Brugge.
Het valt ook op dat er bij de opmaak van de inventaris geen winkelgoederen vermeld worden en dat er verschillende doktersrekeningen zijn. Wellicht was Petrus Joannes Rousseau al een tijdje ziek.
Verder blijkt uit de opmaak van die inventaris dat er heel wat schulden waren.
Op 5 april stelde de Izegemse notaris Ivo Wautier een inventarislijst op.
Er was de herberg ‘De Peere’ en een woonhuis aan de westkant van dit café. Beide waren in gebruik door Louis Demasiere, uitbater van de herberg. Maar er waren dus ook heel wat schulden. Pieter Joannes Van Gheluwe, koopman uit Roeselare moest nog de som van 1088,43 fr. krijgen, Pieter Antone Coucke, notaris in Izegem, 200 fr. en Franciscus Catulle, landsman en brouwer in Ingelmunster 476,19 fr, Karolus Neijrinck, landsman uit Izegem 700 fr. en tenslotte Antonius Laurentius Berlamont, grondeigenaar 950,75 fr. Telkens aangevuld met de intrest natuurlijk!
Max Penet uit Neufville (Frankrijk) moest nog een schuld betalen aan de erfgenamen van 418 fr.
De boedelbeschrijving geeft een overzicht waaruit het huis bestond: een keuken, slaapkamer en waskamer. De inboedel zelf was 89,50 fr. waard en er werd 8 fr. cash gevonden. Men was ervan overtuigd dat er nog heel wat mensen schulden hadden ten voordele van de overledene, maar dat men er geen zicht op had.
Kleinere schulden die de erfgenamen nog moesten betalen, waren: Dokter Busschop uit Izegem over levering van medicamenten en doktersbezoeken (33,75 fr.); Bossuijt, rentenier uit Izegem, levering van sterke dranken (208,48 fr.), Termonde uit Tourcoing, levering van klaverzaad (200 fr.); Weduwe Cauwe uit Roeselare, levering van bier (60 fr.); Vanwalleghem uit Izegem, geleend geld (50 fr.), Joannes Vandewalle, bakker, levering van brood (13 fr.) aan heelmeester Wolfcarius uit Izegem, doktersbezoeken en levering medicijnen (onbekend bedrag) en tenslotte Dubaere, koopman in Izegem, levering van winkelwaren (7,71 fr.).

De inboedel werd openbaar verkocht op 16 mei 1840. Naast bekende voorwerpen: assieten, soepeterrijne, saucier, tinnen lepels, kan, boterpot, stove, comfoor, vuurpot, marmite, karaffen, schaelen, strijkijzers, moor, spiegel, schuppe en andere zaken, komen enkele onbekende of minder bekende voorwerpen voor: vleeschkroon, wijnkom, marabou.
Er waren 73 loten die 111,30 fr. opbrachten.

Op 12 september vond dan de instel plaats van de openbare verkoping van de gebouwen.
Ondertussen had Theresia Rousseau dus werk gevonden als dienstmeid in Koolkerke en werd Petrus Vandewalle, commissionaris uit Izegem gevolgmachtigde over haar.
Militair Petrus Victorinus Rousseau kon ook niet aanwezig zijn en zijn volmacht ging naar oom Petrus Joseph Brulez, koopman in lijnwaden uit Kortrijk. Deze laatste was ook de voogd over de twee minderjarige kinderen Coleta en Virginia. De andere voogd was ook aanwezig, nl. Joannes Vanderheeren, schoenmaker uit Izegem.
Dit betekent dat geen enkel familielid aanwezig was bij de verkoop van de twee huizen.
Om 10 uur vond de verkoop in café ‘De Peere’ plaats. De notaris had vooraf, conform de wet de vereijschte publicatien dezer verkooping kondigde gedaen zoo door plakbrieven afgekondigd en aengeplakt binnen deze stede ende gemeenten van Ingelmunster, Emelghem, Cachtem, Rumbeke als door plaetsing in het dagblad les petites affiches de Courtrai.
In de notariële akte werden de kopen als volgt omschreven:
lot 1: een groot en welgelegen woonhuis met verdiep, verscheidene plaatsen en geriefelijkheden, 2 a 25 ca erf, zijnde de herberg genaemd De Peere, in Izegem, in stad, dicht bij de kerk (Kadaster, sectie A nr. 449), palende oost aan de tuin en de stal van Mijnheer De Baere, zuid en west aan de Kloosterstraat, nog west aan het tweede lot en aan de huizen en gebouwen van Amandus Veranneman en tenslotte noord aan de tuin van Pieter Deraedt en aan de gebouwen van de vermelde Amandus Veranneman. De herberg is in gebruik door Louis Demasiere.
De koper krijgt het recht om gebruik te maken van de pompe die in de waskamer staat van de tweede koop. Die mag hij verder blijven gebruiken tot het einde van de pacht. Nadien zal hij moeten water trekken uit de steenput, waar hij nog een pomp moet op plaatsen. Deze steenput ligt op het erf van deze koop. Verder moet de koper gedogen dat het toilet op dit erf (secret) gebruikt wordt door de koper van het tweede lot. De vette van dit secret behoort toe aan de koper van het eerste lot!
Lot 2 bestond uit een woonhuis van 79 ca (kadaster sectie A nr. 447) en was bewoond door Martinus Deman.
Beide kopen zijn verpacht aan Ludovicus Demasiere aan 326,53 fr. per jaar. Hij bleef pachter tot de 30 april 1846.
In de voorwaarden tot de verkoop (13 artikels) vermeldt artikel 7 dat de koopsom betaald moet worden binnen de 14 dagen na de definitieve toewijzing.
Met drie hamerslagen werd de instel vastgelegd. Franciscus Noppe, herbergier en kloefmaker, bood 4350 fr. aan voor de eerste koop en Joannes Van Walleghem, landman, ook uit Izegem, 500 fr. voor het tweede lot.
Op 26 september kwam de notaris opnieuw in café ‘De Peere’ om de definitieve verkoop vast te leggen. Na de gebruikelijke drie hamerslagen werd de uiteindelijke koper Petrus Joannes Carpentier, baesbierbrouwer uit Izegem. Hij kocht de twee loten voor 5 420 fr.
Om 1 uur in de namiddag was de verkoop rond en kon de akte ondertekend worden.