Heemkundige Kring

Ten Mandere Izegem

Ten Mandere - digitaal

startpagina
bestuur
nieuws
activiteiten
lidgeld
tijdschrift
geschiedenis
archief
bibliotheek
te koop
Izegemse bibliografie
Izegemse soldaten uit W.O. I

links
nieuwsbrieven

 

ten mandere blogt

 

Eigendommen van de familie De Costere worden verdeeld

 

De hoeve in artikel 1 was de hoeve van Vitalis De Visschere. Op de Popp-kaart is duidelijk aangegeven dat ze omwald was. Ze was gelegen ten noorden van de Binnenstraat en is nu bewoond door de familie Vannieuwenhuyse.

 

 

Wie van Kachtem naar Emelgem rijdt, komt in de Kachtemsestraat voorbij een zijstraat, de Louis De Costerestraat. Deze bekende Kachtemnaar kreeg in 1987 een bijdrage in Ten Mandere van de hand van Antoon Vandromme. Er verscheen zelfs in 1885 reeds een boekje over hem.
Hij is vooral bekend omdat hij deken was in Oostende toen koning Leopold II daar veelvuldig verbleef.
Hij bleef ook altijd verbonden met Kachtem, waar hij op 15 februari 1806 geboren werd. Hij stierf er ook, in de Hogestraat, op 1 april 1885.
Maar dit keer willen we de erfenis die hij en zijn broers en zusters op 28 januari 1858 toebedeeld kregen eventjes van naderbij bekijken.
Die erfenis kwam van hun ouders: Leo De Costere en Marie Thérèse Van Rolleghem
Louis was de oudste van het gezin. In het jaar 1858 woonde hij nog in Oostende. Verder was er nog Barbara De Costere, grondeigenares uit Oostende, Joannes De Costere, jezuïet in Gent, Rosalie De Costere, weduwe van Louis-Joseph Lahousse (†Izegem, 15/05/1852), handelaarster te Izegem
Rosalie De Costere had vijf minderjarige kinderen: Alphonse, Maria, Gustave, Elise en Emelie Lahousse. Bij de verdeling van de erfenis werden deze kinderen bijgestaan door een toeziende voogd nl. Pieter Henri Lahousse, priester uit Izegem, ook zoon van Rosalie en haar overleden man.
Leo De Costere overleed in Kachtem op 14 januari 1848 en zijn vrouw Marie Thérèse overleed op 4 april 1854 in Oostende.
De bezittingen waren, om het voorzichtig te zeggen, nogal indrukwekkend.
Als eerste artikel in de notarisakte (RAK notariaat I.Wautier,59/9 ) werden de hoeve en bijhorende gronden vermeld, bewoond door Vitalis Devisschere.
Eene hofstede bebouwen met woonhuis, schuer, koei en andere stallen en veel andere gebouwen, groot onder bebouwden grond, hofplaats, wateringe, boomgaerd, hoveniershof, zaeiland, meersch, weide en Bosch. Samen een en twintig hectaren vijf en vijftig aren veertig centiaren, gestaen en gelegen te Cachtem verre noord oost het dorp onder de sektie B, ten zij twee partijken meersch, zuid het dorp onder de sectie A en een partij meersch op Ardoye, …
In het totaal werden 28 delen opgenomen in dit artikel.
Het geheel werd geschat op 65 000 fr.
In een tweede artikel is er sprake van  een hofstedeken voorzien van woonhuis, schuur, koei en zwijnstallen met andere gebouwen en geriefelijkheden, groot omtrent drij hectaren acht en tachtig centiaren gelegen in de gemeente Cachtem noord oost het dorp onder de sektie B, in gebruik door Josephus Nollet. Ook hier werd er een onderverdeling gemaakt. De vier delen samen werden op 9500 fr. geschat.
Artikel drie ging over een huis van twee woningen met omtrent vier en zeventig aren vijf en negentig centiaren medegaende erf en land ook gestaen en gelegen in de gemeente van Cachtem, verre noord oost het dorp,… Deze goederen waren in gebruik door Bruno Vanwalleghem en de weduwe Martinus Grymonprez, geschat op 4000 fr.
Een volgend hofstedeken vinden we terug in artikel 4.
…bebouwen met huis van twee woonsten, schuer, koey en andere stallen met verdere gebouwen en geriefelijkheden groot omtrent vier hectaren negen en dertig aren tachtig centiaren ook in de gemeente van Cachtem, verre noord oost het dorp,…in gebruik door Eugenius Lens. Dit artikel was onderverdeeld in 5 delen en geschat op 13 000 fr.
Artikel vijf: een huis van twee woningen met omtrent vier en veertig aren acht en zeventig centiaren medegaende erf en land in de gemeente van Cachtem verre noord-oost het dorp.. in gebruik door de kinders Donatus en Ivo Semetier,… geschat op 1500 fr.
Er volgde nog een huis van twee woningen onder artikel zes met ongeveer 1 ha 4 a 10 ca grond erbij, ook in Kachtem noord-oost het dorp. De twee bewoners waren de kinderen van Francies Lefevere en Petrus Windels. Het geheel was 5000 fr. waard.
In artikel zeven is er sprake van twee aan elkander houdende partijen zaeiland gelegen in Cachtem verre noord oost het dorp…geschat op 1500 fr.
Bij artikel acht neemt men de draad weer op:  een hofstedeken bebouwen met woonhuis, schuer, koei en andere stallen met verdere gebouwen en gerieflijkheden, groot omtrent zes hectaren vijf en zestig aren negen en veertig centiaren, gelegen in de gemeente van Cachtem, oost noord-oost het dorp… in gebruik door Joannes Dewitte. Ook dit artikel werd nog eens uitgesplitst in 9 delen en werd geschat op 21 000 fr.
Artikel negen beschrijft een partijken sparre bosch op Cachtem, zuid-west het dorp,… zuid de Mandelbeke en in gebruik door de komparanten ( hier de familie) met een waarde van 400 fr.
Er volgt in artikel tien nog een huis van twee woningen met omtrent twee en twintig aren vijftig centiaren medegaende erf en hoverniershof te Cachtem binnen het dorp (in het centrum dus)… palende west de straet naer het Hooghe, in gebruik door Mijnheer den onderpastor Vandenbussche en Petrus Van Rolleghem en geschat op 3600 fr.
De familie De Costere had ook nog een vierde deel in een huis van twee woningen met omtrent drij en zeventig aren acht en negentig centiaren medegaende erf en land in de gemeente Ardoye verre oost het dorp. Daar hoorde nog een partijken zaeyland bij, eveneens in Ardooie. Samen goed voor 1000 fr.
In de akte ging het ook nog over het contant geld, wat het totaal op 139 050 fr. bracht.
De verdeling gebeurde in twee delen:
De weduwe Rosalia De Costere kreeg de hofstede in gebruik door Joannes Dewitte (uit artikel 8) en een deel contant geld. Zij had ook nog een schuld te vereffenen aan de familie.
De rest bleef in handen van de overige familieleden.

Bij deze akte hoorde een nota, waarin de familie De Costere aan de kerkfabriek van Kachtem opdracht gaf om jaerlijks en voor altijd, te doen celebreren op den feestdag van het allerheiligste hert van Jesus, eene solemnele mis ter eer van het allerheiligste hert en tot lavenis der ziel van Leo de Costere, van zijne huisvrouw en overledene kinders.

In een tweede akte krijgt de kerkfabriek van Kachtem een gift van twee aen elkander houdende partijen zaeiland gelegen in de gemeente van Cachtem, verre noord-oost het dorp bij het gehugte het hooghe…met een jaarlijks inkomen van een en dertig francs een en zeventig centimen. Dit zaailand was in gebruik door de kinderen van Bernardus Buyse en de weduwe Josephus Vansteenbrugge.
Er waren wel enkele voorwaarden verbonden aan deze schenking:

  1. Dat den eigendom van deze twee gegeven partijen land aen de kerkfabriek van Cachtem voor eeuwig blijft gevestigd.
  2. Dat het gebruik of exploitatie dezer twee partijen land zal overgaen en toebehooren aen het nieuw geestelyk gemeenschap, die op den wijk van het Hooghe thans bestaet en is opgerigt en dit voor den tijd van bestaen van dit gemeenschap.(Het gaat hier om de kloostergemeenschap van Vincentius a Paulo) In geval van ontbinding of scheiding van dit gemeenschap, zal voorzeide gebruik en exploitatie overgaen aen de kerkfabriek van Cachtem.
  3. Dat voormeld geestelijk gemeenschap jaarlijks zal moeten betalen aen gezeide kerkfabriek van Cachtem, de som van veertig francs, onder last van wege de kerkfabriek van jaerlijks eene solemneele misse van requiem te doen celebreren in de kerk van Cachtem, op den sterfdag van de moeder der gevers en voor de ruste van haere ziele en voor de gonne van hunnen overleden vader en broeder mitsgaders van deze der gevers, dit geduerende vijf en twintig jaren, te rekenen alleenlijk met den dag van overlijden van den laetststervenden der gevers. En dat zij de noodige maetregels neme om de toestemming te bkeomen van de bevoegde overheid tot het stellen en bouwen door de gevers, Mijnheer Louis de Costere en joufvrouwen Barbara en Nathalie de Costere van eenen grafkelder op de begraafplaets van hunne ouders om daer in te begraven de geefsters Barbara en Nathalie de Costere of deze van hun die daervan haren wille of begeerte zal doen kennen.