familieblad
Familiefeest Rommel. Izegem - 5 september 1981; Familiefeest Rommel. Izegem - 1 september 1984.
Poorters familieblad. Informatieblad voor alle leden van de familie De Poorter, Redactie en beheer: P. Depoorter, Vrijhavenstraat 33a, 8400 Oostende.

fancy-fair
Foto n.a.v. fancy-fair 1928 ingericht door de Katholieke Burgersbond in Ten Mandere nr. 39, p. 122-123.

Fattou, Petrus
Kurt PRIEM, Petrus Josephus Fattou, pastoor-kloosterling in beroerde tijden (1754-1817), Ten Mandere nr. 68, 24/1, 1984, p. 28-70, met nog enkele bibliografische verwijzingen op p. 28, waaraan toe te voegen is: Ons Heem, jg. 23, 1969, p. 279.

F.C. Izegem
Ward BOGAERT, supporterscultuur rond Koninklijke Football Club Izegem tussen 1927 en 2001, niet-gepubliceerde licentiaatsverhandeling, KUL, 2001, 101 p. + XI bijlagen.
Rudi VERKEMPINCK, Koninklijke Football Club Izegem (veldonderzoek in het kader van de cursus geschiedenis van de lichamelijke opvoeding MOSAR), niet-gepubliceerd werk, KUL, instituut voor Lichamelijke Opvoeding, 1987.

feest
R[afaël] V[ERHOLLE], Lekkere hapjes, Ten Mandere nr. 22, 8/3, 1968, p. 44.
Omstandig verhael der luisterryke feesten welke te Iseghem hebben plaets gehad ter gelegenheid van het in bezit nemen door mynheer den Baron en Mevrouw de barones Gillès-de Pélichy van hun voorouderlyk buitengoed "Het Blauwhuis" in Bloeimaend 1845, Izegem, [P. Bossut], 1845, 54 p.. In facsimilé ook in Kroniek van Groot-Izegem 1992, Izegem, Hochepied, 1992, p. 185-226.
Jozef GELDHOF, Nog over de Blauwhuisfeesten te Izegem op 21 en 28 mei 1845, Biekorf, 78, 1978, p. 297-301. De lijst van aanwezige verenigingen werd uit deze brochure gelicht in Rafaël VERHOLLE, Izegemse gilden en gildehoven in 1845, Ten Mandere nr. 27, 10/2, 1970, p. 90.
Emile DIERICK, Geheugenis der Blijde Wederkomst in Iseghem van baron Karel Gillès de Pélichy en zijne edele gezelnede Maria van der Renne de Daelenbroeck den 27 Juli 1902, Izegem, J. Dooms, 1902, 55 p.
Antoon VANDROMME, Honderdjarigen uit Boos Izegem, Ten Mandere nr. 78, 27/2, 1987, p. 79-130, aangevuld met Anna Vanaverbeke en Maria Theresia Vercammen in Ten Mandere nr; 80, 28/1, 1988, p. 88-90.
Programma der feestelijkheden bij de viering van de honderdjarige Louise Egels, weduwe van Charles-Louis Tytgat op zondag 1 augustus 1948, Izegem, 1948, 56 p., programmaboekje
Stad Izegem, Driedaagse feestelijkheden ter gelegenheid van de heer François Kesteloot 4-5 en 6 augustus 1962, S.l., 1962, s.p.

feodaliteit
Lieve MASSCHELEIN, Leen en heerlijkheid in de Roede van Menen, kasselrij Kortrijk, 12de - begin 16de eeuw,  niet-gepubliceerde licentiaatsverhandeling (geschiedenis), KUL, 1982.
Antoon VANDROMME, Het goed ter Elst, Ten Mandere nr. 71, 25/1, 1985, p. 118-120
Joseph BOURGEOIS, De heerlijkheid van Sammans, Ten Mandere nr. 25, 9/3, 1969, p. 3-7 (en 18bis)
Frits COGHE, De heerlijkheid "Sint-Pieterskapittel van Rijsel" te Izegem, Ten Mandere, nr. 82, 28/3, 1988, p. 181-199
Joseph BOURGEOIS, Losse nota's over de heerlijkheid van Steelant, Ten Mandere nr. 42, 15/2, 1975, p. 87-88.
Paschasius FAVOREL, Geschiedenis van de Guldenbergabdij te Wevelgem. Bijdrage tot de kennis van het Cisterciënzer-kloosterwezen in Vlaanderen, Geschied-en Oudheidkundige Kring te Kortrijk, 29, 1956, 537 p.
Rafaël VERHOLLE, Bezittingen, renten en rechten der heren van Izegem ten jare 1502, Ten Mandere, nr. 29, 11/1, 1971, p. 3-12.
Valère ARICKX, Enkele feodale rechten en verplichtingen in de kasselrij Kortrijk in 1502, De Leiegouw, 8, 1966, p. 57-63.
Jules FERRANT, De rekeningen van de Kastelnie van Kortrijk van 1387 tot 1790. Lijst der Edelen en Goede Lieden, bezitters van heerlijkheden in de Kastelnie gelegen, van 1387 tot 1633, Geschied-en Oudheidkundige Kring te Kortrijk, 10, 1912-1913, p. 227-278.
M. BOUSSAUW, Kohier van de 5de penning van de laten van Izegem (Kasselrij Kortrijk) in Lichtervelde van 1577, Vlaamse Stam, 5, 1969, p. 201-205
Edgard SEYNAEVE, Izegemse belastingsplichtigen in 1669-1670, 't Stamboompje, 22, 1994, p. 29.
Rafaël VERHOLLE, De heren van Izegem van 1080 tot 1555, Ten Mandere nr. 28, 10/3, 1970, p. 97-111.
Armand D'HERBOMEZ, Chartes de l'abbaye de Saint-Martin de Tournai, (Collection de Chroniques belges, inédites), Brussel, Académie Royale de Belgique, Commission Royale d'Histoire, 1898-1901, 2 dln., XLIV-747 en 688 p.
Charles PIOT, Cartulaire de l'abbaye d'Eename (1069-1525), Brugge, Aimé De Zuttere-Van Kersschaver, 1881, 432 p.
Ernest WARLOP, De Vlaamse adel vóór 1300, Handzame, Familia et Patria, 1968, dl. II, band I, p. 308-311
Ernest WARLOP, The Flemish Nobility before 1300, Kortrijk, G. Desmet-Huysman, 1975, dl. II, nr. 117,
Fragmenta, Maandschrift voor de Geschiedenis van Steden en Dorpen in Vlaanderen, reeks 1, jg. 1 nr. 8, 1887, p. 57-59.
Jan VAN ACKER, De familie van Stavele (1298-1603) in de kasselrijen van Veurne en Kortrijk. Bijdrage tot de studie van de Vlaamse adel na 1300, Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, Handelingen, Nieuwe Reeks, LIV, 1988, p. 5-242.
Antoon VANDROMME, Zegel van Jan III van Stavele, heer van Izegem, Ten Mandere nr. 39, 14/2, 1974, p. 88-89.
G. DANSAERT, Une grande suzeraine au XVIIIème siècle. Elisabeth-Pauline de Gand-Mérode-Isenghien, comtesse de Lauraguais, Brussel, Editions Dewarichet, 1943
Rafaël VERHOLLE, De laatste feodale prinses van Izegem, Ten Mandere nr. 8, 3/2-3, 1963, p. 3-18.
Rafaël VERHOLLE, Verkoping van de prinselijke goederen in 1828, Ten Mandere nr. 5, 2/2, 1962, 20-28 en 6, 2/3, 16-36.
P[ieter] P[RUIM], Geschiedenis van Kachtem. Wat is Kachtem ?, Onder Ons, 1/3, 1964, p. 2-4.
Max SERVAIS, Wapenboek van de Provinciën en gemeenten van België, Brussel, Gemeentekrediet van België, 1955, 1080 p., met name p. 979, het schild zelf p. 127.
J.CATTEAU, Ieperse lenen en heerlijkheden in Oost-Ieperambacht, onuitgegeven licentiaatsverhandeling (geschiedenis), KUL, 1995. Naar de heerlijkheid Rode wordt ook tien keer verwezen in de omvangrijke studie van Rik OPSOMMER, "Omme dat leengoed es thoochste dinc van der weerelt". Het leenrecht in Vlaanderen in de 14de en 15de eeuw, Brussel, Algemeen Rijksarchief, 1995, 895 p. in 2 dln.

Ferrariskaart
Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden, Rousselaere, Brussel, Gemeentekrediet, 1965, 4 kaartbladen.

Fertein, Lucien
Dries DE ZAEYTIJD, Lucien Fertein en andere Izegemse koolputters, Ten Mandere nr. 145, 49/3, 2009 p. 41-45.

fietsclub: zie veloclub

fietsenmaker
Willy BOUCQUET, Achiel Desmet velomaker van het eerste uur, Kroniek van Groot-Izegem 1992, Izegem, Hochepied, 1992, p. 301-314.

Fila Contact Roeselare
Fila Contact Roeselare.

filatelie
Antoon VANDROMME, Izegem krijgt eindelijk zijn postzegel !, Ten Mandere nr. 83, 29/1, 1989, p. 38-40.
Fila Contact Roeselare
Koninklijke Vlaamse Bond van Postzegelverzamelaars (K.V.B.P.)
30 jaar KVBP-Izegem, Izegemse Postzegelclub
, jubileumnummer van hun maandelijkse uitgave, 2003, 52 p. Vooral info over de verschillende postkantoren in Izegem.

film
Antoon VANDROMME, Filmzalen in Izegem, Ten Mandere nr. 103, 35/3, 1995, p. 3-14.

financiën
Elise DESCAMPS, Krediet en kredietnetwerken tijdens de Nieuwe Tijden, praktische oefening, 2de Kandidatuur, 2003, 87 p.

folklore
Jozef GELDHOF, De schoenmakers van Izegem, Gildeleven en folklore, Biekorf, 52, 1951, p. 238-244;
Jozef GELDHOF, Het vieren en begraven van Sint-Crispijn, Biekorf, 54, 1953, p. 255-258;
J[ozef] G[ELDHOF], Viering van Sint-Crispijn, 1955, Biekorf, 56, 1955, p.316-317;
Antoon VANDROMME, Schoenmakersfolklore, Ten Mandere nr. 25, 9/3, 1969, p. 32-33, over de schoentjesworp en den boek.
R., Onze Lieve Vrouw ter Ruste, Rond den Heerd, jg. 18, 1884, p. 191-192;
Roger SLOSSE, Waar men gaat langs Vlaamse wegen. Volksdevotie in West-Vlaanderen, Dl. III, Roeselare, Roularta, 1979, 144 p., met name p. 119-121.
Maurits VAN COPPENOLLE, Westvlaamsche bedevaartvaantjes, Brugge, Walley, 1942, 79 p., op p. 27-28 over Emelgem;
Renaat VAN DER LINDEN, Mariabedevaartvaantjes. Volksdevotie op 1175 vaantjes, Brugge, Tabor, 1988, 328 p. en met name op p. 107, maar niet afgebeeld.
Hedwig VAN WASSENHOVE, Sagenonderzoek in Roeselare-Ambacht en enkele aanpalende gemeenten, Niet-gepubliceerde licentiaatsverhandeling (Germaanse filologie), KUL, 1967, 206 p. + kaarten.
Roger CALLENS, Sagenonderzoek in het zuidelijk gedeelte van de Roede van Tielt en Izegem. Niet gepubliceerde licentiaatsverhandeling, (Germaanse filologie), KUL, 1968,. ID., Izegemse sagen, Ten Mandere nr. 74-75, 26/1-2, 1986, p. 3-116.
Jozef GELDHOF, De verzonken sleutel. Een schapershistorie op de Roo Poorte te Izegem, Biekorf, 63, 1962, p. 105-108. Ook overgenomen in Hervé STALPAERT, Westvlaams sagenboek, dl. I, (bibliotheek van de Westvlaamse volkskunde), Blankenberge, Uitgeverij Saefetinge, 1968, p. 60-63 en Bart BLOMME, Hoeve "De Rode Poort" te Izegem, De Gidsenkring, 19/4, 1981, p. 2-8.
A.B. (=Antoon VANDROMME), Kinderspelen uit grootvaders tijd, Ten Mandere nr. 7, 3/1, 1963, p. 21-24 en nr. 8, 3/2-3, 1963, p. 19-22.
G. POTTIE, Koordedansen nu, Biekorf nr. 71, 1970, p. 51-53.
Rika WYFFELS, De tijd van toen, Ten Mandere nr. 60, 21/2, 1981, p. 129-141, nr. 61, 21/3, 1981, p. 201-220 en nr. 65, 23/1, 1983, p. 33-60. De namen van de groep Zon en Vreugde met groepsfoto van 1980 in Ten Mandere nr. 65, 23/1, 1983, p. 34-37.
R[oger] V[ERKARRE], Mijn sikkel in het riet. Een oude kruidnaam in een Izegems lied, Biekorf, 63, 1962, p. 118-119.
Ann CHRISTIAENS, Westvlaamse geboorte- en doopgebruiken aan de hand van enquêtes (1900-1940). Niet-gepubliceerde licentiaatsverhandeling, KUL, 1984, III-296 p. Hierin worden 468 vragenlijsten bestudeerd die verzameld werden dor 45 studenten en betrekking hebben op 34 West-Vlaamse gemeenten, w.o. Izegem.
Pieter DECLERCQ, Scherminkelen te Izegem, Biekorf, 61, 1960, p. 42-44.
Het soldatengebed is afgedrukt onder de titel Kazernevroomheid uit "de tijd van toen", Ten Mandere nr. 66, 23/2, 1983, p. 182.
Christine DESMET, Moderne huwelijksgebruiken in Groot-Izegem anno 1982, Niet-gepubliceerde licentiaatsverhandeling (Germaanse filologie), KUL, 1985, 2 dln., 260 en 261 p. Veertig paren die in de loop van 1982 wettelijk en kerkelijk trouwden, verleenden hun medewerking. Deze studie wordt besproken in Volkskunde, jg. 87, nr. 1, 1986, p. 48-49.
Maurits VERHAEST, Een en ander over oud bijgeloof rond dood en begrafenis in onze Mandelgouw, Ten Mandere nr. 5, 2/2, 1962, p. 29-38.
Jozef GELDHOF, Oude remedies tegen rheumatisme en pestziekte te Izegem, Biekorf 53, 1952, p. 67-68.
Renaat VAN DER LINDEN, Vier maanden sterreman, Biekorf, 61, 1960, p. 53-55.

fotoboek
Antoon VANDROMME, e.a., Izegem vroeger en nu, Izegem, Hochepied, 1974, 318 p.
Antoon VANDROMME, Izegem vroeger. Beeld van een stad, Izegem, Hochepied, 1988, 351 p.
José HOCHEPIED, Izegem, Emelgem en Kachtem vroeger en nu, Kroniek van Groot-Izegem 1993, Izegem, Hochepied, 1993, p. 229-256.
Jean-Marie LERMYTE, 100 jaar Izegem in 100 foto’s, Ten Mandere nr. 117, 40/2, 2000, 56 p.

foto's
Jean-Marie LERMYTE, 100 jaar Izegem in 100 foto’s, Ten Mandere nr. 117, 40/2, 2000, 56 p.

Franciscus de Hieronymo
Novene ter eere van den gelukzaligen Franciscus de Hieronymo, welkers H. Reliquien geëert worden in de Parochiale Kerke van Iseghem, Kortrijk, l. Blanchet, [1810?], [24] p.

Franse tijd
Roger BEKAERT, Izegem onder het Frans tijdvak. Deel I, Ten Mandere nr. 39, 14/2, 1974, p. 59-87; Deel II: Ten Mandere nr. 40, 14/3, 1974,p. 129-184 en bijlagen. Deel III, Ten Mandere nr. 43, 15/3, 1976, p. 113-149 en bijlagen. Deel IV, Ten Mandere nr. 48-49, 17/2-3, 1976, p. 65-143. Ongewijzigd gebundeld in Roger BEKAERT, Izegem onder het Franse Tijdvak, Izegem, Ten Mandere, 1980, 278 p.
Kurt PRIEM, Een jakobijn in Het Blauwhuis van Izegem?, Biekorf, 92, 1992, p. 223-228.
Pieter DECLERCQ, De Boerenkrijg te Izegem, Biekorf, 56, 1955, p. 137-143 en 179-183
Roger BEKAERT, De Boerenkrijg te Izegem, Ten Mandere nr. 37, 13/3, 1974, p. 26-39.
Antoon VANDROMME, De Boerenkrijg. Voor outer en heerd. 1798-1998, Ten Mandere speciaal nr. 112, 38/3, 1998, 56 p. en aanvullende nota’s bij Antoon VANDROMME, De Boerenkrijg. Aanvullende nota’s, Ten Mandere nr. 113, 39/1;1999, p. 22-24.
Jos. DE SMET, De Boerenkrijg in het Leyedepartement, 17 October-14 november 1798, Biekorf, 32, 1926, p. 169-184, id., Wie deed mee in den "Boerenrkijg"?, Biekorf, 32, 1926, p. 217-227, meer bepaald p. 219-220.
Thedoor SEVENS, Ons vaderland tijdens de Fransche overheersing op het einde der XVIIIe eeuw (1792-1802), Kortrijk, Eugène Beyaert, 1892, 180 p., over het Izegemse enkele vermeldingen vnl. p. 149-150 en 170-172; idem De Boerenkrijg in het Kortrijksche met eene kleine levensschets van al de gekende slachtoffers, 2e uitgave, Kortrijk, Eugene Beyaert, 1898, 30 p., de verbeterde uitgave van wat hij elders al geschreven had, met enkele vermeldingen - en ook niet meer dan dat! - over Izegem, Emelgem en Kachtem van p. 10 tot 17.
Antoon LOWYCK, Boerenkrijg in West-Vlaanderen, S.l., s.d., 50 p. idem, Lijst van Westvlaamse Boerenkrijgers, Ons Heem, 11, 1953, p. 1-32 en 69-119 (plaatsnamenindex op p. 118-119).
 K. VAN CAENEGHEM, Onze boeren verheerlijkt. Gedenkboek der eeuwfeesten van de Boerenkrijg 1798-1898, Davidsfonds nr. 136, Ieper, Callewaaert-De Meulenaere, 1903, 437 p., over Izegem, p. 45-50.
Edgard SEYNAEVE, Lodewijk Bakeland, conscrit voor Izegem, Ten Mandere nr. 80, 28/1, p. 61-70.
Xavier LESAGE, De burgemeesters, meiers en hun antecedenten in het Roeselaarse (1790-1836). Niet-gepubliceerde licentiaatsverhandeling (geschiedenis), Rijksuniversiteit Gent, 1986, 2 dln., 351 p.
Règlement de Police de la Commune d'Iseghem 1808. Reglement van Regeltucht der Commune van Iseghem. 1808, Kortrijk, F. de Muynck, 1808, 24 p.
J.J. DE SMET, Biographie de Mr le Chanoine Désiré-Ignace Verduyn, curé-doyen de St. Nicolas à Gand, Gent, J. en H. Vander Schelden, 1869, 47 p.
B.S.Een figuur uit de Beloken Tijd: Petrus Joannes De Simpel, Biekorf, 61, 1960, p. 360-362;
David DE SIMPEL, Klaeg- Gezang op het afsterven van Petrus Joannes De Simpel, pastoor van Iseghem. Roeselare, Baeyert-Feys, 1813, 10 p.
B. ANNOCQUE, Damon. Ecloga in obitum Petri Joannis De Simpel mortui Pastoris Iseghemiensis 19 Maii 1833. Gent, J. Begeyn, [1913], 8 p. Beide gedichten in FSI, dl. 1, nr. 19 en 20. Ook zijn doodbrief (46 x 32 cm), met uitgebreid curriculum vitae (in het latijn) n FSI, dl. 1, nr. 18.
Guy GADEYNE, Bevolking en mortaliteit te Izegem (1794-1815). Demografische evolutie in een grote landelijke gemeente onder het Franse Bewind. Niet-gepubliceerde licentiaatsverhandeling (geschiedenis), KUL, 1964, 3 dln. XL-487 p. en (dl.3) 95 p. bijlagen
Guy GADEYNE, De omvang en de demografische structuur van de bevolking van Izegem tijdens de Franse Overheersing (1794-1815), De Leiegouw, 9, 1967, p. 85-113 en 211-229.
Joseph BOURGEOIS, Zantend in 'n oud register. Volkstelling 1805, sectie B, Ten Mandere nr. 14, 6/1, 1966, p. 28-31 en ill.
Koen PARMENTIER, Priesters en gelovigen onder het Franse Bewind, de dekenij Roeselare (1794-1802), (Belgisch Centrum voor Landelijke Geschiedenis nr; 98), Leuven, 1991, 157 p.
P[ieter] P[RUIM], De Boerenkrijg in Kachtem en pastoor Samyn, Onder Ons, 1968, nr. 2-3, p. 23-26;
André SAELEN, Figuren van bij ons: Z.E.H. Gerard Samijn, pastoor van Kachtem, Ten Mandere nr. 50, 18/1, 1978, p. 40-44.
P[ieter] P[RUIM], De Boerenkrijg, Onder Ons, 5/2-3, 1968, p. 23-26 en nr. 1 van 1974, p. 11-17. Het laatste artikel gaat niet specifiek over Kachtem.
Elise DESCAMPS, Revolutionair Vlaanderen!? Izegem 1790-1820, praktische oefening 2de Kandidatuur, Nieuwste Geschiedenis, 2003, 125 p.A. V., Beloken tijd te Izegem, Biekorf, 1964, nr. 9 p. 286.

front
Antoon VANDROMME, "Boos Izegem" aan het front, Ten Mandere nr. 54, 19/2, 1979, p. 95-108
J.TANGHE, Het Frontblaadje "Onze Iseghemnaar" tijdens de Eerste Wereldoorlog,Ten Mandere nr. 66, 23/2, 1983, p. 122-139.
Rafaël VERHOLLE, Bij een schenking en een bezoek, Ten Mandere nr. 6, 2/3, 1962, p. 3.
Antoon VANDROMME, "Flugplatz Abeele", Ten Mandere nr. 54, 19/2, 1979, p. 111-113, met aanvulling in nr. 60, 21/2, 1981, p. 164
René DUYCK, Flugplatz Abeele (Izegem) en Herman Göring, Biekorf, jg. 96, 1996, p. 232-234.
Bernard DENECKERE, Luchtoorlog boven West-Vlaanderen 1914-1918, Kortrijk, Groeninghe, 1998, p. 139-140 en een situatieschets op p. 263.
Pieter DECLERCQ, Het militair kerkhof in Wereldoorlog I, Ten Mandere nr. 10, 4/3, 1964, p. 3-12 (eerder verschenen in De Mandelbode, 10 en 17 november 1951). Foto van het Duits Kerkhof in Ten Mandere nr. 59, 21/1, 1981, p. 93.
A[ndré] D[EMEURISSE], 1914-1964. Hulde aan hen die vielen. Onze Izegemse helden uit Wereldoorlog I, Ten Mandere nr. 9, 4/1-2, 1964, p. 53-57. Zie ook Eugène CARPENTIER, Redevoering uitgesproken [als] burgemeester der stad Iseghem ter gelegenheid der Nationale Feesten op Maandag 21 juli 1919, Izegem, J. De Busschere-Bonte, [1919], 7 p.
Rafaël VERHOLLE, Kerstnachtklokken luidden. Kerstnacht 1916, Ten Mandere nr. 2, ½, 1960, p. 5-6.
 

frontblad
Antoon VANDROMME, "Boos Izegem" aan het front, Ten Mandere nr. 54, 19/2, 1979, p. 95-108
J.TANGHE, Het Frontblaadje "Onze Iseghemnaar" tijdens de Eerste Wereldoorlog,Ten Mandere nr. 66, 23/2, 1983, p. 122-139.

frontsoldaat
Rafaël VERHOLLE, Bij een schenking en een bezoek, Ten Mandere nr. 6, 2/3, 1962, p. 3.