Obrecht, pastoor (Emelgem)
X., Pastoor Obrecht, Biekorf, 1896 nr. 6 p. 96.

OCMW
De wetgevende verkiezingen van zondag 17 december 1978, Ten Mandere nr. 53, 19/1, 1979, p. 88-89.
Stad Izegem. De commissie van Openbare Onderstand. Hoe zien wij de bejaardenzorg, [Izegem], Stad Izegem, 1968, 62 p.
Stad Izegem. De Commissie van Openbare Onderstand, S.l., [1964], s.p.
1989. Welzijnsbrochure O.C.M.W. Izegem, Kokelarestraat 2, 8700 Izegem, S.l., 1989, 57 p., waarin alle diensten en sociale voorzieningen worden uitgelegd.

oliefabriek
Oliefabrieken Vandemoortele N.V., S.l. [1959], 2 folders van 12 en 8 p. in mapje. Van recentere datum zijn de volgende brochures: Open deurkrant N.V. Vandemoortele, mei 1996; 4 p; (met korte historiek) en de public relationsbrochure Vandemoortele; Hoogtechnologische ontwikkelingen in een wereldvoedselmarkt, S.l., s.d. [16 +3] p., waarvan ook een versie in het Frans, het Duits en het Engels bestaat. Het is mogelijk dat studenten over de firma geschreven hebben, maar dat kon door de firma niet bevestigd worden.

olympische spelen
Antoon VANDROMME, Olympisch zilver in Izegem, Ten Mandere nr. 46, 16/3, 1976, p. 194-195.
Raf VANDENBERGHE, Drie "gouden" ereburgers van Izegem, Ten Mandere nr. 106, 36/3, 1996, p. 42-48.

ommegang
D. VAN DE HAUWEELSCHEN, Perenommegang, Rond den Heerd, 8, 1873, p. 291-292;
Pieter DECLERCQ, Emelgem-ommegang, Ten Mandere nr. 18, 7/2, 1967, p. 8-12.
We vermelden ze in orde van verschijnen. P[ieter] P[RUIM], Kachtem Ommegang, Onder Ons, ¼, 1964, p. 2-7:
P[ieter] P[RUIM], Kachtem Ommegang, Onder Ons, 2/2, 1965, p. 2-4;
P[ieter] P[RUIM], Kachtem Ommegang in het verleden, Onder Ons, 3/2, 1966, p. 3-4;
P[ieter] P[RUIM], Bij een rekening van Sint-Jan, Onder Ons, 5/1, 1968, p. 10-12;
P[ieter] P[RUIM], Kachtem Ommegang na de Beloken Tijd, Onder Ons, 6/2, 1969, p. 2-3;
P[ieter] P[RUIM], Kachtem Ommegang, Onder Ons, nr. 1 van 1972, p. 7-14.
P[ieter] P[RUIM], Kachtem kermis, Onder Ons, 1/5, 1964, p. 10-12.
We konden de programmaboekjes van 1981, 1982 en 1987 inzien. Voor de historiek verwijzen we naar Rogier VERSTRAETE, Kachtem Ommegang, De Rosten, 2/2, 1996, p. 1 en 4.

omrekeningstafel
H. DESCHRIJVER, De oude landmaten in Vlaanderen, 5de druk, Handzame, Familia et Patria, 1979, 32 p.
Paul VANDEWALLE, Oude maten, gewichten en muntstelsels in Vlaanderen, Brabant en Limburg, Oostende, 1984, 70 p.
A.B. (=Antoon VANDROMME), Oude landmaten, Ten Mandere nr. 16, 6/3, 1966, p. 29.
Marcel NUIJTTENS, Munten in vergelijk tot het pond parisis of vlaamse pond, Ten Mandere nr. 86, 30/1, 1990, p. 17-28.
Marcel NUIJTTENS, Iets over de waarde van oude munten, Ten Mandere nr. 65, 23/1, 1983, p. 26-28.

onafhankelijkheid
Joseph COPPIETERS, Verslag over de werkzaamheden van het provinciaal Eeuwfeestcomiteit van West-Vlaanderen. Brugge, Verbeke-Loys, [1931], p. 237 (Kachtem), p. 239 (Emelgem), en p. 243-244 (Izegem).

Onafhankelijkheidsfront
Onze weg. Het onafhankelijkheidsfront, S.l., s.d., ongepagineerd, vaak slechts gefotokopieerde krantenknipsels, met nogal wat bijdragen over of van Gerard Windels.

Onder Ons
Onder Ons. Orgaan van het Davidsfonds Kachtem.

onderlinge bijstand
Société de Secours Mutuel de Broederliefde à Iseghem. Statuts, Brussel, Teltombe, 1863, 18 p.
Maatschappij van Onderlingen Bijstand onder kenspreuk: De Broederliefde, te Iseghem. Reglement, Izegem, P.-J. Bossut, 1863, 20 p.
Maatschappij van Onderlinge Bijstand De Broederliefde te Iseghem. Reglement, Wervik, Masselis-Vroman, [1873], 18 p.
Maatschappij van Onderlingen Bijstand "De Broederliefde", ingericht te Iseghem den 22 juni 1862. Jubelfeest van het 25 jarig bestaan. 1862-1887. Verslag, Izegem, J. Dooms, [1887], 25 p.
Reglement van het Genootschap van den H. Hilonius, Izegem, J. Dooms, [1874], 4 p.
Liefdadige gilde van den H. Hilonius ingericht ten jare 1874 tot onderstand der arme zieke huisgezinnen der stad. Verslag der werking binst de jaren 1875-1888, Izegem, Goethals-Priem, 1888, 8 p.
Vijfentwintig jarig verslag der Sint Hilonius Gilde tot onderstand der Arme-Zieken. Van 1 januari 1875 tot 31 december 1899, Izegem, Gebroeders Strobbe, [1900], 8 p.
Voordracht afgelezen in de Algemeene Vergadering der Sint-Hiloniusgilde, te Iseghem, op Zondag 17 januari 1904, Izegem, Gebr. Strobbe, 1904, 8 p.
Reglement der Maatschappij van Onderlingen Bijstand "De Vereenigde Werklieden" opgericht te Iseghem, den 1 juli 1883, Izegem, J.Dooms, 1883, 11 p.
Maatschappij van onderlingen bijstand gezegd De Rust gevestigd te Emelghem (West-Vlaanderen) erkend door koninklijk besluit van 27 Augustus 1901. Standregelen, Brussel, Drukkerij van de Moniteur Belge, 1901, 5 p.

onderwijs
Bart BLOMME, School H. Familie Bosmolens-Izegem. 1898-1998, Izegem, 1998, Bogaert, 48 p.
Antoon VANDROMME, Het klooster van Regina Vandaele, Ten Mandere nr. 106, 36/3, 1996, p. 3-32.
De Zusters van Maria. Honderdvijftig jaar in dienst van de Izegemse jeugd, in het reclameboekje Lentefeest Avé Maria 1982; [Adrien VANDERHEEREN], 1811-1986. 175 jaar Zusters van Maria te Izegem. 175 jaar religieus leven en pastorale zorg op de bres voor de katholieke opvoeding in dienst van het christelijk onderwijs., S.l., 1986, 16 p.
Luc BILLIOUW en Antoon VANDROMME (red.), Sint-Jozefscollege jubileert [1867-1967], Ten Mandere, speciaal nr. 20-21, 8/1-2, 1968, 78 p;
Jean-Marie LERMYTE, Sint-Jozefscollege Izegem. Honderd jaar middelbaar (1894-1994), Izegem, Sint-Jozefscollege, 1994, 95 p.
De foto van de eerste retorica onder principaal Etienne Louwaege (1944-1945) in Ten Mandere nr. 103, 35/3, 1995, p. 54. De markantste gebeurtenissen van het voorbije schooljaar werden aangehaald in de palmaressen van 1951-’52 tot 1973-’74. Foto van de schoolreis naar de Kemmelberg in 1913 in Ten Mandere nr. 55, 19/3, 1980, p. 234-237.
Jean-Marie LERMYTE, Naar aanleiding van een jubileum: het Sint-Jozefscollege van Izegem in de jaren 1930, Ten Mandere nr. 81, 28/2, 1988, p. 99-118.
Lucien DEGEZELLE, Geschiedenis der vrije vakschool te Izegem, S.l., 1949, 55 p. Verslag van de prijsuitdeling van 1908-1909. Le Moniteur de la Cordonnerie et du Cuir, 7, 1909, p. 339-341.
Raf VANDENBERGHE, De correspondentie tussen de Vrije Vakschool van Izegem en het Koninklijk Hof van België, Ten Mandere nr. 97, 33/3, 1993, p. 35-56.
Rafaël VERHOLLE, 25 jaar rijksonderwijs te Izegem, Ten Mandere nr. 46, 16/3, 1976, p. 178-179;25 jaar Rijksonderwijs Izegem, S.l., s.d., 20 p.
Historiek bij een zilveren rustpunt. Rijksonderwijs Izegem, [Izegem, Rijksschool, s.d.]
Jacques VIAENE, Geschiedenis van het vrij onderwijs in Kachtem van 1819 tot nu, eigen uitgave, 2005.
Robert VANLERBERGHE, Ter herinnering aan 40 jaar Vriendenkring Gemeenschapsonderwijs Izegem, Izegem, 1992, 18 p.
Broeder K[OENRAAD], Uit vroeger dagen. Een vergeten stichting [St.-Jozefscollege Izegem], Deus caritas est, 29, 1951, nr. 1, p. 12-18, nr. 2, p. 12-16, nr. 3, p. 5-7, nr. 4, p. 13-16, nr. 5, p. 14-21 en nr. 6, p. 8-12;
Antoon VANDROMME e.a., 125 [jaar] lagere afdeling Sint-Jozefscollege Izegem. Van "Broederschool" tot Sint-Jozefscollege, Izegem, 1992, 254 p. Personeelsfoto’s in 1892 in Ten Mandere nr. 30, p. 21 en 1899 in nr. 32 p. 29, foto van de collegeleerlingen in 1923-’24 in Ten Mandere nr. 48-49, p. 180-182.
In Fonds Slosse Izegem zitten enkele palmaressen, o.a. van "Pollets school" en van de school van J. Breemeersch.
Gaston PAUWELS, 60 jaar H. Hartschool voor jongens in Izegem, 1914-1974, Ten Mandere  nr. 44-45, 16/1-2, 1976, p. 2-91. Foto van de klas van Roger Bekaert (2e leerjaar) in 1931-’32 in Ten Mandere nr. 86, 30/1, 1990, p. 61-62.
Gaston PAUWELS Van lager onderwijs te Izegem vroeger en nu tot 75 jaar H.-Hartschool voor meisjes te Izegem 1903-1978. S.l., 1978, 111 p. Zie ook Antoon VANDROMME, Uit de oude doos: De Heilig-Hartschool voor meisjes, Ten Mandere nr. 68, 24/1, 1984, p. 109-110, met twee foto’s uit de Eerste Wereldoorlog. Foto van de onderwijzende zusters in 1907 in Ten Mandere nr. 85, 29/3, 1989, p. 179.
Antoon VANDROMME, De kleuterklas van zuster Walburge in 1927-1928, Ten Mandere nr. 92, 32/1, 1992, p. 35-36, een klasfoto met wat commentaar, vergiste zich waar hij de zuster in de Engelbewaarder plaatste, want het ging om de Avé Maria (rechtzetting in Ten Mandere nr. 94, 32/3, 1992, p. 43).
Raf VANDENBERGHE, De Zonnebloem. Geschiedenis van 20 jaar Buitengewoon Onderwijs te Izegem. S.l., 1983, [22], p. gestencild; Raf VANDENBERGHE, Geschiedenis van 25 jaar buitengewoon Onderwijs te Izegem, Ten Mandere nr. 67, 23/3, 1983, p. 187-211.
Jean-Marie LERMYTE, Zes jaar strijd om de stichting de Pélichy- van Huerne te Izegem. Een episode uit de schoolstrijd (1879-1885), Biekorf 79, 1979, p. 306-315 en nr. 80, 1979-1980, p. 25-32, ook verschenen in Ten Mandere nr. 67, 23/3, 1983, p. 212-235. Meer wetenschappelijke gegevens over de schoolstrijd in Izegem vindt men ook in het doctoraal proefschrift van Jean-Marie LERMYTE, Het verzet tegen de liberale wet op het lager onderwijs in het arrondissement Roeselare, 1878-1886. KUL, 1980, 621 p. Handelseditie: Jean-Marie LERMYTE, Voor de ziel van het kind. De schoolstrijd in het klerikale arrondissement Roeselare, 1878-1887. Brugge, Westvlaams Verbond van Kringen voor Heemkunde, 1985, 291 p.. Zie ook IDEM, 227 lesgevers in het lager onderwijs van het arrondissement Roeselare, 1879-1886. Een biografische bijdrage, Rollariensia, dl. XV, 1983-1984, p. 145-198 (met index p. 196-198). Een propagandistisch werkje uitgegeven n.a.v. de parlementaire verkiezingen van 1912, is: Godsdienst- en schooloorlog te Iseghem. Hoe het ging te Iseghem in 1797. Hoe het was in 1879. En hoe het nu zou gaan. [Izegem, J. De Busschere-Bonte, 1912], 28p.
Zondagsschool der knechten binnen Iseghem: 1833-1883. Izegem, J. Dooms, 1833, 12 p.; Honderdjarig jubelfeest der zondagsschool der Dochters te Iseghem 1812-1912. Maandag 9 september 1912 [Izegem], We A. Van Moortel-De Keyser, 1912, [16] p., nagenoeg slechts de naamlijst van onderwijzeressen; Emiel DIERICK, Eeuwfeest van de Zondagsschool der knechten tot Iseghem. 1812-1912, Izegem, J. De Busschere-Bonte, [1912], 43 p.;
Antoon VANDROMME, De Zondagsschool, Ten Mandere nr. 34, 12/3, 1972, p. 3-15 en 35, 13/1, 1973, p. 3-23.
Antoon VANDROMME, 75 jaar Stedelijke Leergangen te Izegem, Ten Mandere, speciaal nr. 41, 15/1, 1975, 56 p.
De Brug. Orgaan van de oudleerlingenbond van het Sint-Jozefscollege verscheen van maart 1961 tot juni/juli 1970.
Vnl. R. BOURGEOIS, Van het verleden tot het heden, De Brug, jg. 1, 1961, nr. 2, p. 24-29, jg. 2, 1962, nr. 1, p. 2-9, en nr. 2, p. 6-18, jg. 3, 1963, nr. 1, p. 4-16 en nr. 2, p. 3-20, jg. 4, 1964, nr. 1, p. 3-33 en jg. 5, 1965, nr. 1, p. 2-33;
Gabriël EECKHOUT, Uit de oude speeldoos…"’t college brandde", de Brug, 1, 1961, nr. 2, p. 13-19,
Hendrik DE POORTER, "De kamers van rhetoryke" herleefden, De Brug, nr. 1, 1961, nr. 2, p. 20-22;
Jozef LODRIOOR, Tien jaar letterkundige onderscheidingen in de retorica, De Brug, 1, 1961, p. 15-23. Andere bijdragen worden elders vernoemd.
Vulnerat et Sanat, verschijnt sedert 1988.
Technicus. Orgaan van de Oud-leerlingenbond van het schoenbedrijf te Izegem, Dit maandblad verscheen van april 1957 tot oktober 1960, onder de hoofdredactie van Lucien Degezelle. Medewerkers waren Remi Demeyere, Alfons De Jan en directeur Xavier Rau.
Dageraad. Tijdschrift van de Oud-leerlingenbond en vriendenkring van de Rijksmiddelbare school te Izegem, Het eerste nummer verscheen in het schooljaar 1955-1956 en telde vier gestencilde bladzijden.
Start, dat sedert het schooljaar 1986-1987 drie keer per jaar verschijnt.
Avé Maria schoolkrant. Jaarlijks sedert 1990. Voor intern gebruik dient het Avé Krantje, in 1997-’98 aan zijn 3de jaargang toe; het verschijnt gewoonlijk om de veertien dagen op vier bladzijden.
Vlijtig en Boos, sedert 1974.
VTI-info, is een tweemaandelijks contactblad en verschijnt sedert het schooljaar 1991-’92. Voor een ruimer publiek verschijnt sedert mei 1987 n.a.v. de opendeurdagen jaarlijks De Brug.
Antenne, dat vanaf 1964-’65 in het college verscheen en Team, dat vanaf 1966 in het Lyceum de Pélichy werd gemaakt zijn al heel lang ter ziele gegaan. Het gemeenschapsonderwijs beschikt over Bellevuetje, waarvan er vier keer per jaar twee edities verschijnen: het "schoolkrantje" voor en door de kinderen van de basisschool, in 1997-1998 aan zijn zesde jaargang begonnen; de editie voor de middenschool werd vier jaar geleden opgestart, maar is een schooljaar lang niet verschenen.
José DE MUELENAERE, Guido Gezelle en Izegem. 1. Gezelle en de Mariaschole of Avé Maria, Ten Mandere nr. 58, 20/3, 1980, p. 176-202;
ID., Guido Gezelle en Izegem. 2. Gezelle en de Broedersschole of St.-Jozefsgesticht. Gedachten, gedichten en documenten rond Pieter Baes, Ten Mandere nr. 62-63, 22/1-2, 1982, 181 p.
Willy BOUCQUET, Het klooster en het onderwijs in Emelgem, Kroniek van Groot-Izegem 1992, Izegem, Hochepied, 1992, p. 5-64.
Maurits VANDOMMELE, Figuren van bij ons: wij huldigen directeur Albert Deblauwe, Ten Mandere nr; 58, 20/3, 1980, p; 172-175.
Van de klas van Achiel Tanghe in 1909 in Ten Mandere nr. 79, 27/3, 1987, p. 286-287; van Emiel Vieren in 1912 in Ten Mandere nr. 81, 28/2, 1988, p. 174-175; van Emiel Vieren in 1937 (7e en 8e leerjaar) in Ten Mandere nr. 86, 29/3, 1989, p. 191.
A[ndré] S[AELEN], Het onderwijs in onze gemeente, Onder Ons, nr. 3 van 1972, p. 2-7, nr. 1 van 1974, p. 2-10 en nr. 1 van 1975, p. 12-21.
Mieke MESSEYNE, Organisatie van het onderwijs: biografie van een onderwijzer: Meester Victor Saelen, niet-gepubliceerd seminariewerk 1e kandidatuur psychologische en pedagogische wetenschappen, RUG, 1991-1992, ongepagineerd: inhoudelijk onbetrouwbaar.
Rafaël VERHOLLE, In memoriam de heer André Saelen, Ten Mandere nr. 69, 24/2, 1984, p. 213-214.
Jacques VIAENE, Het lager onderwijs in Kachtem 1976: fusie op kleine schaal met grote gevolgen, Ten Mandere, nr. 129, 44/2, 2004, p. 35-43.
Bernadette VANCOMPERNOLLE, Van wezen en weeshuizen in Groot-Izegem, eigen beheer, 2006, 30 p.
Raf VANDENBERGHE, Vijftig jaar onderwijs, Ten Mandere, nr. 146-148 (2010) p. 161-188.
Ann GALLE, De site Tinnenpot te Izegem (deelgemeente Emelgem), paper tot het behalen van het diploma van stadsgids Izegem, 2012 26 p.

onderwijzend personeel
Antoon VANDROMME, Nadere kennismaking met Pierre N. Croquison, bouwmeester van onze huidige St.-Tillokerk, Ten Mandere nr. 50, 18/1, 1978, p. 28-36.
Dood en begraving van Jules Vercoutere godvruchtig overleden te Iseghem den 23 Maart 1924, Izegem, J. De Busschere-Bonte, 1924, 12 p.
S.R.SMIS, Het ideale wonen, West-Vlaanderen, jg. 1, 1953, p. 176-179.
Herman ROELSTRAETE, Pieter Joannes Devos, beeldhouwer, Izegem 1778-1864, Ten Mandere nr. 17, 7/1, 1967, p. 3-12.
Walter DE TAEYE, Mia Deprez, een geest in beweging (Izegem, Antoon Desamber, 1973), 19 p., gest.; Walter DE TAEYE, Mia Deprez, tien jaar plastische expressie, Izegem, 1976, 87 p.
Eddy VERFAILLIE, Mijn kunst - mijn vrijheid. 40 jaar kunst beleven, Izegem, Hochepied, 1994, 102 p.
Antoon VANDROMME, Emiel Hoorne bekroond., Ten Mandere nr. 83, 29/1, 1989, p. 33-38;
ID., Emiel Hoorne, een modern graficus van eigen bodem, Ten Mandere nr. 86, 30/1, 1990, p. 29-42.
Het artikel van Hendrik WILLAERT, Belgische graveurs van heden, Ten Mandere nr. 39, 14/2, 1974, p. 90-93 houdt geen rechtstreeks verband met Izegem.
José Hochepied, Keramiek, [Izegem, Hochepied, 16] p.
Antoon VANDROMME, Groten van bij ons: Marie Jacoba Werbrouck, kunstborduurster, 1721-1801, Ten Mandere nr. 34, 12/3, 1972, p. 31-33.
Jean-Marie LERMYTE, De belangrijkste Izegemse vlaggenmakers, Ten Mandere nr. 99-100, 34/2-3, 1994, p. 13-15.
Jean-Marie LERMYTE, 227 lesgevers in het lager onderwijs van het arrondissement Roeselare, 1879-1886. Een biografische bijdrage, Rollariensia, XV, 1983-1984, p. 145-198.
Maurits VANDOMMELE, In memoriam: meester Jozef Behaeghe, Ten Mandere nr. 64, 22/3, 1982, p. 242-250.
Jozef SEYNAEVE, Figuren van bij ons: Maurits Vandommele, diocesaan inspecteur van het hoofdgebied Roeselare, Ten Mandere nr. 55, 19/3, 1980, p. 210-219.
Maurits VANDOMMELE, Figuren van bij ons: wij huldigen directeur Jozef Seynaeve, Ten Mandere nr. 58, 20/3, 1980, p. 167-171.
Rafaël VERHOLLE, Z.E.H. directeur Etienne Louwage, 1909-1934-1944, Ten Mandere nr. 37, 13/3, 1974, p. 45-48.
Gerard VANDEWEGHE, Figuren van bij ons. E.H. Michel Devisch, Ten Mandere nr. 57, 20/2, 1980, p. 129-133.
Jozef GELDHOF, Pieter Baes en de Gilde van Sinte Luitgarde, Biekorf, 60, 1959, p. 301-308.
Jozef GELDHOF, Figuren van bij ons: Z.E.H. José De Mûelenaere, 40 jaar priester & opruststelling als leraar, Ten Mandere nr. 58, 20/3, 1980, p. 158-166. Het gaat om de laudation door Geldhof.
Adrien VANDERHEEREN, 100 jaar geleden stierf E.H. Joseph de Pélichy, Ten Mandere nr. 64, 22/3, 1982, p. 234-241.
Jozef GELDHOF, Groten van bij ons: August Vermeire, Ten Mandere nr. 18, 7/2, 1967, p. 32-34.
Ter gedachtenis van Mr. August Van Moortel 25 oegst 1900, Brugge, Verbeke-Louys, [1900], 3 p.
Lijkreden uitgesproken bij het graf van heer Jacques D’Hooghe, Izegem, J. De Busschere-Bonte, 1945, 12 p.
Ter dierbare en zalige gedachtenis van Felix Van Oost. Izegem, Gebr. Strobbe, [1904], 20 p.
Etienne LOUWAEGE, Bij het emeritaat van E.H. Joris Bevernage, Ten Mandere nr. 65, 23/1, 1983, p. 86-88.
Roger BEKAERT, Groten van bij ons. Melanie Van Biervliet. Izegemse pedagoge, 1813-1892, Ten Mandere nr. 33, 12/2, 1972, p. 27-42 en nr. 34, 12/3, 1972, p. 19-30. Dit artikel is gebaseerd op Christiane POTTELBERGHE, Melanie Van Biervliet, pedagoge, Niet-gepubliceerde licentiaatsverhandeling, Pedagogische Wetenschappen, KUL.

Ons Eigen Brood
Jozef GELDHOF, 50 jaar christelijke arbeidersbeweging Izegem, Izegem, Kristelijk Werkersverbond, 1957, 147 p.
Roger BEKAERT, Korte historiek van het A.C.W.-Izegem. A.C.W. 1906-1976. Dienstbetoon en samenwerking… geen ijdele woorden, S.l., s.d., 26 p., gestencild;
Christen Werkersverbond Iseghem, 1906-1931, [Kortrijk, 1931], 23 p.
Jean-Marie LERMYTE, Geworteld en vertakt. De christelijke arbeidersbeweging in Izegem tot 1940, Izegem, ACW Izegem, 1988, 380 p.
Jean-Marie LERMYTE, Gedeelde eenheid. De christelijke arbeidersbeweging in Izegem, Emelgem en Kachtem, 1940-1991, Izegem, ACW Izegem, 1992, 477 p.  Voor de activiteitsverslagen, jaarverslagen en jaarprogramma's verwijzen we naar de bibliografie in de studies van Lermyte.
S.H. SCHOLL, De geschiedenis van de arbeidersbeweging in West-Vlaanderen (1875-1914), Brussel, 1953, XIX-314 p. bevat gegevens over Izegem.
Henri D'ARTOIS, Dertig jaren bestuur. 1913-1943. De geschiedenis van de samenwerkende vereniging "Ons Eigen Brood", Niet-gepubliceerde studie, Izegem, 1943.

Ons Iseghem
Iseghem binst den oorlog, Ons Iseghem, 22 maart 1919 - 19 september 1920 : 69 afleveringen.

Onze Iseghemnaar
Antoon VANDROMME, "Boos Izegem" aan het front, Ten Mandere nr. 54, 19/2, 1979, p. 95-108
J.TANGHE, Het Frontblaadje "Onze Iseghemnaar" tijdens de Eerste Wereldoorlog,Ten Mandere nr. 66, 23/2, 1983, p. 122-139.

Onze-Lieve-Vrouw
[Azer MOENAERT] Straatkapellekes van Onze Lieve Vrouw te Izegem. Bijdrage tot de geschiedenis van Izegem, Izegem, Roeselaarsestraat 40, s.d., 43 p.

Onze-Lieve-Vrouw van Fatima
Onze Lieve Vrouw van Fatima te Izegem 30 november 1947, [Izegem, drukkerij Vandoorne, 1948], 12 p.

Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes
Pieter DECLERCQ, Oude kapellen te Izegem: de Kruiskapel, in Ten Mandere nr. 23, 9/1, 1969, p. 25-37; Roger SLOSSE, Waar men gaat langs Vlaamse wegen. Volksdevotie in West-Vlaanderen, dl. III, Roeselare, Roularta, 1979, 144 p. met name p. 29-32; Antoon VANDROMME, Opening van de eerste "Kruiskapel" binnen Izegem, 3 mei 1750, in Ten Mandere nr. 67, 23/3, 1983, p. 267-274. Zie ook: Inhuldiging van het Mariabeeld O.L.Vrouw van Lourdes vertoonende in de Kruiskapel te Iseghem, Brugge, De Scheemaecker-Van Windekens, 1875, 8 p.
Antoon VANDROMME, Heropening van de gerestaureerde kruiskapel, Ten Mandere nr. 118, 40/3, 2000, p. 43-46.

Onze-Lieve-Vrouw ter Rust
R., Onze Lieve Vrouw ter Ruste, Rond den Heerd, jg. 18, 1884, p. 191-192;
Roger SLOSSE, Waar men gaat langs Vlaamse wegen. Volksdevotie in West-Vlaanderen, Dl. III, Roeselare, Roularta, 1979, 144 p., met name p. 119-121.
Maurits VAN COPPENOLLE, Westvlaamsche bedevaartvaantjes, Brugge, Walley, 1942, 79 p., op p. 27-28 over Emelgem;
Renaat VAN DER LINDEN, Mariabedevaartvaantjes. Volksdevotie op 1175 vaantjes, Brugge, Tabor, 1988, 328 p. en met name op p. 107, maar niet afgebeeld.

Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel
J. Fr. PALLENAERTS, Onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel. Dl.2: Beelden uit den eik, Mechelen, P. Ryckmans, 1936, 200 p.
Stephanus SCHOUTENS, Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel in Maria's Vlaanderen of beschrijving van de wonderbeelden en merkweerdige bedevaartplaatsen van Onze-Lieve-Vrouw in Oost- en West-Vlaanderen, Aalst, 1903, meer bepaald p. 80-81
Pater HILDEBRAND, Hoe een O.L.Vrouwtje van Scherpenheuvel in 1648 op reis ging naar Kongo en in 1939 te … Izegem terecht kwam, Franciscaansch Leven, 22, 1939, p. 181-188
Roger BEKAERT, Beeldjes van O.L.Vrouw van Scherpenheuvel te Izegem, Ten Mandere nr. 38, 14/1, 1974, p. 44-49.
Antoon VANDROMME, Bijzondere rouwgedachtenissen te Izegem, Ten Mandere nr; 66, 23/2, 1983, p. 166-177.

oorkonde
Jan VANDROMME, De 14de- en 15de-eeuwse oorkonden van de Sint-Tillokerk in Izegem. Kritische tekstuitgave. De oorkondentaal. Brugge, Westvlaams Verbond van Kringen voor Heemkunde, 1978, 111 p.
Rafaël VERHOLLE, Bij de presentatie van Jan Vandromme's boek "De 14de en 15de-eeuwse oorkonden van de Sint-Tillokerk in Izegem", Ten Mandere nr. 53 19/1, 1979, p. 59-61
Marc VERCRUYSSE, Latijnse keuren in verband met de middeleeuwse geschiedenis van Izegem, Ten Mandere nr. 56, speciaal nummer 1981, 55 p.
P[ieter] P[RUIM], De oudste Kachtemse oorkonde, Onder Ons, 2/4, 1965, p. 27-28;
André SAELEN, De oudste Kachtemse oorkonde, Ten Mandere nr. 51, 18/2, 1978, p. 154-157.
 

oorlogsdagboek
Iseghem binst den oorlog, Ons Iseghem, 22 maart 1919 - 19 september 1920 : 69 afleveringen.
Jean-Marie LERMYTE, Het oorlogsdagboek van dokter Jules Gits. Izegem 14-18. deel 1, Uitgeverij de Klaproos, Koksijde, 2000, 237 p.
Jean-Marie LERMYTE, Het oorlogsdagboek van dokter Jules Gits. Izegem 14-18. deel 2, Uitg. de Klaproos, Koksijde, 2001, 255 p.
Leopold SLOSSE, Oorlogsdagboek van Rumbeke in 1914-1918, uitgegeven door Joseph DELBAERE-DUMOULIN, Brugge, Genootschap voor geschiedenis, 1962, VI-228 p.

oorlogskerkhof
Pieter DECLERCQ, Het militair kerkhof in Wereldoorlog I, Ten Mandere nr. 10, 4/3, 1964, p. 3-12 (eerder verschenen in De Mandelbode, 10 en 17 november 1951). Foto van het Duits Kerkhof in Ten Mandere nr. 59, 21/1, 1981, p. 93.

oorlogsmonument
Antoon VANDROMME, Vijftig jaar geleden. Onthulling van het monument voor de gesneuvelden, Ten Mandere nr. 27, 10/2, 1970, p. 49-63;
Ferdy CALLEWAERT, Het monument der gesneuvelden te Izegem, Mandeldal, 2/6, 1977, p. 11-12;
Bart BLOMME, Het oorlogsmonument van de Tweede Wereldoorlog, Ten Mandere nr. 80, 28/1, 1988, p. 71-87, met de lijsten van de gesneuvelde soldaten, de burgerlijke oorlogsslachtoffers, de omgekomen weggevoerde arbeiders en de omgekomen politieke gevangenen
ID., Nog over het monument van de Tweede Wereldoorlog, Ten Mandere nr. 81, 28/2, 1988, p. 159-160.
Het volgende werk bevat ook de oorlogsmonumenten van Emelgem en Kachtem: Mariette JACOBS, Zij, die vielen als helden… Cultuurhistorische analyse en inventaris van de oorlogsgedenktekens van de twee wereldoorlogen in West-Vlaanderen, 2 dln. Brugge, Provincie West-Vlaanderen, 1995 en 1996, 175 en 493 p.
Antoon VANDROMME, Bomen op de Korenmarkt, in Ten Mandere nr. 97, 33/3, 1993, p. 16-24.

Oostakker
A[ndré] S[AELEN], Een wonderbare gebeurtenis, Onder Ons, nr. 1 van 1974,  p. 18-19.

Oostende
Levensschets van Ludovicus De Costere, overleden op zijne geboorteplaats te Cachtem, den 1 april 1885. Leuven, Karel Fontein, [1885], 48 p.;
Antoon VANDROMME, Deken Louis De Costere (1806-1885), Ten Mandere nr. 79, 27/3, 1987, p. 221-252.

Oostenrijkse tijd
Edgard SEYNAEVE, Een korte aanbreng tot de militaire geschiedenis van Izegem. [deel 1], Ten Mandere nr. 44-45, 16/1-2, 1976, p. 97-107
Edgard SEYNAEVE, Een korte aanbreng tot de militaire geschiedenis van Izegem. [deel 2:] recrutering te Izegem onder Oostenrijks bewind, Ten Mandere nr. 51, 18/2, 1978, p. 122-131.
Edgard SEYNAEVE, Korte aanbreng tot de militaire geschiedenis van Izegem. Deel 3: Mandelzonen deserteren uit het Oostenrijkse leger, Ten Mandere nr. 57, 20/2, 1980, . 108-118.
Pieter DECLERCQ, Patriotten in 't geweer. Izegem 1790, Biekorf nr. 59, 1958, p. 301-303.
Antoon VANDROMME, Generaal Fr. S. von Wenckheim, ridder in de orde van Maria Theresia, 1736-1794, Ten Mandere nr. 23, 9/1, 1969, p. 3-17.
Edgard SEYNAEVE, Vergeten veldslagen. Roeselare-Hooglede 1794, Izegem, Hochepied, 1988, 479 p. Zie voor militaria i.v.m. Izegem en Kachtem, p. 434-439.
Marcel NUIJTTENS, Iets over de waarde van oude munten, Ten Mandere nr. 65, 23/1, 1983, p. 26-28.

oostfronter
Gabriël VERBEKE, Het arrondissement Roeselare-Tielt. Waffen-SS. Vlaams Legioen. Sturmbrigade Langemarck, Kortrijk, Groeninghe, 1995, 207 p.
Luc ERVINCK, Rouwprentjesalbum van Vlaamse Oostfronters, Dl. 1, Koekelare, Offset Devriendt, 1991, 152 p.
ID., Rouwprentjesalbum van Vlaamse Oostfronters en andere Vlaamse formaties, Dl. 2, Koekelare, Offset Devriendt, 1992, 162 p.
Onvoleindigde levensloop van Guido Depoorter en onstaansgeschiedenis van zijn "Oostfrontkroniek", Berkenkruis, oktober 1993, p. 4-8. In hetzelfde tijdschrift verschenen uittreksels uit zijn Oostfrontkroniek, die in typoscript 198 p. bevat.

Oostkerke
Ernest FALIGAN (met voorwoord door Ludovic DE BESSE), Monographie des Institutions Economiques fondées par l’abbé Henri Van den Driessche à Iseghem et à Eeghem (Belgique), Brugge, CH; Baeyert-Storie, Tielt, R. Van Landeghem-Minnaert, Parijs, Crédit Mutuel et Populaire & l’Union des Associations Ouvrères catholiques, 1885, 82 p.
Roger BEKAERT, Figuren van bij ons: de zouaaf-priester H. Vandendriessche, vergeten onderpastoor te Izegem, Ten Mandere nr. 38, 14/1, 1974, p. 50-53; het paragraaf "het sociaal pionierswerk van onderpastoor Henri Van den Driessche (1878-1891)" in Valère ARICKX, geschiedenis van Egem, deel 2, s.l., 1982, p. 257-268. Zie ook Monseigneur PAAPS, Zouaaf-Priester. Lijkrede uitgesproken in de kerk van Aelbeke. Gevolgd van de drie Lofreden aan het graf afgelezen door Steyt (Kortrijk), Verhamme (Iseghem) en Desmet (Hooglede) ter gelegenheid van den Plechtigen Lijkdienst van den E.H. Hendrik Vandendriessche den Zaterdag zesden Februari 1904., [Kortrijk, Eugène Beyaert, 1904], 14 p.
Zijn synthesewerk is: Hendrik VAN DEN DRIESSCHE, Parochiale Christene Gildenbond beproefd ter stede en te lande of vijf en twintig jaren arbeid op het gebied der Economische Volksvwerken te Iseghem 1871-78, te Eeghem 1878-91, te Varssenaere 1891-93 en te Oostkerke-bij-Brugge 1893-96, Oostkerke, Adolf Van Mullem, 1896, 535 p. Ook in enkele andere werken komt zijn bedrijvigheid in Izegem ter sprake:
H.  VANDEN DRIESSCHE, Drie aanspraken over het sparen of Omstandig verhaal van de Spaarkas vergadering te Eeghem, op 24 mei 1883, Antwerpen, L. Beerts, 1883, 40 + 4 p., Wegwijzer in een Spaarhof, nr. 11. Tweejarig verslag over de Economische Werken van den Parochialen Christenen Gilde-Bond, die gevestigd zijn in het Spaarhof te Eeghem (…) (1 juli 1889-1 juli 1891), Tielt en Gent, 1891, 76 p., waarvan p; 47-50 over Izegem.

Open Monumentendag
Raf VANDENBERGHE, 10 maal Open Monumentendag in Izegem, Ten Mandere nr. 113, 39/1, 1999, p. 33-36.
Jean-Marie LERMYTE, De Izegemse begraafplaats, in Ten Mandere nr. 91, 31/3, 1991, p. 33-60.
Antoon VANDROMME, Huis Defauw, in Ten Mandere nr. 97, 33/3, 1993, p. 57-60.
Bart BLOMME m.m.v. Luc HESSEL, De minderbroeders kapucijnen te Izegem, Ten Mandere nr. 91, 31/3, 1991, p. 3-26.
Antoon VANDROMME en Raf VANDENBERGHE, De Izegemse Dankkapel, in Ten Mandere nr. 91, 31/3, 1991, p. 27-32

oppervlakte
André DEMEURISSE, Grenswijzigingen voor Izegem, Ten Mandere nr. 67, 23/3, 1983, p. 292-294.

opschriften
L[ouis] CARPENTIER, Jaar- en Opschriften der plechtige inhalingen van Théophiel Sioen als pastor van Emelghem, den 11 Juni 1891; Ivo Debrabandere als pastor van Ingelmunster, den 24 Juni 1891; Jospeh Dehulster als pastor van Iseghem, den 15 Juli 1891., Izegem, Gebr. Strobbe, 1891, 97 p.;
Amaat DIERICK, Gedachtenisse der plechtige inhaling van den Eerweerden Heer J. De Hulster als pastor van Iseghem, Izegem, Gebr. Strobbe, [1891], 8 p., ook verschenen in de Gazette van Thielt, jg. 42, nr. 57.

Opsomer, Jules
Roger BEKAERT, In memoriam Z.E.H. Jules Opsomer, vierde pastoor van het H. Hart, Ten Mandere nr. 17, 7/1, 1967, p. 47.

Orgaer, Geert
Frits VERHAEGHE, Uitreiking van de cultuurtrofee van de stad Izegem op 24 november 2004 aan Geert Orgaer, Ten Mandere nr. 131, 45/1, 2005, p. 26-27.

orgel
Ward BOGAERT, Sjoerd en Klaas CROMBEZ, Een blik op de Izegemse orgels. Jaarwerk AMC, 1994, 30p.
Luc LANNOO en Kamiel D’HOOGHE, West-Vlaamse orgelklanken, Brugge, Marc Van de Wiele, 1997, 136 p. Zie verder voor Roelstraete.
Luc LANNOO, Een kleine orgelhistoriek van de Sint-Hiloniuskerk, Ten Mandere nr. 83, 29/1, 1989, p. 51-58; zie ook de ongetitelde programmabrochure n.a.v. het inspelen van het orgel op 9 oktober 1993, 15 p.
P[ieter] P[RUIM], Orgeltribulaties, Onder Ons, 2/3, 1965, p. 15-18, 2/4, 1965, p. 2-3 en nr. 2 van 1967, p. 5;
P[ieter] P[RUIM], Kerkorgels van Kachtem, Onder Ons, nr. 1 van 1972, p. 15-18.

Oriëntatieblad…
Het lokale ledenblad van VVKS (jongensscouts) was in de jaren 1960 De Spiegel, dat aanvankelijk gedrukt werd, later gestencild. Sedert 23 jaar (jg. 23= 1997-’98) is het ledenblad Oriëntatieblad voor padvinders.

Ostijn, familie
Jean-Pierre OSTYN, Kroniek van twee generaties Ostijn. Alberic en Willy Ostijn, Ten Mandere nr. 113, 39/1, 1999, p. 25-32.

oud-leerlingenblad
De Brug. Orgaan van de oudleerlingenbond van het Sint-Jozefscollege verscheen van maart 1961 tot juni/juli 1970.
Vnl. R. BOURGEOIS, Van het verleden tot het heden, De Brug, jg. 1, 1961, nr. 2, p. 24-29, jg. 2, 1962, nr. 1, p. 2-9, en nr. 2, p. 6-18, jg. 3, 1963, nr. 1, p. 4-16 en nr. 2, p. 3-20, jg. 4, 1964, nr. 1, p. 3-33 en jg. 5, 1965, nr. 1, p. 2-33;
Gabriël EECKHOUT, Uit de oude speeldoos…"’t college brandde", de Brug, 1, 1961, nr. 2, p. 13-19,
Hendrik DE POORTER, "De kamers van rhetoryke" herleefden, De Brug, nr. 1, 1961, nr. 2, p. 20-22;
Jozef LODRIOOR, Tien jaar letterkundige onderscheidingen in de retorica, De Brug, 1, 1961, p. 15-23. Andere bijdragen worden elders vernoemd.
Vulnerat et Sanat, verschijnt sedert 1988.
Technicus. Orgaan van de Oud-leerlingenbond van het schoenbedrijf te Izegem, Dit maandblad verscheen van april 1957 tot oktober 1960, onder de hoofdredactie van Lucien Degezelle. Medewerkers waren Remi Demeyere, Alfons De Jan en directeur Xavier Rau.
Dageraad. Tijdschrift van de Oud-leerlingenbond en vriendenkring van de Rijksmiddelbare school te Izegem, Het eerste nummer verscheen in het schooljaar 1955-1956 en telde vier gestencilde bladzijden.

oud schrift
Bertrand NOLF,(lesgever) Oud Schrift, Ten Mandere 1989, Aurel LAGROU,(lesgever) Oud Schrift. Begincursus, Izegem, Ten Mandere nr. 1992, Bertrand NOLF, Oud Schrift, Vervolgcursus, Izegem, Ten Mandere, 1993. Verslag over deze cursussen in Jean-Marie LERMYTE, Van boekdrukkunst tot oud schrift, in Ten Mandere nr. 83, 29/1, p. 3-4 en ID., Kringleven, in Ten Mandere nr. 97, 33/3, p. 63.

oud-scouts
De oud-scouts geven ‘t Spiegeltje. St.-Jorisgilde Izegem. Oud-scouts-oud gidsen uit. Het verschijnt sedert 1978, eerst drie keer per jaar, maar de laatste jaren slechts één keer per jaar. Nr. 28 = december 1996.

oudste vermelding
P[ieter] P[RUIM], De oudste Kachtemse oorkonde, Onder Ons, 2/4, 1965, p. 27-28;
André SAELEN, De oudste Kachtemse oorkonde, Ten Mandere nr. 51, 18/2, 1978, p. 154-157.
Frits COGHE, De heerlijkheid "Sint-Pieterskapittel van Rijsel" te Izegem, Ten Mandere, nr. 82, 28/3, 1988, p. 181-199

oudstrijder
Antoon VANDROMME, Uit de oude doos: de Leopoldisten, Ten Mandere nr. 60, 21/2, 1981, p. 167-171
Marcel NUIJTTENS, Lezersbrief: de Leopoldisten, Ten Mandere nr. 78, 27/2, 1987, p. 161-171.
Raf VANDENBERGHE, De Nationale Vuurkruisersbond afdeling Izegem, Ten Mandere nr.82, 28/3, 1988, p. 200-236.
249Jean-Marie LERMYTE en Marcel NUIJTTENS (red.), De Izegemse vaderlandse verenigingen en de twee wereldoorlogen, Ten Mandere nr. 95, 33/1, 1993, 88 p.

overstroming
Antoon VANDROMME, Watersnood 1925, Ten Mandere nr. 11, 5/1, p. 30-31.
Antoon VANDROMME, Watersnood 1965, Ten Mandere nr. 11, 5/1, p. 32-33.
J. CASTELEYN en G. DECLERCQ, Waterbeheersingswerken Babilliebeek te Izegem, Provinciale Technische Dienst, 1995, 9 p. Er bestaat ook, zelfde auteurs en titel, een Toelichtingsnota, 7 p. met zowat dezelfde inhoud.

Overwinders in Eendrachtigheydt
Raf VANDENBERGHE, De Koninklijke Toneelvereniging "Overwinders in Eendrachtigheydt", Ten Mandere nr. 85, 29/3, 1989, p. 147-160, met vermelding van alle uitgevoerde werken.