Paarden
Jos CLAEYS & Dirk BAERT, Dirk Baert mt Siska 35.681HST. Gewest Izegem, grondslag van NFLR werking in West-Vlaanderen, eigen beheer, 2009, 141 p.

Paardenkoersen
Hilde PAREIT-VERSTRAETE, De Izegemse paardenkoersen 1864-1965, eigen beheer, 2007

paardenmarkt 1887
X. Izegemse paardenmarkt 1887 (affiche), Ten Mandere nr. 131, 45/1, 2005, p. 53

pacht
Edgard SEYNAEVE, Jaarlijkse pachten te Izegem 10 juni 1746, Ten Mandere nr. 54, 19/2, 1979, p. 128-140.

pakske
Agnes VANDOORNE, Het "werk van het pakje", Ten Mandere nr. 116, 40/1, 2000, p. 53-54.

paleografie: zie oud schrift

panoramische foto
Antoon VANDROMME, Een geslaagd fotoexperiment, in Ten Mandere nr. 69; 24/2, 1984, p. 171-184. Met biografische gegevens over het gezin van Petrus Declercq-Clement, want een van de zonen, kantfabrikant Henri Declercq maakte de foto.

Papestraat
Joseph BOURGEOIS, Papestraat 1826-1827, Ten Mandere nr. 50, 18/1, 1978, p. 37-40

parlementaire verkiezing
Karolien DEMEYER, Overzicht en analyse van de politieke verkiezingen in het kanton Izegem sedert de Tweede Wereldoorlog, Onuitgegeven licentiaatsverhandeling (politieke wetenschappen), RUG, 1994, 2 dln., 307 p.
De wetgevende verkiezingen van zondag 17 december 1978, Ten Mandere nr. 53, 19/1, 1979, p. 88-89.
Jean-Marie LERMYTE, De Vlaamse en Europese verkiezingen van 13 juni 2004, Ten Mandere nr. 131, 45/1, 2005, p. 28-29

parlementariër: zie volksvertegenwoordiger, senator

Parmentier, Petrus
Jozef GELDHOF, Figuren van bij ons: Petrus Parmentier, Ten Mandere nr. 4, 2/1, 1961, p. 24-28.

parochieblad
Nl. de parochiale rubriek in Kerk en Leven.
Jozef GELDHOF, Nadere kennismaking met Felix Dalle, Ten Mandere nr. 6, 1962, 2/3, p. 42-44;
Christiaan GERMONPRE, Felix Dalle, "Menselijke tekort of zwerftocht achter het geluk, VWS-Cahiers, 124, jg. 22, nr. 3, 1987, Vereniging van Westvlaamse Schrijvers, 16 p.

parochieboek
[Guilielmus Franciscus TANGH+E], Geschiedenis van Iseghem door eenen kanonik van 't kapittel van Brugge, Roeselare, David Vanhee, 1852, 3 dln., 323 p.
G.F. TANGHE, Parochieboek van Iseghem, gevolgd door de levensbeschryving des Heiligen Hilonius, patroon, eersten apostel en pastor dezer plaets, Brugge, Wed. De Schryver-Van Haecke, 1862-1863, 532 p. Heruitgegeven in 1975 door Familia et Patria. Ze verschenen aanvankelijk in de krant Standaerd van Vlaenderen op 19juli 1856 en in een overdruk van 1856.
Robert HOUTHAEVE, hebt u Tanghe al gelezen? Moet u beslist eens doen! Mandeldal, 4/5, 1979, p. 101-105.
Raf SEYS, Kanonik G.F. Tanghe. Torhout in de parochieliteratuur van 1851, VWS-cahiers 79, jg. 14 nr. 3A, Vereniging van West-Vlaamse Schrijvers, 1979, 16 p.
Antoon VANDROMME, Kan. Guilielmus Franciscus Tanghe († 1879), Ten Mandere nr. 53, 19/1, 1979, p. 3-56.
G.F. TANGHE, Parochieboek of beschryving van Cachtem, gevolgd door het leven van de h. Joannes Baptista, patroon der kerk en plaets., Brugge, De Scheemaecker-Van Windekens, [1863], 128 p. Het eigenlijke Parochieboek (78 p.) werd heruitgegeven door Familia et Patria, Handzame, 1975, dl. XI van de Parochieboeken (samen met Ardooie, Moorslede, Oostnieuwkerke, Sint-Eloois-Winkel, Oekene, Rumbeke en Rollegem-Kapelle). klik hier

parochiecentrum
Roger DEVOS, Emelgems parochiecentrum "’t Kartouchke" is 25 jaar jong, Ten Mandere nr. 103, 35/3, 1995, p. 15-22.
Bart BLOMME, Parochiaal centrum Sint-Tilloparochie: zalen Tijl en Nele, Ten Mandere nr. 130, 44/3, 2004, p. 46-48.

parochiegrens
A. BERK (=Antoon VANDROMME), Een oude prochie werd gevierendeeld, Ten Mandere nr. 8, 3/2-3, 1963, p. 50-51.

partijblad
CVP Zeg Izegem, sedert 1978.
A.C.W.-eetjes. Informatieblad van A.C.W. Izegem, vanaf 1972.
SP-Pijltjes, die zeker sedert 1971 verschijnen
WIJ te Izegem, verschijnt sedert 1971. In de jaren 1970 kregen de leden 't Leeuwke.
Zeg-je, verscheen vanaf 1974.
Gemeentebelangen, gestencild, zeker van 6 februari 1953 t.e.m. 20 juni 1958.

pastoor: zie clerus

pastorie
Edgard SEYNAEVE, Bouw van een nieuw pastoreel huis in Izegem in 1702, Ten Mandere nr. 78, 27/2, 1987, p. 143-160.
Presbytère d’ Emelghem, Bulletijn van het Provinciaal Comiteit voor Monumenten en Landschappen, 1, 1876, p. 66-67.
André SAELEN, Kachtem 1978, Ten Mandere nr. 53, 19/1, 1979, p. 76-79.

Ferdy CALLEWAERT, Emelgemse pastorie 100 jaar bewoond, Mandeldal, 2de jg. nr. 11 p. 9.

paters: zie kapucijnen

Patrick Sercu-vrienden
30 jaar beroepsrennerswedstrijd te Izegem, Izegem, Hochepied, 1997, 48 p.

patriot
Pieter DECLERCQ, Patriotten in 't geweer. Izegem 1790, Biekorf nr. 59, 1958, p. 301-303.

Pattyn, Joseph
A.V., Verslag van het Kollege van Burgemeester en Schepenen over het dienstjaar 1850, Onder Ons, nr. 2 van 1972, p. 5-12.
Erik PATTYN, Priester Joseph Pattyn, stichter van het klooster van Kachtem, Ten Mandere nr. 98, 34/1, 1994, p. 3-32.
Zie ook WILLY VANEECKHOUT, Het ontstaan van het Sint-Vincentiusrustoord te Kachtem volgens het parochieboek van pastoor Tanghe, Mandeldal, 15/2, 1989, p. 15-16.

Pedaalkoningen
Antoon VANDROMME, De Pedaalkoningen, Ten Mandere nr. 103, 35/3, 1995, p. 51-54.

Peer de Garde
Marcel NUIJTTENS, Peer de Garde, Ten Mandere nr; 83, 29/1, 1989, p. 25-28.

Peerke
Kurt HIMPE, 'Peerke'-onderscheiding voor verdienstelijke Emelgemnaars, Ten Mandere nr. 143, 49/1, 2009, p. 3-5

Pekker
Bart BLOMME, Een nieuw Izegems monument: de Pekker, in Ten Mandere nr. 85, 29/3, 1989, p. 168-170, ID., Peegie en zijn neef "De Pekker", De Gidsenkring, 16/1, 1987, p. 7-8. In Renaat VAN DER LINDEN, Eigentijdse straatbeelden, Gent, Koninklijke Bond der Oostvlaamse volkskundigen, 1994, 229 p. is De Pekker het enige Groot-Izegemse beeld dat in foto wordt afgedrukt. (p. 181).

Pekker, De
Pastoor Hilaire Doom gaf een paar keer De Pekker uit, met parochiaal nieuws.

penning (belasting)
M. BOUSSAUW, Kohier van de 5de penning van de laten van Izegem (Kasselrij Kortrijk) in Lichtervelde van 1577, Vlaamse Stam, 5, 1969, p. 201-205
Edgard SEYNAEVE, Izegemse belastingsplichtigen in 1669-1670, 't Stamboompje, 22, 1994, p. 29.

penning
Marcel NUIJTTENS,  Munten, eretekens, penningen, noodgeld, Ten Mandere nr. 97, 33/3, 1993, p.3-8.
Marcel NUIJTTENS, Izegemse penningen en uniformknopen, Ten Mandere nr.17, 7/1, 1967, p. 37-40 (de knopen zijn die van de "garde civique" of burgerwacht en van de brandweer); ID., Handelaarspenning voor Izegem, Ten Mandere nr. 61, 21/3, 1981, p. 223-224, n.a.v. het feit dat de Izegemse handelaars van 11 juli tot en met 22 augustus 1981 een lokale munt van 25 frank in omloop brachten; ID., Izegemse heemkundige penningen, Ten Mandere nr. 67, 23/3, 1983, p. 236-266 en nr. 79, 27/3, 1987, p. 209-220; ID., Munten, eretekens, penningen, noodgeld, Ten Mandere nr. 97, 33/3, p. 3-8.

peren-ommegang
D. VAN DE HAUWEELSCHEN, Perenommegang, Rond den Heerd, 8, 1873, p. 291-292;
Pieter DECLERCQ, Emelgem-ommegang, Ten Mandere nr. 18, 7/2, 1967, p. 8-12.

Perneel, Arthur
Willy BOUCQUET, Portret Arthur Perneel, Kroniek van Groot-Izegem 1993, Izegem, Hochepied, 1993, p. 91-98. Perneel was de stichter van de elektriciteitszaak Pernelec.

pers en tijdschriften
Edmond VOORDECKERS, Drukkers en pers in het arrondissement Roeselare (1847-1914), Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis. Bijdragen 43, Leuven en Parijs, 1965, 206 p.
Robert LEROY, Pers en druksels te Izegem 1866-1961, Ten Mandere nr. 17, 7/1, 1967, p. 24-25.
André DEMEURISSE,  Ingebonden Izegemse weekbladen, Ten Mandere info 1983, p. 26* en nr. 86, 30/1, 1990, p. 59.
André MISTIAEN, Inventaris over Izegem en zijn verleden geput uit plaatselijke weekbladen, Ten Mandere nr. 18, 7/2, 1967, p. 41-48 en 19, 7/3, 1968, p. 54-67.
Christiaan DE FORCHE (red.), In de kijker. Informatiewijzer voor Izegem, Maandblad uitgegeven door het Stadsbestuur van Izegem.
Stadsperiodiek. Verschijn maandelijks, sedert juni 1995.
Stad Izegem. Driemaandelijks periodiek.
Erik MATTAN, Periodieke gemeentelijke info-bladen als instrument ter behartiging van de relaties gemeentebestuur-burger in West-Vlaanderen, niet-gepubliceerde licentiaatsverhandeling, ADECHO, 1986, 130-VII p.
't Molkrantje. Driemaandelijks tijdschrift.
[Fideel] VION-VAN EECKHOUTTE, Een droevig leven of 't geluk Opsteller en Uitgever te zijn van een Weekblad, Roeselare, 1914, 174 p.
Jean-Marie LERMYTE, Tien jaar Belgische politiek beoordeeld door "De Mandelgalm" van Fideel Vion. 1877-1887, Rollariensia, 7, 1975, p. 95-142.
Antoon VANDROMME, "Boos Izegem" aan het front, Ten Mandere nr. 54, 19/2, 1979, p. 95-108
J.TANGHE, Het Frontblaadje "Onze Iseghemnaar" tijdens de Eerste Wereldoorlog,Ten Mandere nr. 66, 23/2, 1983, p. 122-139.
Quasimodo was een krant die telkens 16 bladzijden bevatte.

Ferdy CALLEWAERT, Grote Persdag te Izegem (07/12/1929), Mandeldal, 5de jg. nr. 2 p. 24.

pers en tijdschriften: zie familieblad, ledenblad, leerlingentijdschrift, oud-leerlingenblad, partijblad, personeelsblad, schoolblad

personeelsblad
't Pilleke, Personeelsblad Sint-Jozefskliniek Izegem, vanaf 1975.
Druk Snoer. De onderlinge band tussen het beheer en het personeel van de drukkerij Strobbe, Izegem, Izegem, Strobbe, 1948-1976, 67 nummers.

pest
Jozef GELDHOF, Oude remedies tegen rheumatisme en pestziekte te Izegem, Biekorf 53, 1952, p. 67-68.

Peter Benoitkring
M. TIMPERMAN, Dertig jaar Peter Benoit-kring (1923-1953). Bij de viering van het 6° lustrum, onuitgegeven studie, s.l., s.d., 20 p.; M. TIMPERMAN, en Jan VANDERSCHAEVE, Koninklijke Koor- en Orkestvereniging "Peter Benoit-kring Izegem", Ten Mandere nr. 14, 6/1, 1966, p. 12-24.

peterschap
Oorkonde ter affiliatie van de 1ste Compagnie Anti-tanks Siegen door de stad Izegem, Ten Mandere nr. 22, 8/3, 1968, p. 65.

Philakring
Fila Contact Roeselare

pianist
Antoon VANDROMME, Nadere kennismaking met Franz Brouw, Ten Mandere nr. 30, 11/2, 1972, p. 30-33.

Pieters' molen
Raf HERMAN, Oude verdwenen Emelgemse molens: zaagmolen Debosschere. Pieters’ molen, Ten Mandere nr. 16, 6/3, 1966, p. 30-35;
De Pieters’ molen herrijst… nog eens, Gits, Familia Denys, Stationsstraat 34, 1972, 3 p.

Pilleke, 't
't Pilleke, Personeelsblad Sint-Jozefskliniek Izegem, vanaf 1975.

pionierspark
Willy BOUCQUET, Het verleden kwam even boven het pionierspark, Kroniek van Groot-Izegem 1992, Izegem, Hochepied, 1992, p. 155-163.

Plaatsemolen
Pieter DELCLERCQ, De oude molens van Izegem, in Ten Mandere nr. 1, 1/1, 1960, p. 22-36 en nr. 2, 1-2 1960, p. 9-21.

plaatsvervanger
Jean-Marie LERMYTE, Plaatsvervangers voor de afgekochte gebroeders Deryckere (1831-1833 en 1837-1843). Soldatenbrieven, Ten Mandere nr. 83, 29/1, 1989, p. 5-23.

Plechtige Communie-gedachtenis
A[ndré] S[AELEN], 1914-1918 en…gedachtenissen, Onder Ons, 6/2, 1969, p. 6-8.

plundering
G. POTTIE, Nachtelijke inval in Izegem in 1689, De Leiegouw, 13, 1971, p. 281-286.
P[ieter] P[RUIM], Te herdenken, Onder Ons, 1966, nr. 4, p. 18.

poëzie
Hendrik WILLAERT, Geschiedenis van de Izegemse rederijkerskamers, Ten Mandere nr. 33, 12/2, 1972, p. 3-17
Antoon VANDROMME, Geschiedenis van de Izegemse rederijkerskamers, Ten Mandere nr. 38, 14/1, 1974, p. 3-39
Antoon VANDROMME, Rhetorieke gilden, Ten Mandere nr. 60, 21/2, 1981, p. 175-176
Jozef HUYGHEBAERT, De rederijkers van Izegem in de Franse tijd, Ten Mandere nr. 64, 22/3, 1982, p. 185-233.
E. VANDEN BERGHE-LOONTJES, Pieter De Ryckere, volksdichter en Gildebroeder der Rhetorica te Rousselare, Jaarboek van het kunstgenootschap De Kerels te Roeselare, 1890, p. 71-83 (overdruk: Roeselare, J. Buisson-Clais, 1890, 12 p.)
Antoon VANDROMME, Pieter Joseph De Ryckere, pottenbakker en rederijker, Ten Mandere nr. 86, 30/1, 1990, p. 11-16
E.  REYNAERT, De letterkunde te Roeselare. Overzicht met bloemlezing, Roeselare, 1956, p. 19-21.
Alfons DEJAN, Figuren van bij ons. Eduard Dierick, grondlegger van de Izegemse schoennijverheid, Ten Mandere, 2, ½, 1960, p. 30-35 en 3, 1/3, 1961, p. 14-29.
Pieter DECLERCQ, Groten van bij ons: Frans-Jozef Blieck, Ten Mandere nr. 17, 7/1, 1967, p. 27-34;
Rafaël VERHOLLE, Nog over notaris Fr. J. Blieck, Ten Mandere nr. 18, 7/2, 1967, p. 39-40
Antoon VANDROMME, Honderd jaar na Frans Jozef Blieck, 1805-1880, Ten Mandere nr. 58, 20/3, 1980, p. 242-244 n.a.v. een tentoonstelling in Wervik
Christiaan GERMONPRE, Frans Jozef Blieck "Taalminnaar en flamingant", VWS-Cahiers, 173, jg. 30 nr. 4, Vereniging van Westvlaamse Schrijvers, 1995, 16 p., met verdere bibliografie.
Roger BEKAERT, Figuren van bij ons: Bruno Acx, schoenmaker en gelegenheidsdichter, Ten Mandere nr. 42, 15/2, 1975, p. 89-99.
Zie bv. zijn gedicht Weeklachten van de bomen op de Koornmarkt, Ten Mandere nr. 18, 7/2, 1976, p. 20.
Emiel NEIRYNCK, Ernst en vreugde, Roeselare, Alf. Deraedt-Verhoye, 1906, 180 p. De tweede uitgave, s.l., 1964, 223 p., bevat op p. 7-54 een uitvoerige biografische bijdrage door Michel NEIRYNCK;
Antoon VANDROMME, Groten van bij ons: Emiel Neirynck (1839-1916), de dichter van "De jongen van boos Iseghem", Ten Mandere nr. 68, 24/1, 1984, p. 95-99.
José DE MUELENAERE, Guido Gezelle en Izegem. 1. Gezelle en de Mariaschole of Avé Maria, Ten Mandere nr. 58, 20/3, 1980, p. 176-202;
ID., Guido Gezelle en Izegem. 2. Gezelle en de Broedersschole of St.-Jozefsgesticht. Gedachten, gedichten en documenten rond Pieter Baes, Ten Mandere nr. 62-63, 22/1-2, 1982, 181 p.
Robert HOUTHAEVE, Cyr van Ysenheim. Leven en werk, Izegem, Hochepied, 190, 111 p.
Antoon VANDROMME, Nadere kennismaking met Jozefa van Houtland, Ten Mandere nr. 4, 2/1, 1961, p. 36-40.
In het Pandje verscheen, s.d., 46 p., gefotokopieerd, Nonkel Pater, een semi-biografie over pater Sigebert Reymer.
Bespreking: JML., Nieuw op de boekenplank, Ten Mandere nr. 83, 29/1, 1989, p. 32.
Jeroom MALLISSE, Een gedicht van Guido Gezelle opgedragen aan Karel Cools, Ten Mandere nr; 116, 40/1, 2000, p. 19-20.

poëziewedstrijd
Daarvan verschijnt telkens een kort juryverslag, met afdruk van de bekroonde gedichten, gestencild.
Verzameling der beste dichtwerken, opgesteld voor en ter gelegenheid van den prijskamp die plaets heeft gehad te Iseghem, den 12 Oogst 1849, uitgegeven door het genootschap onder kenspreuk "Tael en Kunst" te Iseghem, Gent, Michiels, [1849], 35 p.

politicus
Xavier LESAGE, De burgemeesters, meiers en hun antecedenten in het Roeselaarse (1790-1836). Niet-gepubliceerde licentiaatsverhandeling (geschiedenis), Rijksuniversiteit Gent, 1986, 2 dln., 351 p.
Naamlijsten in Antoon VANDROMME, Lijst van Izegemse burgemeesters, Ten Mandere nr. 1, 1/1, 1960, p. 17,
ID., Lijst van de Izegemse burgemeesters sedert de onafhankelijkheid van België, Ten Mandere nr. 68, 24/1, 1984, p. 103 en wat uitvoeriger - met enkele foutjes in de datering - in ID., Izegem vroeger, p. 52-54.
Antoon VANDROMME, François Joseph Lefebvre, 1801-1870, een ongekende Izegemse burgemeester en zijn tijd. Ten Mandere nr.; 81, 28/2, 1988, p. 119-158. Met veel aandacht voor wat er in Izegem tijdens zijn bestuur gebeurde, ook al had Lefebvre er soms niets mee te maken.
Antoon VANDROMME, Burgemeester François Ameye, Ten Mandere nr. 82, 28/3, 1988, p. 237-258. Eerder al kreeg deze burgemeester een kort artikel: Antoon VANDROMME, Figuren van bij ons: François Ameye, 5e burgemeester van Izegem sinds 1830., Ten Mandere nr. 44-45, 16/1-2, 1976, p. 111-112.
Stad Iseghem. Plechtige inhuldiging van Mijnheer V. Vanden Bogaerde, burgemeester, 8 augustus 1900. Izegem, Goethals, Dooms en Strobbe, 1900, [26] p.; Treurbloemen gestrooid op het graf van Mijnheer Valère-Jules-Emile Van den Bogaerde den 26 October 1904, Izegem, A. Nonkel & Zoon, 1904, 14p.
André DEMEURISSE, Onze burgemeesters. François Bral 1920-1921, Ten Mandere nr. 27, 10/2, 1970, p. 62 en 64-66.
J.-M. LERMYTE, in o.a. in de Geschiedenis van Izegem en Geworteld en Vertakt. Er bestaat ook een korte genealogische studie over de familie Carpentier: Pieter Joseph CARPENTIER, Oorsprong en de vertakkingen der familie Carpentier in Vlaanderen, [Izegem, F. Vion-Vaneeckhoutte, 1888], 22 p.
Jean-Marie LERMYTE, In memoriam Paul Depoorter, Ten Mandere nr. 83, 29/1, 1989, p. 29-31.
Rafaël VERHOLLE, In memoriam ere-burgemeester Emiel Allewaert, Ten Mandere nr. 16, 6/3, 1966, p. 55-56. Voor meer gegevens over hem zie Jean-Marie LERMYTE, Geworteld en Vertakt, vnl. p. 80-84.
[Rafaël VERHOLLE], In memoriam Jules Sintobin, Ten Mandere nr. 10, 4/3, 1964, p. 42-44 en Jean-Marie LERMYTE, Een eeuw Middenstandsleven in Izegem, vnl. p. 309-310.
Rafaël VERHOLLE, Heer André Bourgeois, burgemeester van de stad Izegem, Ten Mandere nr. 11, 5/1, 1965, p. 48-49. Zie ook noot 596.
Rafaël VERHOLLE, Burgemeester Gustaaf Nyffels [welkom], Ten Mandere nr. 29, 11/1, 1971, p. 37-38.
Rafaël VERHOLLE, Welkom burgemeester W. Vens, Ten Mandere nr. 47, 17/1, 1977, p. 54-56;
Rafaël VERHOLLE, Burgemeesters gaan… en komen… Burgemeester Werner Vens gaat, Ten Mandere nr. 57, 20/2, 1980, p. 134-136. Zie ook verder.
Rafaël VERHOLLE, Welkom burgemeester Florent Vandenberghe, Ten Mandere nr. 57, 20/2, 1980, p. 137-138 en erratum in Ten Mandere nr. 58, 20/3, 1980, p. 240.
Rafaël VERHOLLE, Izegem kreeg een nieuwe burgemeester [Robert Vanlerberghe], Ten Mandere nr. 68, 24/1, 1984, p. 100-102.
Jean-Marie LERMYTE, Willy Verledens, de nieuwe burgemeester van Izegem, Ten Mandere nr. 92, 32/1, 1992, p. 3-5.
Vijf burgemeestersportretten (1965-nu). Toespraak gehouden door Daniël CHARLIER, Ten Mandere nr. 85, 29/3, 1989, p. 161-167.
Bart VERHAEGHE, Studie van drie vrouwen in de Izegemse gemeentepolitiek, niet-gepubliceerde semniarieoefening 2e kandidatuur geschiedenis, KULAK, 1994-1995, 36 p.
Treurbloemen gestrooid op het graf van Leopold De Rynck - Glorieux den 26 januari 1891, Izegem, Van Moortel-De Keyser, [1891], 12 p.
Provincie West-Vlaanderen Plechtige huldiging van de heren L. Maesele, E. Dousy, A. Legein en P. Van Staay, Brugge 1 oktober 1979, [Brugge, Provinciebestuur, 1979, 18] p.
Luc SCHEPENS, De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-Politieke studie van een instelling en haar leden, Deel I: 1836-1921. Deel II: 1921-1978, Tielt en Amsterdam, Lannoo, 1976 en 1979, 655 en 427 p.
Rafaël VERHOLLE, [André Bourgeois]. Een nieuwe volksvertegenwoordiger te Izegem, Ten Mandere nr. 30, 11/2, 1972, p. 40-41; Jean-Marie LERMYTE, André Bourgeois, Izegems eerste minister, Ten Mandere nr. 92, 32/1, 1992, p. 6-8. Omdat hij ook bijna dertig jaar de voorzitter was van het Izegemse NCMV krijgt zijn figuur ook heel wat aandacht in J.-M. LERMYTE, Een eeuw Middenstandsleven in Izegem, vnl. p. 104-106.
Jean-Marie LERMYTE, Volksvertegenwoordiger Myriam Vanlerberghe, Ten Mandere nr. 103, 35/3, 1995, p. 39-40.
Christiaan DE FORCHE, Volksvertegenwoordiger Geert Bourgeois, Ten Mandere nr. 103, 35/3, 1995, p. 39-40.
Lijkreden uitgesproken bij het afsterven van Gustaf-Adolf Rosseel Izegem, J. De Busschere-Bonte, 1917, 11 p.
Bertrand NOLF & André VANTHOURNOUT, Izegemse figuren: Willy Verledens, Ten Mandere nr. 116, 40/1, 2000, p. 24-30
Jean-Marie LERMYTE, Vier Izegemse verkozenen na de verkiezingen van 13 juni 1999, Ten Mandere nr. 115, 39/3, 1999, p. 50-56.
Kurt HIMPE, Het geval Sarre. Monseigneur Waffelaert en het Vlaams-nationalisme, Ten Mandere nr. 110, 38/1, 1998, p. 16-24
Jean-Marie LERMYTE, Jos Vandewalle, volksvertegenwoordiger, Ten Mandere nr. 122, 42/1, 2002, p. 29-30.

politie
Antoon VANDROMME, Een oude afstempeling voor Izegem, Ten Mandere nr. 64, 22/3, 1982, p. 254-256
Bart BLOMME, Zij zorgden voor de Izegemse veiligheid in 1939-1940, Ten Mandere nr. 97, 33/3, 1993, p. 61-62, met foto; het huidig politiekorps, Ten Mandere nr. 55, 19/3, 1980, p. 233 is een groepsfoto.
Marcel NUIJTTENS, Peer de Garde, Ten Mandere nr; 83, 29/1, 1989, p. 25-28.

politiek
Jean-Marie LERMYTE, De politieke, sociaal-economische en religieuze geschiedenis van Izegem en zijn deelgemeenten, 32 p.
[Fideel] VION-VAN EECKHOUTTE, Een droevig leven of 't geluk Opsteller en Uitgever te zijn van een Weekblad, Roeselare, 1914, 174 p.
Jean-Marie LERMYTE, Tien jaar Belgische politiek beoordeeld door "De Mandelgalm" van Fideel Vion. 1877-1887, Rollariensia, 7, 1975, p. 95-142.
Statuten van den Katholieken Kring van Iseghem, Izegem, Goethals-Priem, [1878], 4 p. ; Statuten van het Katholiek Kiesgenootschap te Iseghem, Izegem, Goethals-Priem, 1879, 4 p.
Jean-Marie LERMYTE, Geworteld en Vertakt, Gedeelde Eenheid en Een eeuw middenstandsleven in Izegem vermeld in de voetnoten 170 en 175.
Karolien DEMEYER, Overzicht en analyse van de politieke verkiezingen in het kanton Izegem sedert de Tweede Wereldoorlog, Onuitgegeven licentiaatsverhandeling (politieke wetenschappen), RUG, 1994, 2 dln., 307 p.
André DEMEURISSE, Gemeenteraadsverkiezingen. Periode 1921-1926. Periode 1927-1932.  Ten Mandere, nr. 17, 7/1, 1967, p. 18-23, Zie ook Antoon VANDROMME, Snippers 24, Ten Mandere nr. 59, 21/1, 1981, p. 89-92
André DEMEURISSE, Gemeenteraadsverkiezingen van 9/10/1932. Samenstelling van ons gemeentebestuur tijdens de periode 1933-1938, Ten Mandere nr. 28, 10/3, 1970, p. 112-115
Gemeenteraadsverkiezingen 10 oktober 1976 [uitslag], Ten Mandere 46, 16/3, 1976, p. 206
Verkiezingensuitslagen 10.10.1982 [enkel uitslag], Ten Mandere nr. 65, 23/1, 1983, p. 89-90
Jean-Marie LERMYTE, De verkiezingen voor de gemeenteraad (9 oktober 1988) en het OCMW, Ten Mandere nr. 83, 29/1, 1989, p. 41-46
Jean-Marie LERMYTE, De gemeenteraadsverkiezingen van 9 oktober 1994 en de samenstelling van het OCMW, Ten Mandere nr. 102, 35/1, 1995, p. 29-36.
De wetgevende verkiezingen van zondag 17 december 1978, Ten Mandere nr. 53, 19/1, 1979, p. 88-89.
[Maurice Verfaillie], Izegem blijft zijn koning trouw! S.l., s.d., 20 p. Koning Leopold III van Izegemse afstamming, S.l., s.d., 8 p.
[Maurice VERFAILLIE], Bezoek aan Tielt, Roeselare en Izegem van zijne majesteit koning Leopold III op 30 October 1937, S.l., 1937, s.p., programmaboekje.
Jozef GELDHOF, 50 jaar christelijke arbeidersbeweging Izegem, Izegem, Kristelijk Werkersverbond, 1957, 147 p.
Roger BEKAERT, Korte historiek van het A.C.W.-Izegem. A.C.W. 1906-1976. Dienstbetoon en samenwerking… geen ijdele woorden, S.l., s.d., 26 p., gestencild;
Christen Werkersverbond Iseghem, 1906-1931, [Kortrijk, 1931], 23 p.
Jean-Marie LERMYTE, Geworteld en vertakt. De christelijke arbeidersbeweging in Izegem tot 1940, Izegem, ACW Izegem, 1988, 380 p.
Jean-Marie LERMYTE, Gedeelde eenheid. De christelijke arbeidersbeweging in Izegem, Emelgem en Kachtem, 1940-1991, Izegem, ACW Izegem, 1992, 477 p.  Voor de activiteitsverslagen, jaarverslagen en jaarprogramma's verwijzen we naar de bibliografie in de studies van Lermyte.
S.H. SCHOLL, De geschiedenis van de arbeidersbeweging in West-Vlaanderen (1875-1914), Brussel, 1953, XIX-314 p. bevat gegevens over Izegem.
Willy DE GRAEVE en Luk MULIER, De geschiedenis van de socialistische arbeidersbeweging in Izegem, S.l., 1985, 39 p. , gestencild.
Antoon VANDROMME, Snippers nr. 25: 187 Le Bleuet, Ten Mandere nr. 60, 21/2, 1981, p. 164-165.
Jan CREVE, Recht en trouw. De geschiedenis van het Verdinaso en zijn milities, Antwerpen, Soethoudt & C°, 1987, 138 p.
Kurt HIMPE, Izegemse Bormsbetoging in 1929, Ten Mandere nr. 106, 36/3, 1996, p. 33-38.
Antoon VAN SEVEREN, Joris van Severen, het verhaal van een leven, Dl. I, Van 1894 tot 1929. Brugge, 1995, p. 340-341.
CVP Zeg Izegem, sedert 1978.
A.C.W.-eetjes. Informatieblad van A.C.W. Izegem, vanaf 1972.
SP-Pijltjes, die zeker sedert 1971 verschijnen
WIJ te Izegem, verschijnt sedert 1971. In de jaren 1970 kregen de leden 't Leeuwke.
Zeg-je, verscheen vanaf 1974.
Gemeentebelangen, gestencild, zeker van 6 februari 1953 t.e.m. 20 juni 1958.
Jean-Marie LERMYTE, Vier Izegemse verkozenen na de verkiezingen van 13 juni 1999, Ten Mandere nr. 115, 39/3, 1999, p. 50-56.
Kurt HIMPE, Het geval Sarre. Monseigneur Waffelaert en het Vlaams-nationalisme, Ten Mandere nr. 110, 38/1, 1998, p. 16-24.
Jean-Marie LERMYTE, De gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2000, Ten Mandere nr. 119, 41/1, 2001, p. 15-20.
Jean-Marie LERMYTE, De Vlaamse en Europese verkiezingen van 13 juni 2004, Ten Mandere nr. 131, 45/1, 2005, p. 28-29.

Jean-Marie LERMYTE, Vijftig jaar gemeentepolitiek, Ten Mandere, nr. 146-148, 2010, p. 35-52.

Dries DE ZAEYTIJD, Het ontstaan van de Volksunie in Izegem (1958-1976): resultaat van 50 jaar Vlaams-nationalisme?, Leuven, 2006, 113 + bijlagen.

Dries DE ZAEYTIJD, De opkomst van de Volksunie te Izegem, 1958-1976, in Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge, nr. 146 (2009/1) p. 169-201.

politiek: zie politicus

politiereglement
Règlement de Police de la Commune d'Iseghem 1808. Reglement van Regeltucht der Commune van Iseghem. 1808, Kortrijk, F. de Muynck, 1808, 24 p.

L.V.ACKER, Het politiereglement van Izegem uit 1806, Biekorf, 2003, nr. 3 p. 236-239.

Stad Iseghem. Algemeen politie-reglement, Bossut P.-J., Iseghem, 1867, 28 p.

Polletschool
In Fonds Slosse Izegem zitten enkele palmaressen, o.a. van "Pollets school" en van de school van J. Breemeersch.

pompiers: zie brandweer

post
Joseph BOURGEOIS, De post te Izegem, Ten Mandere nr. 22, 8/3, 1968, p. 3-43.
30 jaar KVBP-Izegem, Izegemse Postzegelclub, jubileumnummer van hun maandelijkse uitgave, 2003, 52 p. Vooral info over de verschillende postkantoren in Izegem.
José DESMET, De Izegemse post, Ten Mandere nr. 132, 45/2, 2005, p. 3-30.X., De briefdrager van Izegem in 1850, Biekorf, 1971, nr. 1-2, p. 14.

postzegel
Antoon VANDROMME, Izegem krijgt eindelijk zijn postzegel !, Ten Mandere nr. 83, 29/1, 1989, p. 38-40.
Fila Contact Roeselare
30 jaar KVBP-Izegem, Izegemse Postzegelclub, jubileumnummer van hun maandelijkse uitgave, 2003, 52 p. Vooral info over de verschillende postkantoren in Izegem.

pottenbakker
Jozef GELDHOF, [Pottenbakkers te Izegem], Ons Heem, 15, 1960, p. 198-199
A[ntoon] L[owyck], De pottenbakkers Roose te Izegem, ibidem, p. 199
A[ntoon] L[owyck] en Maurice VERFAILLIE, Punttegels uit Izegem, Ibidem, p. 199-200.
Willy TILLIE, P. DE KNOCK en A. MALFAIT, Vlaamse haardtegels met slibversiering, Brugge, Van de Wiele, 1987, 142 p.

prehistorie: zie archeologie

prinsdom
Guido DEMUYNCK, De staten van goed van het prinsdom Izegem (1600-1797), Drongen, 1999 in eigen beheer, 124 p.

prinselijke goederen
Guido DEMUYNCK, De staten van goed van het prinsdom Izegem (1600-1797), Drongen, 1999 in eigen beheer, 124 p.
Rafaël VERHOLLE, Verkoping van de prinselijke goederen in 1828, Ten Mandere nr. 5, 2/2, 1962, 20-28 en 6, 2/3, 16-36.

prinses
64G. DANSAERT, Une grande suzeraine au XVIIIème siècle. Elisabeth-Pauline de Gand-Mérode-Isenghien, comtesse de Lauraguais, Brussel, Editions Dewarichet, 1943
Rafaël VERHOLLE, De laatste feodale prinses van Izegem, Ten Mandere nr. 8, 3/2-3, 1963, p. 3-18.

Prinsessemolen
Raf HERMAN, Oude Emelgemse molens: Verhulstjens molen. Princessemolen, Ten Mandere nr. 17, 7/1, 1967, p. 13-17. Over de Prinsessemolen verschenen ook een paar notities in Biekorf, jg. 5, 1894, p. 366 en jg. 6, 1895, p. 14.

processie
Antoon VANDROMME, Processies te Izegem, Ten Mandere nr. 113, 39/1, 1999, p.3-21.
Leopold SLOSSE, Iseghemiensia, Tielt, J. Minnaert, 1889, 10 p.
Antoon VANDROMME, Processie op Witte Donderdag 1738, Ten Mandere nr. 23, 9/1, 1969, p. 18-24.
Hendrik PRIEM, Kruisprocessie te Emelgem, Ten Mandere nr. 60, 21/2, 1981, p. 178.

professor
J. LEMLI, Rafaël Dequeker, Nationaal Biografisch Woordenboek, dln. 4, Brussel, Paleis der Academiën, 1970, kol. 216-218.
Rafaël VERHOLLE, Een stadsgenoot hoogleraar te Amsterdam, Ten Mandere nr. 50, 18/1, 1978, p. 68-70.
N. J. LAFORET, Discours prononcé à la salle des promotions le 3 juillet 1868 après le service célébré à l’église de Saint-Pierre pour le repos de l’âme de A.L. Van Biervliet, Leuven, Vanlinthout, [1868], 36 p.;
TALLOIS, Discours prononcé sur la tombe de Louis-Antoine Van Biervliet, professeur à l’Université catholique de Louvain, le 5 juin 1868, Doornik, H. Casterman, [1868], 8 p.
Leon FREDERICQ, Antoine-Louis Van Biervliet, Biographie Nationale, 26, 1936-1938, kol. 199-201;
Pieter DECLERCQ, Groten van bij ons. Prof. Dokter Louis Van Biervliet, Ten Mandere nr. 35, 13/1, 1973, p. 25-31.

provinciale verkiezing
Karolien DEMEYER, Overzicht en analyse van de politieke verkiezingen in het kanton Izegem sedert de Tweede Wereldoorlog, Onuitgegeven licentiaatsverhandeling (politieke wetenschappen), RUG, 1994, 2 dln., 307 p.

provincieraadslid
Treurbloemen gestrooid op het graf van Leopold De Rynck - Glorieux den 26 januari 1891, Izegem, Van Moortel-De Keyser, [1891], 12 p.
Provincie West-Vlaanderen Plechtige huldiging van de heren L. Maesele, E. Dousy, A. Legein en P. Van Staay, Brugge 1 oktober 1979, [Brugge, Provinciebestuur, 1979, 18] p.
Luc SCHEPENS, De provincieraad van West-Vlaanderen. Socio-Politieke studie van een instelling en haar leden, Deel I: 1836-1921. Deel II: 1921-1978, Tielt en Amsterdam, Lannoo, 1976 en 1979, 655 en 427 p.
Ze komen uitvoerig aan bod in de studies van Jean-Marie LERMYTE, Geworteld en vertakt en Gedeelde eenheid.

proza
Omtrent Katrien Seynaeve, Averbode, s.d. 1990^$, 15 p. het gaat om een bio bibliografie.
Jozef GELDHOF, Nadere kennismaking met Felix Dalle, Ten Mandere nr. 6, 1962, 2/3, p. 42-44;
Christiaan GERMONPRE, Felix Dalle, "Menselijke tekort of zwerftocht achter het geluk, VWS-Cahiers, 124, jg. 22, nr. 3, 1987, Vereniging van Westvlaamse Schrijvers, 16 p.
Antoon VANDROMME, In memoriam Leo Vandaele, Ten Mandere nr. 80, 28/1, 1988, p. 32-42.
Jooris VAN HULLE, August Geldhof. "Getekent door het lijden van acht jaren", WVS-cahiers 106, jg. 19, nr. 3, Vereniging van Westvlaamse Schrijvers, 1984, 16 p.