Rebry, gebr.
John GODDEERIS, De pauselijke zouaven. Met opgave van de vrijwilligers uit West-Vlaanderen, Handzame, Familia et Patria, 1978, 435 p. De genoemden krijgen een korte biografische nota op de respectieve bladzijden 251, 315, 340, 249, 279 en 178-179. Zie ook Van den Driessche Hendrik.

Rechtspraak
Antoon VANDROMME, De Izegemse kaak, Ten Mandere nr. 51, 18/2, 1978, p. 158-163.
Joseph BOURGEOIS, Doodvonnis en uitvoering te Izegem in 1731, Ten Mandere nr. 18, 7/2, 1967, p. 13-16.
A. VERHAMME, De stad Iseghem Hoofdplaats geworden van het vredegerechtskanton. Vreugdebetooningen ter dier gelegenheid. Kort verhaal Uitgegeven door de Kommissie der Feesten met de medewerking van het Letterkundig Gezelschap Voor Taal Vereenigd. Izegem, F. Vion, [1866], 37 p. Heruitgegeven in Kroniek van Groot-Izegem 1992, Izegem, Hochepied, 1992, p. 263-300.
Harry J.L.. VAN ROYEN, De gevraagde verhuis van een vredegerecht: van kanton Ingelmunster naar kanton Izegem, Den Hert nr. 38, 19de jg. nr2, 1998, p. 9-24.
Antoon VANDROMME, De dubbele moord aan de Toveresseknok in 1887, Ten Mandere nr. 85, 29/3, 1989, p. 135-145.
Michael DELANGE, Zedendelict in Ingelmunster anno 1746, Ten Mandere nr; 116, 40/1, 2000, p. 12-14.

reclamebureau
Diverse titels, o.a. Artex revue en Artexpressief.

recollecten
Ildefonsus VERKINDEREN, Lijkrede van den Zeer Eerw. en Bem. Pater Hubertus De Preitere uitgesproken te Thielt in de kerk der Eerw. Paters Recollecten, op 11 januari 1892, Antwerpen, Van Os-De Wolf, [1892], 8 p.

recreatiecentrum
Luchtfoto van 1976 in Ten Mandere nr. 53, 19/1, 1979, p. 91

redactieraad
Jean-Marie LERMYTE, Redacteur gevierendeeld, in Ten Mandere nr. 74-75, 26/1-2, 1986, p. 127-128.

rederijker
Hendrik WILLAERT, Geschiedenis van de Izegemse rederijkerskamers, Ten Mandere nr. 33, 12/2, 1972, p. 3-17
Antoon VANDROMME, Geschiedenis van de Izegemse rederijkerskamers, Ten Mandere nr. 38, 14/1, 1974, p. 3-39
Antoon VANDROMME, Rhetorieke gilden, Ten Mandere nr. 60, 21/2, 1981, p. 175-176
Jozef HUYGHEBAERT, De rederijkers van Izegem in de Franse tijd, Ten Mandere nr. 64, 22/3, 1982, p. 185-233.
E. VANDEN BERGHE-LOONTJES, Pieter De Ryckere, volksdichter en Gildebroeder der Rhetorica te Rousselare, Jaarboek van het kunstgenootschap De Kerels te Roeselare, 1890, p. 71-83 (overdruk: Roeselare, J. Buisson-Clais, 1890, 12 p.)
Antoon VANDROMME, Pieter Joseph De Ryckere, pottenbakker en rederijker, Ten Mandere nr. 86, 30/1, 1990, p. 11-16
E.  REYNAERT, De letterkunde te Roeselare. Overzicht met bloemlezing, Roeselare, 1956, p. 19-21.

register
Antoon VANDROMME, Register, Ten Mandere nr. 13, 5/3, 1965, p. 115-121.
Jan VANDROMME, 10 jaar "Ten Mandere" Izegem. Register, Ten Mandere nr. 28, 10/3, 1970, p. 141-162.
Antoon VANDROMME, Index van 25 jaar "Ten Mandere", Ten Mandere, nr. 73, 25/3, 1985, p. 294-348.
Jean-Marie LERMYTE, Bibliografie van Izegem, Emelgem en Kachtem. Met index op Ten Mandere, Ten Mandere nr. 108-109, 37/2-3, 1997, 109 p.

religie: zie kerk

religieuze kunst
Edgard SEYNAEVE, Omtrent een schilderij in de oude Sint-Tillokerk [1678], Ten Mandere nr. 79, 27/3, 1987, p. 288.
Antoon VANDROMME, De rijve van St.-Tillo, Ten Mandere nr. 24, 9/2, 1969, p. 16-20. Dit schrijn wordt ook beschreven in Tentoonstelling van Relieken en Reliekschrijnen. Negende Eeuwfeest van de Heilige Godelieve te Gistel 1084-1984. Kataloog, S.l. Comité van het negende eeuwfeest 1984, 1984, ongepagineerd, onder het nummer 14.
Bernadette ROOSE-MEIER en Hugonne VERSCHRAEGEN, Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie West-Vlaanderen. Kanton Izegem, Brussel, Ministerie van Nederlandse Cultuur, Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium 1976.
Hendrik WILLAERT en Antoon VANDROMME, Tentoonstelling kerkbezit & - interieur St.-Tillokerk. Izegem 7/8 en 14/15 september 1974, S.L., 1974, 40 p.;
[C. HOORNE], Religieus kunstbezit Izegem 1080-1980. Tentoonstelling van Izegems religieus kerk en privaat kunstbezit. Kapel "Avé Maria" Gentsestraat 36 Izegem 21-28 september; S.l., 1980, 32 p. gestencild.
Expo Religieuze kunst in Izegems bezit, Sint-Tillokerk 1-2-3 en 4 december 2000, Izegem, gefotokopieerd, 117 p.
Antoon VANDROMME, Kunstschatten in kerkelijk bezit te Izegem. Vergulde kelk door Jan Cruble(sic), Ten Mandere nr. 23, 9/1, 1969, p. 48-51.
Paul DEBRABANDERE, De Kortrijkse edelsmeedkunst (verhandelingen uitgegeven door de Leiegouw, VI), Kortrijk, 1979, 320 p.; zie zijn index p. 318.
Antoon VANDROMME, Een schilderij blijft zoek, Ten Mandere nr. 30, 11/2, 1972, p. 22-25.
Philippe DESPRIET, met inleiding door pastoor Albert MAERTENS, De Sint-Pieterskerk in Emelgem. Geschiedenis, opgravingen, kunstbezit (Archeologische en Historische Monografieën van Zuid-West-Vlaanderen, 6). Kortrijk, Archeologische Stichting voor Zuid-West-Vlaanderen, 1983, 95 p.
Bernadette ROOSE-MEIER en Hugo VERSCHRAEGEN, Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie West-Vlaanderen. Kanton Izegem, Brussel, Ministerie van Nederlandse Cultuur, Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, 1976, p. 25-26.

religieuze symboliek
Jan VANNIEUWENHUYSE, Emelgemse Sint-Pieterskerk: religieuze symboliek, Middelbare Normaalschool Torhout, 1980-1981, ongepagineerd eindwerk godsdienst.

relikwie
Leopold SLOSSE, Iseghemiensia, Tielt, J. Minnaert, 1889, 10 p.
Novene ter eere van den gelukzaligen Franciscus de Hieronymo, welkers H. Reliquien geëert worden in de Parochiale Kerke van Iseghem, Kortrijk, l. Blanchet, [1810?], [24] p.

relikwie: zie rijve

remedie
Jozef GELDHOF, Oude remedies tegen rheumatisme en pestziekte te Izegem, Biekorf 53, 1952, p. 67-68.
O.A., Oude folkloristische geneeskundige remedies, Onder Ons, 4/4, 1967, p. 16-18.

Reymer, Geert
In het Pandje verscheen, s.d., 46 p., gefotokopieerd, Nonkel Pater, een semi-biografie over pater Sigebert Reymer.

restauratie
Hendrik WILLAERT, Historisch patrimonium gerestaureerd, Ten Mandere nr. 104, 36/1, 1996, p. 25-39.
Philippe DESPRIET, met inleiding door pastoor Albert MAERTENS, De Sint-Pieterskerk in Emelgem. Geschiedenis, opgravingen, kunstbezit (Archeologische en Historische Monografieën van Zuid-West-Vlaanderen, 6). Kortrijk, Archeologische Stichting voor Zuid-West-Vlaanderen, 1983, 95 p.

reuma
Jozef GELDHOF, Oude remedies tegen rheumatisme en pestziekte te Izegem, Biekorf 53, 1952, p. 67-68.

reus
Antoon VANDROMME, De Izegemse reuzen, Ten Mandere nr. 27, 10/2, 1970, p. 67-73;
Bart BLOMME, Twee nieuwe reuzen in Groot-Izegem, Mandeldal, 5/10, 1979, p. 181-182. Een afbeelding in kleur van Tijl en Nele vinden we in Henri LIEBRECHT en Leo J. KRYN, Enkele overleveringen en gebruiken van Belgische folklore. Brussel, J.-E. Goossens, 1947, dl. I; p. 102.

rijkdom
Aurel LAGROU, Welstand in het 18de eeuwse Izegem, Ten Mandere nr. 86, 30/1, 1990, p. 3-10 en nr. 89, 31/1, 1991, p. 12-24.

rijksonderwijs: zie gemeenschapsonderwijs

rijkswacht
Edwin DECLERCQ, Honderd jaar rijkswachtbrigade Izegem 1887-1987. Ten Mandere nr. 77, 27/1, 1987, 78 p.
Tentoonstelling honderd jaar rijkswacht Izegem [Izegem], 1987, 8 p. gest., 1887-1987. 100 jaar rijkswacht te Izegem, S.l., 1987, 12 p. gestencilde brochure voor het lager onderwijs.

Rijsel
Wat bezit 't archief van Rijsel over Izegem?, Ten Mandere nr. 17, 7/1, 1967, p. 41.
Frits COGHE, De heerlijkheid "Sint-Pieterskapittel van Rijsel" te Izegem, Ten Mandere, nr. 82, 28/3, 1988, p. 181-199

rijve van Sint-Tillo
Antoon VANDROMME, De rijve van St.-Tillo, Ten Mandere nr. 24, 9/2, 1969, p. 16-20. Dit schrijn wordt ook beschreven in Tentoonstelling van Relieken en Reliekschrijnen. Negende Eeuwfeest van de Heilige Godelieve te Gistel 1084-1984. Kataloog, S.l. Comité van het negende eeuwfeest 1984, 1984, ongepagineerd, onder het nummer 14.

Riten Dok
André SAELEN, Oud-bekende Kachtemse figuren, Ten Mandere nr. 54, 19/2, 1979, p. 163-165.

RMS: zie gemeenschapsonderwijs

Rode, heerlijkheid
J.CATTEAU, Ieperse lenen en heerlijkheden in Oost-Ieperambacht, onuitgegeven licentiaatsverhandeling (geschiedenis), KUL, 1995. Naar de heerlijkheid Rode wordt ook tien keer verwezen in de omvangrijke studie van Rik OPSOMMER, "Omme dat leengoed es thoochste dinc van der weerelt". Het leenrecht in Vlaanderen in de 14de en 15de eeuw, Brussel, Algemeen Rijksarchief, 1995, 895 p. in 2 dln.

Rode Kruis
75 jaar Rode Kruiswerking te Izegem, S.l., 1988, 34 p. gestencild.

Rode Poort
Jozef GELDHOF, De verzonken sleutel. Een schapershistorie op de Roo Poorte te Izegem, Biekorf, 63, 1962, p. 105-108. Ook overgenomen in Hervé STALPAERT, Westvlaams sagenboek, dl. I, (bibliotheek van de Westvlaamse volkskunde), Blankenberge, Uitgeverij Saefetinge, 1968, p. 60-63 en Bart BLOMME, Hoeve "De Rode Poort" te Izegem, De Gidsenkring, 19/4, 1981, p. 2-8.

Rode Ster, De
Arnold NORMON en Frank DUHAMEL, 70 jaar turnkring De Rode Ster Izegem, 1919-1989, S.l., 1989, 55 p., gest.;
Jean-Marie LERMYTE, "De Rode Ster": terecht, maar te vroeg gejuicht?!, Ten Mandere nr. 83, 29/1, 1989, p. 47-50. De turnclub geeft "om de twee maanden" ook een ledenblad uit. De Rode Ster. Clubtijdschrift, waarvan in 1997 de 15e jaargang loopt.

rode (Kachtem)
EEN JONGE GRIJSAARD, De roste van Cachtem, Rond den Heerd, 6, 1871, p. 359-360;
Guido GEZELLE, Volkszeg over dorpe n steê, Biekorf, 3, 1892, p. 234, 4, 1893, p. 28 en nog eens 41, 1935, p. 251; De spotnaam van "De roden van Kachtem", Ten Mandere nr. 48-49, 17/2-3, 1977, p. 168.

roede van Menen
Lieve MASSCHELEIN, Leen en heerlijkheid in de Roede van Menen, kasselrij Kortrijk, 12de - begin 16de eeuw,  niet-gepubliceerde licentiaatsverhandeling (geschiedenis), KUL, 1982.
Jean-Marie LERMYTE, De roede van Menen, in Ten Mandere nr. 94, 32/3, 1992, p. 18.

Roelstraete, Herman
Jan VANDERSCHAEVE, Nadere kennismaking met Herman Roelstraete, Ten Mandere nr. 5, 2/2, 1962, p. 42-46; Hendrik WILLAERT, Figuren van bij ons: Herman Roelstraete, Ten Mandere nr. 43, 15/3, 1976, p. 150-171, met verdere bibliografische verwijzingen en Ten Mandere nr. 61, 21/3, 1981, p. 236-240.
Hugo DE BACKER, André VAN RYCKEGHEM, Woorden worden klanken. Liederen op gedichten van René De Clercq, 115 componisten, Stichting René De Clercq, Deerlijk, 2002, p. 71-72.

Roeselaarsestraat
Joseph BOURGEOIS, Roeselaarsestraat 1826-1827, Ten Mandere nr. 48-49, 17/2-3, 1977, p. 163-168.
De Roeselarestraat, vroeger en nu, in Ten Mandere nr. 14, 6/1, 1966, p. 37-38.

Roeselare, arrondissement
Edmond VOORDECKERS, Drukkers en pers in het arrondissement Roeselare (1847-1914), Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis. Bijdragen 43, Leuven en Parijs, 1965, 206 p.
Robert LEROY, Pers en druksels te Izegem 1866-1961, Ten Mandere nr. 17, 7/1, 1967, p. 24-25.
Juliaan THEYS, Olivier VANNESTE en Michiel ZWAENEPOEL, Het arrondissement Roeselare. Een regionaal-ekonomische studie, (Westvlaams Ekonomisch Studiebureau, VII), Brugge, WER, 1963, XI-336 p.
Gabriël VERBEKE, Het arrondissement Roeselare-Tielt. Waffen-SS. Vlaams Legioen. Sturmbrigade Langemarck, Kortrijk, Groeninghe, 1995, 207 p.

Roger Clauspad
Roger Clauspad-Kastelenwandeling, S.l., stadsbestuur, s.d., 16 p. gestencild.

Rome
[Joris LEURIDAN], Wij reisden naar Rome. De Koninklijke Harmonie der Congregatie van Izegem op het wereldcongres der Maria congregaties te Rome. 5-12 september 1954, Izegem, Mannen- en Jongelingencongregatie, 1955, 110 p. eerder verschenen in De Mandelbode, 16 september 1954 tot 30 april 1955.

Romeinen
Marcel NUIJTTENS, Romeinse munt gevonden, Ten Mandere nr. 4 2/1, 1961, p. 11.

Rommel, Familie
Familiefeest Rommel. Izegem - 5 september 1981; Familiefeest Rommel. Izegem - 1 september 1984.

Rommel, Martha
Antoon VANDROMME, Mevrouw abdis Norbertine (Martha) Rommel o.s.b., 20e abdis van de Sint-Godelieveabdij te Brugge (1890-1977), Ten Mandere nr. 79, 27/3, 1987, p. 253-262.

ronde van Frankrijk
André MISTIAEN, Figuren van bij ons. Odiel Defraeye, overwinnaar van de Ronde van Frankrijk in 1912, Ten Mandere nr. 27, 10/2, 1970, p. 72 en p. 74-80. Aanvullingen in Ten Mandere nr. 28, 10/3, 1970, p. 117-118 door Jozef DELBAERE en in nr. 34, 12/3, 1972, p. 41-44. Zie over hem ook Herman LAITEM, Een vergeten Belg. Odiel Defraeye. Het levensverhaal van Belgiës eerste Tourwinnaar, Roeselare, NV Roularta, 1988, 95 p.

Roose, familie
Jozef GELDHOF, [Pottenbakkers te Izegem], Ons Heem, 15, 1960, p. 198-199
A[ntoon] L[owyck], De pottenbakkers Roose te Izegem, ibidem, p. 199
A[ntoon] L[owyck] en Maurice VERFAILLIE, Punttegels uit Izegem, Ibidem, p. 199-200.

Rosseel, Gustaf
Lijkreden uitgesproken bij het afsterven van Gustaf-Adolf Rosseel Izegem, J. De Busschere-Bonte, 1917, 11 p.

Rosseel, Jules
Lijkreden uitgesproken bij het afsterven van Mijnheer Jules Rosseel, Izegem, J. De Busschere-Bonte, [1930], 13 p.

Rosseeuw, Augustinus
Dagwijzer. Woensdag 29 [april 1868], Rond den Heerd, 3, 1868, p. 170-171, met biografische nota over de pastoors Rosseeuw en Ghekiere;

rost (Kachtem)
EEN JONGE GRIJSAARD, De roste van Cachtem, Rond den Heerd, 6, 1871, p. 359-360;
Guido GEZELLE, Volkszeg over dorpe n steê, Biekorf, 3, 1892, p. 234, 4, 1893, p. 28 en nog eens 41, 1935, p. 251; De spotnaam van "De roden van Kachtem", Ten Mandere nr. 48-49, 17/2-3, 1977, p. 168.

Rosten, De
De Rosten. Dorpskrant voor Kachtem, Er verscheen een jg. 1 nr. 1 in september 1994, maar ook een jg. 1 nr. 1 in maart 1995. Jg. 2 bestaat uit 3 nummers. Jg. 3 nr. 1= mei 1997.

rouwprent
Antoon VANDROMME, Bijzondere rouwgedachtenissen te Izegem, Ten Mandere nr; 66, 23/2, 1983, p. 166-177.
Luc ERVINCK, Rouwprentjesalbum van Vlaamse Oostfronters, Dl. 1, Koekelare, Offset Devriendt, 1991, 152 p.
ID., Rouwprentjesalbum van Vlaamse Oostfronters en andere Vlaamse formaties, Dl. 2, Koekelare, Offset Devriendt, 1992, 162 p.

Rue d'Izegem
Bart BLOMME, Een Rue d'Izegem in Hotton, Ten Mandere nr. 94, 32/3, 1992, p. 19-24.

ruimtelijke ontwikkeling
Eddy VANSTEENKISTE, De ruimtelijke ontwikkeling van het wonen in de stad Izegem, Niet-gepubliceerde licentiaatsverhandeling (stedebouw en ruimtelijke ordening), RUG, 1986, X-226 p.

Rust, De
Maatschappij van onderlingen bijstand gezegd De Rust gevestigd te Emelghem (West-Vlaanderen) erkend door koninklijk besluit van 27 Augustus 1901. Standregelen, Brussel, Drukkerij van de Moniteur Belge, 1901, 5 p.

rustoord
Bart BLOMME, Het vroegere rustoord in de Gentsestraat, Ten Mandere nr. 92, 32/1, 1992, p. 19-28.
Antoon VANDROMME, Het klooster van Regina Vandaele, Ten Mandere nr. 106, 36/3, 1996, p. 3-32.
X. Reglement van inwendige orde voor het rustoord van Izegem anno 1963, Ten Mandere nr. 130, 44/3, 51-53.
Willy VAN EECKHOUT, het ontstaan van het Sint-Vincentiusrustoord te Kachtem volgens het parochieboek van Pastoor Tanghe, Mandeldal, 14de jg. (1989) nr. 2 , p. 15-16.