jaarschrift
L[ouis] CARPENTIER, Jaar- en Opschriften der plechtige inhalingen van Théophiel Sioen als pastor van Emelghem, den 11 Juni 1891; Ivo Debrabandere als pastor van Ingelmunster, den 24 Juni 1891; Jospeh Dehulster als pastor van Iseghem, den 15 Juli 1891., Izegem, Gebr. Strobbe, 1891, 97 p.;
Amaat DIERICK, Gedachtenisse der plechtige inhaling van den Eerweerden Heer J. De Hulster als pastor van Iseghem, Izegem, Gebr. Strobbe, [1891], 8 p., ook verschenen in de Gazette van Thielt, jg. 42, nr. 57.

jaarverslag
A.V., Verslag van het Kollege van Burgemeester en Schepenen over het dienstjaar 1850, Onder Ons, nr. 2 van 1972, p. 5-12.

jacobijn
Kurt PRIEM, Een jakobijn in Het Blauwhuis van Izegem?, Biekorf, 92, 1992, p. 223-228.

Jakketoetje
De Izegemse afdeling van FOS (Federatie Open Scoutisme), die geen binding heeft met de andere Izegemse scoutsgroepen, geeft sedert 1994 het trimesterieel blad Jakketoetje uit.

Jan de Rosten
Bart BLOMME, Twee nieuwe reuzen in Groot-Izegem, Mandeldal, 5/10, 1980, p. 181-182.

Jan III van Stavele
Antoon VANDROMME, Zegel van Jan III van Stavele, heer van Izegem, Ten Mandere nr. 39, 14/2, 1974, p. 88-89.

jeugd: zie jeugdbeweging

Jeugd en Muziek
De Notenkraker. Tweemaandelijks periodiek van "Jeugd en Muziek" Izegem, Van nummer 1 t.e.m. 83 schreef Hendrik Willaert de teksten.

jeugdbeweging
Jozef GELDHOF, 50 jaar christelijke arbeidersbeweging Izegem, Izegem, Kristelijk Werkersverbond, 1957, 147 p.
Roger BEKAERT, Korte historiek van het A.C.W.-Izegem. A.C.W. 1906-1976. Dienstbetoon en samenwerking… geen ijdele woorden, S.l., s.d., 26 p., gestencild;
Christen Werkersverbond Iseghem, 1906-1931, [Kortrijk, 1931], 23 p.
Jean-Marie LERMYTE, Geworteld en vertakt. De christelijke arbeidersbeweging in Izegem tot 1940, Izegem, ACW Izegem, 1988, 380 p.
Jean-Marie LERMYTE, Gedeelde eenheid. De christelijke arbeidersbeweging in Izegem, Emelgem en Kachtem, 1940-1991, Izegem, ACW Izegem, 1992, 477 p.  Voor de activiteitsverslagen, jaarverslagen en jaarprogramma's verwijzen we naar de bibliografie in de studies van Lermyte.
S.H. SCHOLL, De geschiedenis van de arbeidersbeweging in West-Vlaanderen (1875-1914), Brussel, 1953, XIX-314 p. bevat gegevens over Izegem.
Jean-Marie LERMYTE, Een eeuw Middenstandsleven in Izegem, Izegem, NCMV-Izegem, 1996, 408 p.
G. SUPLY en F. VANDERHELST, 1863-1938. Historisch verslag over het leven en de werking van de Izegemse studentengilde Vlaamsch en Vroom, De Brug, 3, 1963, nr. 1, p. 17-24 en nr. 2, p. 31-42, 1964, nr. 4, 1964, nr. 1 p. 87-92 en nr. 2, p. 22-27. Over de Vlaamse studentenbeweging in Izegem (en Julius Devos) vinden we ook vermeldingen in Louis VOS, Bloei en ondergang van het AKVS. Geschiedenis van de Katholieke Vlaamse Studentenbeweging 1914-1935. Leuven, Davidsfonds, 2 dln., 1982, 341 en 387 p. en in Lieve GEVERS, Bewogen Jeugd. Vlaanderen 1830-1895, Leuven Davidsfonds, 1987, 278 p. Vlaams en Vroom gaf van 1950 (jg. 1) tot zeker 1956 (jg. 7) Boos Izeghem. Bondsblad Vlaams en Vroom uit., eerst gestencild, vanaf jg. 4 gedrukt.
[Jozef CLAEYS] 30 [jaar] B.J.B. Izegem, S.l., 1957, s.p.
Chris VERBEKE en Geert SPILLEBEEN, Spoortekens. Jubileumboek 75 jaar scouts. Izegem, Sint-Jorisgilde, 1997, 129 p.
 Het lokale ledenblad van VVKS (jongensscouts) was in de jaren 1960 De Spiegel, dat aanvankelijk gedrukt werd, later gestencild. Sedert 23 jaar (jg. 23= 1997-’98) is het ledenblad Oriëntatieblad voor padvinders.
Van de gidsen (meisjesscouts), die later gemengd werden (VVKSM), is Informatiefje het ledenblad. 1997= jg. 19.
De oud-scouts geven ‘t Spiegeltje. St.-Jorisgilde Izegem. Oud-scouts-oud gidsen uit. Het verschijnt sedert 1978, eerst drie keer per jaar, maar de laatste jaren slechts één keer per jaar. Nr. 28 = december 1996.
De Izegemse afdeling van FOS (Federatie Open Scoutisme), die geen binding heeft met de andere Izegemse scoutsgroepen, geeft sedert 1994 het trimesterieel blad Jakketoetje uit.
Lutgarde VAN VAERENBERGH, Speelpleinen als aanzet tot een gedecentraliseerd welzijnsbeleid op wijkniveau. Kortrijk, Instituut voor psycho-sociale opleiding. Afdeling Maatschappelijke assistenten, 1982-’83, 115 p.
Nick VANHAVERBEKE, Heilige huisjes. Audit van de Izegemse jeugdlokalen, Izegem, 1997, 179 p.
Willy BOUCQUET, Verenigingsleven vroeger, Kroniek van Groot-Izegem 1992, Izegem, Hochepied, 1992, p. 227-240 en Kroniek van Groot-Izegem 1993, Izegem, Hochepied, 1993, p. 257-262.
X., Even voorstellen: de majoretten van de drumband van de Zonnemeisjes, Ten Mandere nr. 153 (52/2), 2012 p. 53.

jeugdlokaal
Nick VANHAVERBEKE, Heilige huisjes. Audit van de Izegemse jeugdlokalen, Izegem, 1997, 179 p.

jockeyclub
X. Reglement

Jongelingencongregatie
Emile DIERICK, 1847-1897. Iseghem. Geschiedenis van de Congregatie der Jongelingen bijeenverzameld ter gelegenheid van het gulden jubelfeest, Izegem, J. Dooms, 1897, 67 p. Anastatische herdruk: Izegem, Hochepied, 1972.
Boekenkas van het Spaarkasbestier te Iseghem. Lijst der boeken. Izegem. J. Dooms, 1886, 30 p.; Algemeene Boekenlijst der Volksbibliotheek te Iseghem, in het lokaal der Congregatie van de Jongelingen. Izegem, J. Dooms, 1883, 101 p. met reglement van uitlening;
P[ieter] P[RUIM], Ontstaan, bloei en verval van de Jongelingencongregatie te Kachtem, Onder Ons, 1/6, 1964, p. 15-18, 1/7, 1964, p. 9-10 en 2/1, 1965, p. 18-20.
P[ieter] P[RUIM], Het Sint-Janskoor en zijn voorganger de Jongelingskring, Onder Ons, 6/3, 1969, p. 17-19.

Jongelingencongregatie : zie ook congregatiemuziek

Jongelingskring
P[ieter] P[RUIM], Het Sint-Janskoor en zijn voorganger de Jongelingskring, Onder Ons, 6/3, 1969, p. 17-19.

jongensschool Emelgem
Maurits VANDOMMELE, Figuren van bij ons: wij huldigen directeur Albert Deblauwe, Ten Mandere nr; 58, 20/3, 1980, p; 172-175.
Van de klas van Achiel Tanghe in 1909 in Ten Mandere nr. 79, 27/3, 1987, p. 286-287; van Emiel Vieren in 1912 in Ten Mandere nr. 81, 28/2, 1988, p. 174-175; van Emiel Vieren in 1937 (7e en 8e leerjaar) in Ten Mandere nr. 86, 29/3, 1989, p. 191.

jongerenpastoraal
Jongerenkerk - Pastoraal Ontmoetingscentrum, S.l., s.d., 10 p. gestencilde brochure met voorstelling van JOPA.

JOPA
Jongerenkerk - Pastoraal Ontmoetingscentrum, S.l., s.d., 10 p. gestencilde brochure met voorstelling van JOPA.

Joye's molen
Pieter DELCLERCQ, De oude molens van Izegem, in Ten Mandere nr. 1, 1/1, 1960, p. 22-36 en nr. 2, ½, 1960, p. 9-21.

Jozef II
Pieter DECLERCQ, Patriotten in 't geweer. Izegem 1790, Biekorf nr. 59, 1958, p. 301-303.

judo
Raf VANDENBERGHE, Drie "gouden" ereburgers van Izegem, Ten Mandere nr. 106, 36/3, 1996, p. 42-48.
Bertrand NOLF & Aurel LAGROU, Izegemse figuren: Ulla Werbrouck ereburger van Izegem, Ten Mandere nr. 125 43/1, 2003 p. 3-15.

Juffrouwen van Barmhartigheid
Genootschap der Jufvrouwen van Bermhertigheid te Iseghem. Eerste algemeen verslag. Uitgegeven den 20 January 1858. Izegem, P.J. Bossut, [1858], 7 p.
Genootschap der jufvrouwen van Bermhertigheid Iseghem. Tweede algemeen verslag uitgegeven den 2 January 1859, Izegem, P.J. Bossut, [1859], 8 p.
Later werden ze de Dames van het Wederzijds Hulpbetoon. Daarop groeide op zijn beurt het Centrum voor Maatschappelijk werk, dat in Izegem startte in 1965, en het centrum voor Levens- en Gezinsmoeilijkheden dat in 1970 tot stand kwam.