taalkunde
Jozef GELDHOF, De schoenmakers van Izegem. Gereedschap en vakwoorden, Biekorf, 53, 1952, p. 103-111.
Jean-Marie LERMYTE, Schoenen en borstels uit "Boos Izegem", Mededelingen van het Westvlaams Verbond van Kringen voor Heemkunde, 16/1-2, 1992, p. 3-20.
Het schoenbedrijf, Secretariaat I.C.E.N.T. To, Provinciaal Bestuur Antwerpen, 1945, 86 p. De woordenlijst (nr. 6 in de reeks) werd samengesteld door de Lierenaren Fr. VAN DER WEE, Fr. ARRAS en J. TIELEMANS en V. DECRU en R. DUYCK uit Izegem. De lijst werd taalkundig verzorgd door dr. M. WERQUIN uit Brussel.

taalkunde: zie dialect, naam, naamkunde, toponymie, vakterm

taart
Etienne COCQUYT, Ons rijk culinair Vlaanderen. Vroeger en nu. met meer dan 250 streekgerechten. Deurne-Antwerpen, Mim, 1988, 214 p., met name p. 103, 104 en 106.

Tael en Kunst
Verzameling der beste dichtwerken, opgesteld voor en ter gelegenheid van den prijskamp die plaets heeft gehad te Iseghem, den 12 Oogst 1849, uitgegeven door het genootschap onder kenspreuk "Tael en Kunst" te Iseghem, Gent, Michiels, [1849], 35 p.

Tanghe, Guilielmus Franciscus
Robert HOUTHAEVE, hebt u Tanghe al gelezen? Moet u beslist eens doen! Mandeldal, 4/5, 1979, p. 101-105.
Raf SEYS, Kanonik G.F. Tanghe. Torhout in de parochieliteratuur van 1851, VWS-cahiers 79, jg. 14 nr. 3A, Vereniging van West-Vlaamse Schrijvers, 1979, 16 p.
Antoon VANDROMME, Kan. Guilielmus Franciscus Tanghe († 1879), Ten Mandere nr. 53, 19/1, 1979, p. 3-56.

Tanghe, Pieter Jakobus
Levensschets van den Weleerw. Heer Pieter Jakobus Tanghe, S.T.L., kanonik, pastor van O.L.Vrouwkerk, deken der zuidere christenheid van Brugge, enz., Brugge, Wed. De Schryver-Van Haecke, 1864, 31 p.

Tanghe, schoenfabriek
Raf VANDENBERGHE, Reclameopschrift Tanghe weer te zien, Ten Mandere, nr. 143, 49/1, 2009, p. 13-14

Team
Team, dat vanaf 1966 in het Lyceum de Pélichy werd gemaakt is al heel lang ter ziele gegaan.

Technicus
Technicus. Orgaan van de Oud-leerlingenbond van het schoenbedrijf te Izegem, Dit maandblad verscheen van april 1957 tot oktober 1960, onder de hoofdredactie van Lucien Degezelle. Medewerkers waren Remi Demeyere, Alfons De Jan en directeur Xavier Rau.

Techniek:
Jean-Marie LERMYTE, zestig jaar technisch-maatschappelijke evolutie, Ons Heem, 58 jg. nr. 2 (2005) p. 65-71.
zie ookschoentechniek

tegel
Jozef GELDHOF, [Pottenbakkers te Izegem], Ons Heem, 15, 1960, p. 198-199
A[ntoon] L[owyck], De pottenbakkers Roose te Izegem, ibidem, p. 199
A[ntoon] L[owyck] en Maurice VERFAILLIE, Punttegels uit Izegem, Ibidem, p. 199-200.
Willy TILLIE, P. DE KNOCK en A. MALFAIT, Vlaamse haardtegels met slibversiering, Brugge, Van de Wiele, 1987, 142 p.

Ten Mandere
Antoon VANDROMME, Zilver voor Ten Mandere., in Ten Mandere nr. 73, 25/3, 1985, p. 267-293; ID. Rond het zilveren jubelfeest van "Ten Mandere", in Ten Mandere info 1985, p. 15*-23*; Jean-Marie LERMYTE, Ten Mandere… honderd, Mededelingen Westvlaams Verbond van Kringen voor Heemkunde, jg. 19, nr. 1, 1995, p. 21-24.
Rafaël VERHOLLE, vooral Robert LEROY en recenter Jean-Marie LERMYTE bespraken het kringleven - en dus ook de activiteiten - in Ten Mandere nr. 1, p. 1 en p. 38-41, nr. 2 p. 3-4 en p. 36-38, nr. 3, p. 3-4 en p. 36-38, nr. 4, p. 41, nr. 5, p. 47, nr. 6, p. 45, nr. 7, p. 36, nr. 8, p. 65, nr. 9, p. 80-81, nr. 10, p. 47, nr. 11, p. 50, nr. 13, p. 113, nr. 14, p. 35-36, nr. 16, p. 54, nr. 19, p. 50-53, nr. 28, p. 119-129 (over tien jaar Ten Mandere), info 1982, p. 3*-5*, nr. 74-75, p. 117-121, info 1986, p. 1*-2*, info 1987, p. 1-2, info 1987, p. 1-2, info 1988, p. 3-4, nr. 83, p. 3-4, nr. 97, p. 63-64.
Bertrand NOLF,(lesgever) Oud Schrift, Ten Mandere 1989, Aurel LAGROU,(lesgever) Oud Schrift. Begincursus, Izegem, Ten Mandere nr. 1992, Bertrand NOLF, Oud Schrift, Vervolgcursus, Izegem, Ten Mandere, 1993. Verslag over deze cursussen in Jean-Marie LERMYTE, Van boekdrukkunst tot oud schrift, in Ten Mandere nr. 83, 29/1, p. 3-4 en ID., Kringleven, in Ten Mandere nr. 97, 33/3, p. 63.
Bart BLOMME, m.m.v. Jean-Marie LERMYTE en Antoon VANDROMME, Izegem in vlaggen, Ten Mandere speciaal nummer 99-100, 34/2-3, 1994, 114 p. Foto's van Christophe LERMYTE.
Robert LEROY, Aflossing van de wacht bij Ten Mandere, Ten Mandere nr. 74-75, 26/1-2, 1986, p. 117-121.
Jean-Marie LERMYTE, Redacteur gevierendeeld, in Ten Mandere nr. 74-75, 26/1-2, 1986, p. 127-128.
Jean-Marie LERMYTE, Bedankt, (ere)penningmeester Alberic Deprez, in Ten Mandere nr. 107, 37/1, 1997, p. 3-4.
Rafaël VERHOLLE, In memoriam Roger Bekaert, ondervoorzitter, in Ten Mandere nr. 81, 28/2, 1988, p. 93-97.
Rafaël VERHOLLE, In memoriam dhr. Jozef Bourgeois, ondervoorzitter en medestichter van de heemkundige kring, in Ten Mandere nr. 50, 18/1, 1978, p. 74-76.
Rafaël VERHOLLE, In memoriam heer Alfons De Jan, in Ten Mandere nr. 11, 5/1, 1965, p. 44.
Robert LEROY, In memoriam ere-rijksinspecteur Rafaël Verholle, in Ten Mandere nr. 89, 31/1, 1991, p. 4; Jean-Marie LERMYTE, Raphaël (sic) Verholle en het Sint-Jozefscollege, in Ten Mandere nr. 89, 31/1, 1991, p. 5-8. Zie ook Maurice VANDOMMELE, Figuren van bij ons: Rafaël Verholle, in Ten Mandere nr. 39, 14/2, 1974, p. 94-101.
Jean-Marie LERMYTE, Dank je Hendrik Willaert, Welkom Kurt Himpe, Ten Mandere nr. 130, 44/3, 2004, p. 55
Jean-Marie LERMYTE, nog een bestuurswissel, Ten Mandere nr. 131, 45/1, 2005, p. 54
Jean-Marie LERMYTE, Ere zij... Robert Leroy, Ten Mandere nr. 134, 46/1, 2006, p. 55-56.
André BOURGEOIS, Tentoonstelling: het gebeurde in Izegem in..., Ten Mandere nr. 142, 48/3, p. 56/63.
[snippers]
[vraag en antwoord]
[actueeltjes]
Door archivaris André DEMEURISSE in Ten Mandere nr. 10, p. 45-46, nr. 16, p. 51-53, nr. 22, p. 64, nr. 35, p. 53-57, nr. 73, p. 349-359 en nr. 86, p. 51-60.
Door Alberic DEPREZ. De ledenlijst 1960 in Ten Mandere nr. 3, p. 38-42, 1961 in nr. 6, p. 46-50, 1963, in nr. 8, p. 67-71, 1964, in nr. 10, p. 48-50, 1965, in nr. 13, p. 105-112, 1980, in nr. 58, p. 232-242, 1981 in nr. 61, p. 246-247 en de ledenlijsten van 1982,1983, 1986 en 1988 in de respectieve Info-nummers van Ten Mandere, 1989 in Ten Mandere nr. 85, p. 134 en 192-196, 1990 in Ten Mandere nr. 89, p. 60-64.
Jacques VIAENE, Resultaten van onze enquête, Ten Mandere nr. 145, 49/3, 2009, p. 59.
Jean-Marie LERMYTE, Vijftig jaar Heemkundige Kring Ten Mandere, Ten Mandere nr. 146-148, 2010, p. 5-34.
Jean-Marie LERMYTE, Hoop en dank. Over het bestuur van Ten Mandere, Ten Mandere nr. 153 (52/2), 2012, p. 54-55.

tentoonstelling
Tentoonstelling honderd jaar rijkswacht Izegem [Izegem], 1987, 8 p. gest., 1887-1987. 100 jaar rijkswacht te Izegem, S.l., 1987, 12 p. gestencilde brochure voor het lager onderwijs.
Stoom in Midden- en Zuid-West-Vlaanderen. Stedelijke tentoonstellingszaal Izegem van 19 tot 30 november 1987, S.l., [1987], 20 p. gestencild.
Lode DELDYCKE, Nijverheidsexpo Izegem 8-16 nov. '80, Izegem, 1980, 159 p.
Alfons DEJAN, tentoonstelling 1835, Ten Mandere nr. 3, 1/3, 1961, p. 26-29.
Robert LEROY, 120 jaar Boomteeltkring "St.-Dorothea", p. 4-37 in 120 jaar koninklijke Boomteeltkring St.-Dorothea VZW Izegem. Bonsai tentoonstelling Plaatselijke Openbare Bibliotheek Erasmuszaal Ingang Wolvestraat Izegem 27-28 januari 1996, [Izegem, 1996], 46 p. gestencild. P. 38-45 is de tentoonstellingscatalogus van de bonsai.
Hendrik WILLAERT en Antoon VANDROMME, Tentoonstelling kerkbezit & - interieur St.-Tillokerk. Izegem 7/8 en 14/15 september 1974, S.L., 1974, 40 p.;
[C. HOORNE], Religieus kunstbezit Izegem 1080-1980. Tentoonstelling van Izegems religieus kerk en privaat kunstbezit. Kapel "Avé Maria" Gentsestraat 36 Izegem 21-28 september; S.l., 1980, 32 p. gestencild.
Expo Religieuze kunst in Izegems bezit, Sint-Tillokerk 1-2-3 en 4 december 2000, Izegem, gefotokopieerd, 117 p.
Tentoonstelling Albert Servaes, 25 aug. -11 sept. 1967. Izegem, Stedelijke Kultuurraad, 1967, [20], p.; Stad Izegem. Kultureel jaar 1969. Tentoonstelling Felix De Boeck 14 augustus-14 september 1969. S.l., 1969, [23] p.
Tentoonstelling Izegems Kunstbezit. Van 1 tot 8 september 1963, Izegem, Stadsbestuur, 1963, 20] p., een catalogus van kunst in Izegems bezit. Stad Izegem - Cultureel jaar 1969 - Izegemse Kunst, S.l., [1969, 32] p., met biografietjes van de deelnemers aan deze expo die plaats vond van 15 tot 27 mei 1969.
1080-1980. Negen eeuwen Izegem. Historische tentoonstelling (…) van 29 maart tot 20 april 1980, S.l., 1980, 47 p., gestencild; Robert LEROY, Bijzondere tentoonstellingen in het kader "Izegem 900", Ten Mandere nr. 58, 20/3, 1980, p. 150-157; Rik CLEMENT, Retrospectieve tentoonstelling Luc-Peter Crombe, Stadhuis Izegem 6 tot 21 september 1980. Tentoonstelling georganiseerd door het Stadsbestuur en de Stedelijke Culturele Raad. Stad Izegem, 1980, 55 p.
[Jean-Marie LERMYTE e.a.] Hendrik Conscience 1883-1983. Tentoonstelling in het kader van het Consciencejaar. Tentoonstellingszaal van het Stadhuis 5 tot en met 14 november 1983. [Izegem, 1983], 55 p., gestencild.
Emelgems Verenigingsleven. Tentoonstelling 1-4 juli, S.l., Emelgems Feest- & Kultuurkomitee, 1983, [16] p.
Raf WERBROUCK, Emelgem vroeger. Nabeschouwing bij de tentoonstelling van 29 juni tot 3 juli 1989, Ten Mandere nr. 85, 23/3, 1989, p. 146.
Jean-Marie LERMYTE, 100 jaar Izegem in 100 foto’s, Ten Mandere nr. 117, 40/2, 2000, 56 p.
André BOURGEOIS, Tentoonstelling: het gebeurde in Izegem in..., Ten Mandere nr. 142, 48/3, p. 56/63.

ter Elst
Antoon VANDROMME, Het goed ter Elst, Ten Mandere nr. 71, 25/1, 1985, p. 118-120

terminologie
Jozef GELDHOF, De schoenmakers van Izegem. Gereedschap en vakwoorden, Biekorf, 53, 1952, p. 103-111.
Het schoenbedrijf, Secretariaat I.C.E.N.T. To, Provinciaal Bestuur Antwerpen, 1945, 86 p. De woordenlijst (nr. 6 in de reeks) werd samengesteld door de Lierenaren Fr. VAN DER WEE, Fr. ARRAS en J. TIELEMANS en V. DECRU en R. DUYCK uit Izegem. De lijst werd taalkundig verzorgd door dr. M. WERQUIN uit Brussel.
Smakelijk. 1500 keukentermen in het Nederlands verzameld en bewerkt door Freddy Seynaeve, Provinciale Westvlaamse vereniging voor Toerisme, 1978, 64 p.

Ter Plaats Rust
Ter Plaats Rust. Soldatenblad Gewest Izegem, van december 1961 tot april 1972

tewerkstelling
R. CALLEBERT en D. VERBEKE, De tewerkstellingsproblematiek in het Izegemse, Niet-gepubliceerde licentiaatsverhandeling, Antwerpen, 1975-'76.
Dirk DERUYCK, De tewerkstelling in het arrondissement Roeselare, Niet-gepubliceerde ingenieursverhandeling (handelsingenieur), KUL, 1976, VI-158 p.

Thibau, Adolf
Edgard SEYNAEVE, 1864, streekgenoten betrokken in het Mexicaans avontuur, Ten Mandere nr. 79, 27/3, 1987, p. 263-272.

Thibau, Gustaf
X. Gustaf Thibau, Biekorf, 1892 nr. 5 p. 80.

Thoriz
Guido VANDENBROUCKE, 10 jaar Tyroler blaasorkest "Thoriz", in Ten Mandere nr. 23, 9/1, 1969, p. 38-47.

tijdschrift: zie trefwoorden onder pers

Tinnenpot
Ann GALLE, De site Tinnenpot te Izegem (deelgemeente Emelgem), paper tot het behalen van het diploma van stadsgids Izegem, 2012 26 p.

Toebat, Alfons
Willy BOUCQUET, Gifgas over Izegem, Kroniek van Groot-Izegem 1993, Izegem, Hochepied, 1993, p. 63-67.

toekomstperspectief
Lode DELDYCKE, Een "historisch" toekomstperspectief voor de industriële bedrijvigheid in Izegem;: Is onze toekomst bedreigd of rooskleurig?, Izegem, Strobbe, 1994, s.p.

toerisme
Stad Izegem. Info-map. Toeristische bezienswaardigheden [Izegem, Stadsbestuur], 22 p., gestencild.
Info-map toerisme en vrije tijd - praktisch, s.d., 9 p; gefotokopieerd.
Ann LESAGE, Uitgaand toerisme vanuit Izegem in de periode 1936-1958. Met focus op Mandeltoerisme Izegem en Deberdt-Mandel Car Toerisme, paper tot het behalen van het diploma van stadsgids Izegem, 2012 23 p.

toneel
Raf VANDENBERGHE, De Koninklijke Toneelvereniging "Overwinders in Eendrachtigheydt", Ten Mandere nr. 85, 29/3, 1989, p. 147-160, met vermelding van alle uitgevoerde werken.
Jean-Marie LERMYTE, Raph Declerck winnaar van de 7e cultuurtrofee, Ten Mandere nr. 94, 32/3, 1992, p. 7-10.
Plechtige zitting in de zaal der Toneelmaatschappij de Grétrykring te Iseghem op 2 juni 1895. Redevoering van Peter Benoit, Izegem, Gebroeders Strobbe, 1895, [11] p., over de opvoering van het Meilief, met dankwoord van Julius Demeester; Grétrykring Iseghem 1890-1910. Herinnering aan ons twintigjarig jubelfeest gevierd op 25 juni 1911. Roeselare, L. Ackerman & Co, 1911, 24 p.
Roger DEVOS, Emelgemse toneelvereniging "Mandelgalm" in het zilver, Ten Mandere nr. 53, 19/1, 1979, p. 62-68. Het gezelschap geeft een driemaandelijks blad uit: Toneelvereniging Mandelgalm Emelgem-Izegem, Toneelseizoen 1997-1998 = jg. 9.
1950-1970 jubeljaar voor de toneelgilde De Lanteern, Onder Ons, 7/1, 1970, 8-10.
Jim DUPONT, De toneelvereniging 'Hermes'. Ontstaan en geschiedenis, paper tot het behalen van het diploma van stadsgids Izegem, 2012 19 p.

toponymie
Antoon VANDROMME, Geografie, toponymie & heraldiek van Izegem - Grondbeginselen van de heraldiek, 48 p.
Joseph BOURGEOIS, Izegemse toponymie uit de XVIIe en XVIIIe eeuw, Ten Mandere nr. 25, 9/3, 1969, p. 9-30 en erratum in Ten Mandere nr. 26, 10/1, 1970, p. 44. (aan de hand van beide landboeken).
Edgard SEYNAEVE, Kerkrekeningen als genealogische bron, 't Stamboompje, jg. 21, 1993, nr. 5, p. 48-50 en jg. 22, 1994, nr. 1, p. 8-10.
Antoon VANDROMME, Hedendaagse straatnamen, in Ten Mandere nr. 1, 1/1, 1960, p. 5-16, nr. 2, ½, 1960, p. 22-29 en nr. 3, 1/3, 1961, p. 30-35.
Antoon VANDROMME, Verdwenen straatnamen te Izegem, in Ten Mandere nr. 4, 2/1, 1961, p. 29-32 en nr. 6, 2/3, 1962, p. 37-38.
Karel DE FLOU, Woordenboek der Toponymie van Westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthiue., Dl. 6, Brugge, A. Van Poelvoorde, 1926, kol. 879-892, Heruitgegeven door Flandria Nostra, Torhout, 1986.
Jan VANDROMME, Bijdrage tot de toponymie van Izegem, Niet-gepubliceerde licentiaatsverhandeling (Germaanse filologie), KUL, 1975, 3 dln. CXXIV-365 p. en (als deel 3) kaarten.
A[ndré] S[AELEN], Oude namen van herbergen, huizen of wijken, Onder Ons, 1972, nr. 1, p. 2-4;
André SAELEN, Enkele Kachtemse toponiemen, Ten Mandere nr. 61, 21/3, 1981, p. 225-229.
Jacques VIAENE, Herkomst Kachtemse straatnamen, ShopMyBook, 2013, 60 blz.

toren
Dagwijzer. Woensdag 29 [april 1868], Rond den Heerd, 3, 1868, p. 170-171, met biografische nota over de pastoors Rosseeuw en Ghekiere;
A.V. uit de archieven van onze gemeente, Onder Ons, 3/3, 1966, p. 15;
P[ieter] P[RUIM], Nog de kerktoren, Onder Ons, ¾, 1966, p. 15-16;
P[ieter] P[RUIM], Bliksem op de kerktoren, Onder Ons, 5/1, 1968, p. 15-16.

Toronto
Antoon VANDROMME, Olympisch zilver in Izegem, Ten Mandere nr. 46, 16/3, 1976, p. 194-195.

Toveresseknok
Antoon VANDROMME, De dubbele moord aan de Toveresseknok in 1887, Ten Mandere nr. 85, 29/3, 1989, p. 135-145.

tram
Antoon VANDROMME, 25 jaar geleden verdween de tram, Ten Mandere nr. 48-49, 17/2-3, 1977, p. 149-160.

trein
Frans WAYAERT en Jean-Marie LERMYTE (red.), 150 jaar droogenbroodroute (1847-1997). De Lijn 66 Brugge-Kortrijk, Aartrijke, Emiel Decock, 1997, 223 op. Over Kachtem en Izegem zelf: p. 161-177.

Triest, Antoon, Bisschop
Michel CLOET, De Gentse bisschop Antoon Triest elf maal op bezoek te Emelgem (1624-1655), Genootschap voor geschiedenis, 143/1-2, 2006, Brugge, p. 44-63.
Michel CLOET, Het kerkelijk leven in een landelijke dekenij van Vlaanderen tijdens de XVIIe eeuw. Tielt van 1609 tot 1700, Universiteit te Leuven. Werken op het gebied van de geschiedenis en de filologie, 5de reeks, deel 4, Leuven, 1968, 622 p. De deelgemeente Emelgem komt hierin aan bod.

trouwen
Pieter DECLERCQ, Scherminkelen te Izegem, Biekorf, 61, 1960, p. 42-44.
Christine DESMET, Moderne huwelijksgebruiken in Groot-Izegem anno 1982, Niet-gepubliceerde licentiaatsverhandeling (Germaanse filologie), KUL, 1985, 2 dln., 260 en 261 p. Veertig paren die in de loop van 1982 wettelijk en kerkelijk trouwden, verleenden hun medewerking. Deze studie wordt besproken in Volkskunde, jg. 87, nr. 1, 1986, p. 48-49.

turnclub
Arnold NORMON en Frank DUHAMEL, 70 jaar turnkring De Rode Ster Izegem, 1919-1989, S.l., 1989, 55 p., gest.;
Jean-Marie LERMYTE, "De Rode Ster": terecht, maar te vroeg gejuicht?!, Ten Mandere nr. 83, 29/1, 1989, p. 47-50. De turnclub geeft "om de twee maanden" ook een ledenblad uit. De Rode Ster. Clubtijdschrift, waarvan in 1997 de 15e jaargang loopt.
Uit de oude doos: Turngilde: "De Mandelzonen", Ten Mandere nr. 61, 21/3, 1981, p. 242-243.

tyfus

B.S.Een figuur uit de Beloken Tijd: Petrus Joannes De Simpel, Biekorf, 61, 1960, p. 360-362;
David DE SIMPEL, Klaeg- Gezang op het afsterven van Petrus Joannes De Simpel, pastoor van Iseghem. Roeselare, Baeyert-Feys, 1813, 10 p.
B. ANNOCQUE, Damon. Ecloga in obitum Petri Joannis De Simpel mortui Pastoris Iseghemiensis 19 Maii 1833. Gent, J. Begeyn, [1913], 8 p. Beide gedichten in FSI, dl. 1, nr. 19 en 20. Ook zijn doodbrief (46 x 32 cm), met uitgebreid curriculum vitae (in het latijn) n FSI, dl. 1, nr. 18.
Les Annales de la sociétés médicale d'émulation de Roulers, 1848, p. 108-153. We vonden geen exemplaar van deze publicatie.
LAGAE, Quelques données sur le typhus qui a régné dans la Flandre-Occidentale en 1847 et 1848, Annales de la Société médico-chirurgicale de Bruges, 11, 1850, p. 49-72, 121-160, 253-284 en 369-384 en 12, 1851, p. 31-54.
De brief van 7 februari 1848 die onderpastoor Joseph Pattyn daarover naar de Standaerd van Vlaenderen schreef, werd ook opgenomen in A[ndré] S[AELEN], S.O.S. Kachtem in nood!, Onder Ons, nr. 3 van 1972, p. 13-15.

Tytgat, Guido
Rafaël VERHOLLE, Een stadsgenoot hoogleraar te Amsterdam, Ten Mandere nr. 50, 18/1, 1978, p. 68-70.