maalrecht
Pieter DECLERCQ, De oude molens van Izegem, Ten Mandere nr. 1, 1/1, 1960, p. 22-36 en nr. 2, 1-2, 1960, p. 9-21. Zie over de Izegemse banmolens ook Rafaël VERHOLLE, Verkoping van de prinselijke goederen in 1828, Ten Mandere nr. 6, 1962, 2/3, p. 26.

Maandagmarkt
Stadskernherwaardering Maandagmarkt, Izegem, Stadsbestuur, [1985], 68 p. +9 plannen;
Stadskernherwaardering Melkmarkt, Izegem, Stadsbestuur, [1985], 63 p. + 11 plannen.

Maatschappij
Jean-Marie LERMYTE, zestig jaar technisch-maatschappelijke evolutie, Ons Heem, 58 jg. nr. 2 (2005) p. 65-71.

maatschappij van onderlinge bijstand
Société de Secours Mutuel de Broederliefde à Iseghem. Statuts, Brussel, Teltombe, 1863, 18 p.
Maatschappij van Onderlingen Bijstand onder kenspreuk: De Broederliefde, te Iseghem. Reglement, Izegem, P.-J. Bossut, 1863, 20 p.
Maatschappij van Onderlinge Bijstand De Broederliefde te Iseghem. Reglement, Wervik, Masselis-Vroman, [1873], 18 p.
Maatschappij van Onderlingen Bijstand "De Broederliefde", ingericht te Iseghem den 22 juni 1862. Jubelfeest van het 25 jarig bestaan. 1862-1887. Verslag, Izegem, J. Dooms, [1887], 25 p.
Reglement van het Genootschap van den H. Hilonius, Izegem, J. Dooms, [1874], 4 p.
Liefdadige gilde van den H. Hilonius ingericht ten jare 1874 tot onderstand der arme zieke huisgezinnen der stad. Verslag der werking binst de jaren 1875-1888, Izegem, Goethals-Priem, 1888, 8 p.
Vijfentwintig jarig verslag der Sint Hilonius Gilde tot onderstand der Arme-Zieken. Van 1 januari 1875 tot 31 december 1899, Izegem, Gebroeders Strobbe, [1900], 8 p.
Voordracht afgelezen in de Algemeene Vergadering der Sint-Hiloniusgilde, te Iseghem, op Zondag 17 januari 1904, Izegem, Gebr. Strobbe, 1904, 8 p.
Reglement der Maatschappij van Onderlingen Bijstand "De Vereenigde Werklieden" opgericht te Iseghem, den 1 juli 1883, Izegem, J.Dooms, 1883, 11 p.
Maatschappij van onderlingen bijstand gezegd De Rust gevestigd te Emelghem (West-Vlaanderen) erkend door koninklijk besluit van 27 Augustus 1901. Standregelen, Brussel, Drukkerij van de Moniteur Belge, 1901, 5 p.

Mandel
Geert VERCRUYSSE, De Mandel, Curtricke-Roslaer, nr. 37, jg. 10, 1975, p. 2-8.
R. Frits COGHE, De Kachtembrug en de Bruanebrug over de Mandel, Ten Mandere nr. 143, 49/1, 2009 p. 6-10.
Theodoor SEVENS, Ons Schoone vaderland langs de Mandelbeek, deel XVI, Jules Demeester, 1906, 55 p.

Mandel: zie Mandelvallei

Mandel, De
Monique BAUWENS-LESSENNE, Bibliografisch repertorium der oudheidkundige vondsten in West-Vlaanderen vanaf de vroegste tijden tot aan de Noormannen, Brussel, Nationaal Centrum voor Oudheidkundige navorsingen in België, 1963, 151 p. over Emelgem, p. 31-34.

Mandel, De (geschiedkundige kring)
De Mandel, half-jaarlijkse publicartie van de Oudheid- en Geschiedkundige kring van de Mandelstreek, 1954 nr. 1-2.
X., 'De Mandel' en zijn kring te Emelgem, Biekorf, 1955 nr. 1 p. 32.

Mandel Atletiek Club
MACI op z’n best. Mandelclub 50 jaar, 1947-1997, S.l., [1997], 26 p.; Stadionecho, verschijnt vier keer per jaar. 1997 = jg. 39.

Mandelcar
Ann LESAGE, Uitgaand toerisme vanuit Izegem in de periode 1936-1958. Met focus op Mandeltoerisme Izegem en Deberdt-Mandel Car Toerisme, paper tot het behalen van het diploma van stadsgids Izegem, 2012 23 p.

mandelbode, De
André MISTIAEN, Inventaris over Izegem en zijn verleden geput uit plaatselijke weekbladen, Ten Mandere nr. 18, 7/2, 1967, p. 41-48 en 19, 7/3, 1968, p. 54-67.
Antoon VANDROMME, Groten van bij ons: 25 jaar geleden ging E.P. Hippoliet van Handzame van ons heen, Ten Mandere nr. 48-49, 17/2-3, 1977, p. 144-148.
Edmond VOORDECKERS, Drukkers en pers in het arrondissement Roeselare (1847-1914), Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis. Bijdragen 43, Leuven en Parijs, 1965, 206 p.
Robert LEROY, Pers en druksels te Izegem 1866-1961, Ten Mandere nr. 17, 7/1, 1967, p. 24-25.
André DEMEURISSE,  Ingebonden Izegemse weekbladen, Ten Mandere info 1983, p. 26* en nr. 86, 30/1, 1990, p. 59.
Jean-Marie LERMYTE (red.), 150 jaar drukkers in Izegem, Ten Mandere, speciaal nr. 90, 31/2, 1991, 111 p.

Mandelgalm
Roger DEVOS, Emelgemse toneelvereniging "Mandelgalm" in het zilver, Ten Mandere nr. 53, 19/1, 1979, p. 62-68. Het gezelschap geeft een driemaandelijks blad uit: Toneelvereniging Mandelgalm Emelgem-Izegem, Toneelseizoen 1997-1998 = jg. 9.

Mandelgalm, De
[Fideel] VION-VAN EECKHOUTTE, Een droevig leven of 't geluk Opsteller en Uitgever te zijn van een Weekblad, Roeselare, 1914, 174 p.
Jean-Marie LERMYTE, Tien jaar Belgische politiek beoordeeld door "De Mandelgalm" van Fideel Vion. 1877-1887, Rollariensia, 7, 1975, p. 95-142.

Mandelkoor, De
Antoon VANDROMME, Izegemse muziekmaatschappijen voor honderd jaar, Ten Mandere nr. 57, 20/2, 1980, p. 59-73, met erratum in Ten Mandere nr. 61, 21/3, 1981, p. 222.
Antoon VANDROMME, Geschiedenis van "De Mandelkoor", Ten Mandere nr. 59, 21/1, 1980, p. 41-62 en nr. 60, 21/2, 1981, p. 143-152.

Mandelstappers, De
’t Bottientje. Tweemaandelijkse uitgave van Wandelclub De Mandelstappers Emelgem, Sedert 1995.

Mandeltoerisme
Ann LESAGE, Uitgaand toerisme vanuit Izegem in de periode 1936-1958. Met focus op Mandeltoerisme Izegem en Deberdt-Mandel Car Toerisme, paper tot het behalen van het diploma van stadsgids Izegem, 2012 23 p.

Mandelvallei
Structuurplan Stad Izegem. Nota 1: Situering in het morfologisch geheel van de Mandelvallei, Brugge, WITAB, 1975, 19 p. gestencild.
Luc BILLLIOUW, Uit eigen verleden, Ten Mandere nr. 18 7/2, 1967, p. 1-8. Zie ook zijn bijdrage in de Geschiedenis van Izegem.
Bruno H. DOCHY, De Mandelvallei in haar verste verleden, oorspronkelijk verschenen in Het Wekelijks Nieuws, oktober 1960, ook als overdruk, s.l., s.d., 24 p.

Mandelzonen, De
Uit de oude doos: Turngilde: "De Mandelzonen", Ten Mandere nr. 61, 21/3, 1981, p. 242-243.

mannenkoor: zie Kerels, De

Maria-Theresia
Marcel NUIJTTENS, De munten voor Vlaanderen te Brugge geslagen onder de regering van Maria Theresia. 1740-1780. Ten Mandere nr. 65, 23/1, 1983, p. 2-25.

markt: zie graanmarkt, Grote Markt, Korenmarkt, vogelmarkt

marktdag
Ferdy CALLEWAERT, Izegem poogde Roeselaarse dinsdagmarkt af te snoepen, Mandeldal, 8/6, 1983, p. 122-124.

Markstraat
Joseph BOURGEOIS, Marktstraat 1826-1827, Ten Mandere nr. 33, 12/2, 1972, p. 22-26;

maten en gewichten
H. DESCHRIJVER, De oude landmaten in Vlaanderen, 5de druk, Handzame, Familia et Patria, 1979, 32 p.
Paul VANDEWALLE, Oude maten, gewichten en muntstelsels in Vlaanderen, Brabant en Limburg, Oostende, 1984, 70 p.
A.B. (=Antoon VANDROMME), Oude landmaten, Ten Mandere nr. 16, 6/3, 1966, p. 29.
Marcel NUIJTTENS, Rond de Izegemse lijnwaadmarkt, Ten Mandere nr. 68, 24/1, 1984, p. 71-74, met facsimilé van enkele bladzijden uit Tresoor van de Ghewichten, Maten van Koorn ende landen, etc., in Amsterdam gedrukt bij Theunis Jacobszoon in 1668.

medaille
Marcel NUIJTTENS, Izegemse penningen en uniformknopen, Ten Mandere nr.17, 7/1, 1967, p. 37-40 (de knopen zijn die van de "garde civique" of burgerwacht en van de brandweer); ID., Handelaarspenning voor Izegem, Ten Mandere nr. 61, 21/3, 1981, p. 223-224, n.a.v. het feit dat de Izegemse handelaars van 11 juli tot en met 22 augustus 1981 een lokale munt van 25 frank in omloop brachten; ID., Izegemse heemkundige penningen, Ten Mandere nr. 67, 23/3, 1983, p. 236-266 en nr. 79, 27/3, 1987, p. 209-220; ID., Munten, eretekens, penningen, noodgeld, Ten Mandere nr. 97, 33/3, p. 3-8.
Marcel NUIJTTENS, De carnegie Hero Fundmedaile voor Izegemnaren (1923), Ten Mandere nr. 103, 35/3, 1995, p. 23-26.
Marcel NUIJTTENS, The British War Medal verleend aan Izegemnaren, Ten Mandere nr. 89, 31/1, 1991, p. 35-46; er verscheen een verkorte versie onder de titel: The British War Medal awarded to Belgian Civilians, The Journal of the Orders and Medals Research Society, dl. 30, nr. 4, winter 1991, p. 281-283.

Meensestraat
Joseph BOURGEOIS, Meensestraat anno 1826, Ten Mandere nr. 54, 19/2, 1979.

Meesegem, heerlijkheid
J.CATTEAU, Ieperse lenen en heerlijkheden in Oost-Ieperambacht, onuitgegeven licentiaatsverhandeling (geschiedenis), KUL, 1995. Naar de heerlijkheid Rode wordt ook tien keer verwezen in de omvangrijke studie van Rik OPSOMMER, "Omme dat leengoed es thoochste dinc van der weerelt". Het leenrecht in Vlaanderen in de 14de en 15de eeuw, Brussel, Algemeen Rijksarchief, 1995, 895 p. in 2 dln.

Meeseghemmolen
Antoon VANDROMME, De Meeseghemmolen te Kachtem, Ten Mandere nr. 60, 21/2, 1981, p. 172-174.

meetgebruik
Jozef GELDHOF, Meetgebruiken op Westvlaamse lijnwaadmarkten anno 1822, Biekorf, jg. 74, 1973, p. 287-289.

meier
Xavier LESAGE, De burgemeesters, meiers en hun antecedenten in het Roeselaarse (1790-1836). Niet-gepubliceerde licentiaatsverhandeling (geschiedenis), Rijksuniversiteit Gent, 1986, 2 dln., 351 p.

Meilief, Het
Plechtige zitting in de zaal der Toneelmaatschappij de Grétrykring te Iseghem op 2 juni 1895. Redevoering van Peter Benoit, Izegem, Gebroeders Strobbe, 1895, [11] p., over de opvoering van het Meilief, met dankwoord van Julius Demeester; Grétrykring Iseghem 1890-1910. Herinnering aan ons twintigjarig jubelfeest gevierd op 25 juni 1911. Roeselare, L. Ackerman & Co, 1911, 24 p. Hendrik WILLAERT, Peter Benoit en Izegem, Gamma, Tweemaandelijks tijdschrift voor muziek en grammofoonplaten, 25, 1973, p. 193-196, i.v.m. het Meilief. Tekst van het stuk: Julius DEMEESTER, Het Meilief, Lyrisch landelijk schouwspel in drie bedrijven, Antwerpen, Lodewijk Janssens en Zonen, 1899, 59 p.

meisjesschool Emelgem
Willy BOUCQUET, Het klooster en het onderwijs in Emelgem, Kroniek van Groot-Izegem 1992, Izegem, Hochepied, 1992, p. 5-64.

meitaart
Etienne COCQUYT, Ons rijk culinair Vlaanderen. Vroeger en nu. met meer dan 250 streekgerechten. Deurne-Antwerpen, Mim, 1988, 214 p., met name p. 103, 104 en 106.

Melkmarkt
Joseph BOURGEOIS, ID., Zwijnsmarkt en Zwijnsmarktstraat, Ten Mandere, nr. 38, 14/1, 1974, p. 40-43. De Zwijnsmarkt en Zwijnsmarktstraat zijn de huidige Melkmarkt en Melkmarktstraat.
Stadskernherwaardering Melkmarkt, Izegem, Stadsbestuur, [1985], 63 p. + 11 plannen.

Melkmarktstraat
Joseph BOURGEOIS, ID., Zwijnsmarkt en Zwijnsmarktstraat, Ten Mandere, nr. 38, 14/1, 1974, p. 40-43. De Zwijnsmarkt en Zwijnsmarktstraat zijn de huidige Melkmarkt en Melkmarktstraat.

menu
R[afaël] V[ERHOLLE], Lekkere hapjes, Ten Mandere nr. 22, 8/3, 1968, p. 44.
Etienne COCQUYT, Ons rijk culinair Vlaanderen. Vroeger en nu. met meer dan 250 streekgerechten. Deurne-Antwerpen, Mim, 1988, 214 p., met name p. 103, 104 en 106.
Smakelijk. 1500 keukentermen in het Nederlands verzameld en bewerkt door Freddy Seynaeve, Provinciale Westvlaamse vereniging voor Toerisme, 1978, 64 p.

Mestiaen, Laurent
Renaat VAN DER LINDEN, Vier maanden sterreman, Biekorf, 61, 1960, p. 53-55.

Meubelindustrie
Renata BLONDEEL, Arbeidsmarkt in de Belgische meubelbedrijven 1947-2006, eigen beheer, 2006,
Brecht DEMASURE, 'Bewerkt hout'. De geschiedenis van de meubelnijverheid in Izegem, paper tot het behalen van het diploma van stadsgids Izegem, 2012, 50 p.

Mexico
Edgard SEYNAEVE, 1864, streekgenoten betrokken in het Mexicaans avontuur, Ten Mandere nr. 79, 27/3, 1987, p. 263-272.

middelbaar onderwijs
De Zusters van Maria. Honderdvijftig jaar in dienst van de Izegemse jeugd, in het reclameboekje Lentefeest Avé Maria 1982; [Adrien VANDERHEEREN], 1811-1986. 175 jaar Zusters van Maria te Izegem. 175 jaar religieus leven en pastorale zorg op de bres voor de katholieke opvoeding in dienst van het christelijk onderwijs., S.l., 1986, 16 p.
Luc BILLIOUW en Antoon VANDROMME (red.), Sint-Jozefscollege jubileert [1867-1967], Ten Mandere, speciaal nr. 20-21, 8/1-2, 1968, 78 p;
Jean-Marie LERMYTE, Sint-Jozefscollege Izegem. Honderd jaar middelbaar (1894-1994), Izegem, Sint-Jozefscollege, 1994, 95 p.
De foto van de eerste retorica onder principaal Etienne Louwaege (1944-1945) in Ten Mandere nr. 103, 35/3, 1995, p. 54. De markantste gebeurtenissen van het voorbije schooljaar werden aangehaald in de palmaressen van 1951-’52 tot 1973-’74. Foto van de schoolreis naar de Kemmelberg in 1913 in Ten Mandere nr. 55, 19/3, 1980, p. 234-237.
Jean-Marie LERMYTE, Naar aanleiding van een jubileum: het Sint-Jozefscollege van Izegem in de jaren 1930, Ten Mandere nr. 81, 28/2, 1988, p. 99-118.
Lucien DEGEZELLE, Geschiedenis der vrije vakschool te Izegem, S.l., 1949, 55 p. Verslag van de prijsuitdeling van 1908-1909. Le Moniteur de la Cordonnerie et du Cuir, 7, 1909, p. 339-341.
Raf VANDENBERGHE, De correspondentie tussen de Vrije Vakschool van Izegem en het Koninklijk Hof van België, Ten Mandere nr. 97, 33/3, 1993, p. 35-56.
Rafaël VERHOLLE, 25 jaar rijksonderwijs te Izegem, Ten Mandere nr. 46, 16/3, 1976, p. 178-179;
De Brug. Orgaan van de oudleerlingenbond van het Sint-Jozefscollege verscheen van maart 1961 tot juni/juli 1970.
R. BOURGEOIS, Van het verleden tot het heden, De Brug, jg. 1, 1961, nr. 2, p. 24-29, jg. 2, 1962, nr. 1, p. 2-9, en nr. 2, p. 6-18, jg. 3, 1963, nr. 1, p. 4-16 en nr. 2, p. 3-20, jg. 4, 1964, nr. 1, p. 3-33 en jg. 5, 1965, nr. 1, p. 2-33;
Gabriël EECKHOUT, Uit de oude speeldoos…"’t college brandde", de Brug, 1, 1961, nr. 2, p. 13-19,
Hendrik DE POORTER, "De kamers van rhetoryke" herleefden, De Brug, nr. 1, 1961, nr. 2, p. 20-22;
Jozef LODRIOOR, Tien jaar letterkundige onderscheidingen in de retorica, De Brug, 1, 1961, p. 15-23. Andere bijdragen worden elders vernoemd.
Vulnerat et Sanat, verschijnt sedert 1988.
Technicus. Orgaan van de Oud-leerlingenbond van het schoenbedrijf te Izegem, Dit maandblad verscheen van april 1957 tot oktober 1960, onder de hoofdredactie van Lucien Degezelle. Medewerkers waren Remi Demeyere, Alfons De Jan en directeur Xavier Rau.
Dageraad. Tijdschrift van de Oud-leerlingenbond en vriendenkring van de Rijksmiddelbare school te Izegem, Het eerste nummer verscheen in het schooljaar 1955-1956 en telde vier gestencilde bladzijden.
Start, dat sedert het schooljaar 1986-1987 drie keer per jaar verschijnt.
Avé Maria schoolkrant. Jaarlijks sedert 1990. Voor intern gebruik dient het Avé Krantje, in 1997-’98 aan zijn 3de jaargang toe; het verschijnt gewoonlijk om de veertien dagen op vier bladzijden.
Vlijtig en Boos, sedert 1974.
VTI-info, is een tweemaandelijks contactblad en verschijnt sedert het schooljaar 1991-’92. Voor een ruimer publiek verschijnt sedert mei 1987 n.a.v. de opendeurdagen jaarlijks De Brug.
Antenne, dat vanaf 1964-’65 in het college verscheen en Team, dat vanaf 1966 in het Lyceum de Pélichy werd gemaakt zijn al heel lang ter ziele gegaan. Het gemeenschapsonderwijs beschikt over Bellevuetje, waarvan er vier keer per jaar twee edities verschijnen: het "schoolkrantje" voor en door de kinderen van de basisschool, in 1997-1998 aan zijn zesde jaargang begonnen; de editie voor de middenschool werd vier jaar geleden opgestart, maar is een schooljaar lang niet verschenen.
José DE MUELENAERE, Guido Gezelle en Izegem. 1. Gezelle en de Mariaschole of Avé Maria, Ten Mandere nr. 58, 20/3, 1980, p. 176-202;
ID., Guido Gezelle en Izegem. 2. Gezelle en de Broedersschole of St.-Jozefsgesticht. Gedachten, gedichten en documenten rond Pieter Baes, Ten Mandere nr. 62-63, 22/1-2, 1982, 181 p.

middengroepen
Jean-Marie LERMYTE, Een eeuw Middenstandsleven in Izegem, Izegem, NCMV-Izegem, 1996, 408 p.
Bakkersbond "Helpt Elkander" Izegem en omliggende. Jubileum 15 september '87, S.l., 1987, [32]p.
Het handelscentrum Izegem, Brussel, Economisch en Sociaal Instituut voor de Middenstand. Dienst planologie van de handel, Jozef II-straat 9, 1968, 124 p., gestencild.
Antoon VANDROMME, De handelsbeurs van 1926, Ten Mandere nr. 89, 31/1, 1991, p. 27-34.

Middenschool de Pélichy
Start, dat sedert het schooljaar 1986-1987 drie keer per jaar verschijnt.

middenstand: zie middengroepen

Middenstand, De
Jean-Marie LERMYTE, Een eeuw Middenstandsleven in Izegem, Izegem, NCMV-Izegem, 1996, 408 p.

middenstandsjeugd
Jean-Marie LERMYTE, Een eeuw Middenstandsleven in Izegem, Izegem, NCMV-Izegem, 1996, 408 p.

milac
Boos Izegem. Izegem, Milac, vanaf 1950 (?), Ter Plaats Rust. Soldatenblad Gewest Izegem, van december 1961 tot april 1972, voortgezet door 't Bazatske. Soldatenblad Gewest Izegem, vanaf augustus 1972.

milieu
G. VANOPLINUS, IVIO, Intercommunale Vereniging voor vuilverwijdering en -verwerking voor Izegem en Ommeland. Huisvuilverbrandingsinstallatie Lodewijk de Raetlaan 9 te Izegem, S.l., 1982, 8 p. gestencild.
Glascontainers te Izegem, Ten Mandere nr. 67, 23/3, 1983, p. 294.
Dirk VANDROMME, Groen en recreatie te Izegem, Niet-gepubliceerde verhandeling, Hoger Rijksinstituut voor Tuinbouw te Melle, afdeling Tuin- en Landschapsarchitectuur, 1977-'78, 113 p. met kaarten; Johan MISTIAEN, Studie over fauna en flora van het gebied Blauwhuis te Izegem en eigendom van de familie Gillès de Pélichy, Cursus natuurgids, Brugge, 1972, ongepag. Gestencild; Ruimte voor rekreatie groenvoorziening, WITAB, 1979, 32 p.

militair
Marcel DELMOTTE,  De Kasselrij Kortrijk en de Gaverstreek, de grote verliezers van de Negenjarige oorlog (1688-1697), 4de jaarboek van de Geschied- en Heemkundige Kring "De Gaverstreke" Waregem, 1976, p. 91-214.
G. POTTIE, Nachtelijke inval in Izegem in 1689, De Leiegouw, 13, 1971, p. 281-286.
Edgard SEYNAEVE, Een korte aanbreng tot de militaire geschiedenis van Izegem. [deel 1], Ten Mandere nr. 44-45, 16/1-2, 1976, p. 97-107
Edgard SEYNAEVE, Een korte aanbreng tot de militaire geschiedenis van Izegem. [deel 2:] recrutering te Izegem onder Oostenrijks bewind, Ten Mandere nr. 51, 18/2, 1978, p. 122-131.
Edgard SEYNAEVE, Korte aanbreng tot de militaire geschiedenis van Izegem. Deel 3: Mandelzonen deserteren uit het Oostenrijkse leger, Ten Mandere nr. 57, 20/2, 1980, . 108-118.
Pieter DECLERCQ, Patriotten in 't geweer. Izegem 1790, Biekorf nr. 59, 1958, p. 301-303.
Antoon VANDROMME, Generaal Fr. S. von Wenckheim, ridder in de orde van Maria Theresia, 1736-1794, Ten Mandere nr. 23, 9/1, 1969, p. 3-17.
Edgard SEYNAEVE, Vergeten veldslagen. Roeselare-Hooglede 1794, Izegem, Hochepied, 1988, 479 p. Zie voor militaria i.v.m. Izegem en Kachtem, p. 434-439.
Jean-Marie LERMYTE, Plaatsvervangers voor de afgekochte gebroeders Deryckere (1831-1833 en 1837-1843). Soldatenbrieven, Ten Mandere nr. 83, 29/1, 1989, p. 5-23.
Antoon VANDROMME, Uit de oude doos: de Leopoldisten, Ten Mandere nr. 60, 21/2, 1981, p. 167-171
Marcel NUIJTTENS, Lezersbrief: de Leopoldisten, Ten Mandere nr. 78, 27/2, 1987, p. 161-171.
Antoon VANDROMME, Driekwart eeuw geleden: de laatste loting te Izegem, Ten Mandere nr. 69, 24/2, 1984, p. 149-164, met o.a. de lijst van die lotelingen.
Boos Izegem. Izegem, Milac, vanaf 1950 (?), Ter Plaats Rust. Soldatenblad Gewest Izegem, van december 1961 tot april 1972, voortgezet door 't Bazatske. Soldatenblad Gewest Izegem, vanaf augustus 1972.
Bart BLOMME, Weerbare mannen uit Izegem in 1638, Ten Mandere nr. 132, 45/2 2005, p. 30-31.
Marie-Hélène PATTYN, De achttiendaagse veldtocht en de gevolgen voor het leven in Izegem van 10 tot 28 mei 1940, eigen beheer, 2006, 26 p.

militair
Guido DEMUYNCK, Weerbare mannen in de kasselrij Kortrijk anno 1638, Roede van Harelbeke, roede van Menen, roede van Deinze, roede van de dertien parochies, Deinze, Regionale VVF-afdeling, 2001, 80 p. Hierin werd een lijst opgenomen van de Izegemse weerbare mannen.

militair: zie wereldoorlog

militair kerkhof
Pieter DECLERCQ, Het militair kerkhof in Wereldoorlog I, Ten Mandere nr. 10, 4/3, 1964, p. 3-12 (eerder verschenen in De Mandelbode, 10 en 17 november 1951). Foto van het Duits Kerkhof in Ten Mandere nr. 59, 21/1, 1981, p. 93.

mindervalide
De Dynamikakrant verschijnt driemaandelijks; 1997= 17e jaargang.
Antoon VANDROMME, Olympisch zilver in Izegem, Ten Mandere nr. 46, 16/3, 1976, p. 194-195.
Raf VANDENBERGHE, Drie "gouden" ereburgers van Izegem, Ten Mandere nr. 106, 36/3, 1996, p. 42-48.

minister
Rafaël VERHOLLE, [André Bourgeois]. Een nieuwe volksvertegenwoordiger te Izegem, Ten Mandere nr. 30, 11/2, 1972, p. 40-41; Jean-Marie LERMYTE, André Bourgeois, Izegems eerste minister, Ten Mandere nr. 92, 32/1, 1992, p. 6-8. Omdat hij ook bijna dertig jaar de voorzitter was van het Izegemse NCMV krijgt zijn figuur ook heel wat aandacht in J.-M. LERMYTE, Een eeuw Middenstandsleven in Izegem, vnl. p. 104-106.

miraculeuze genezing
A[ndré] S[AELEN], Een wonderbare gebeurtenis, Onder Ons, nr. 1 van 1974,  p. 18-19.
Pieter DECLERCQ, Oude kapellen te Izegem: de Kruiskapel, in Ten Mandere nr. 23, 9/1, 1969, p. 25-37; Roger SLOSSE, Waar men gaat langs Vlaamse wegen. Volksdevotie in West-Vlaanderen, dl. III, Roeselare, Roularta, 1979, 144 p. met name p. 29-32; Antoon VANDROMME, Opening van de eerste "Kruiskapel" binnen Izegem, 3 mei 1750, in Ten Mandere nr. 67, 23/3, 1983, p. 267-274. Zie ook: Inhuldiging van het Mariabeeld O.L.Vrouw van Lourdes vertoonende in de Kruiskapel te Iseghem, Brugge, De Scheemaecker-Van Windekens, 1875, 8 p.
Antoon VANDROMME, Heropening van de gerestaureerde kruiskapel, Ten Mandere nr. 118, 40/3, 2000, p. 43-46.

misdaad
Stijn VANDEWEGHE, Misdaden in Izegem tussen 1846 en 1856, Ten Mandere, nr. 152 (52/1) p. 3-32. Gebaseerd op Stijn VANDEWEGHE, Misdaden in Izegem tussen 1846 en 1856, Leuven, 2009, 97 p.

missie
Antoon VANDROMME, De naaikring, Ten Mandere nr. 86, 30/1, 1990, 49-50.
We verwijzen om te beginnen naar een werk van de Sint-Amandsmissiebond uit Roeselare waarin alle mannelijke en vrouwelijke missionarissen van de dekenij Roeselare tot 1950 aan bod komen; Izegem, Emelgem en Kachtem vielen op dat moment nog onder die dekenij. Dekenij Roeselare. Gaat en onderwijst alle volkeren  [Titel op de kaft], Roeselare, 1950, 104 p.
Vlaamse brief uit Kentucky, 1818, Biekorf, 67, 1966, p. 297-302.
G. VANDENBOSCH, Een edel slachtoffer. Zuster Maria-Rodolpha van Aquaviva der Witte Zusters van O.L.V. van Afrika. Nieuwe uitgave met 18 keurige printen versierd, Roeselare en Brussel, Jules De Meester, 1900, 48p. Werd nogmaals uitgegeven in 1952, toen 52 p.
De stad Izegem aan Z.H. Exc. Mgr. Buyse, bisschop van Lahore (= titel kaft; op p. 1: Hulde adres vanwege de Izegemse bevolking aan zijne excellentie Mgr. M. R. Buyse)S.L. [1947], 16 p.
Robert LEROY, Nadere kennismaking met Mgr. Roger Buyse O.F.C., Ten Mandere nr. 8, 3/2-3, 1963, p. 58-64
Antoon VANDROMME, In memoriam Mgr. Marcel Roger Buyse, Ten Mandere nr. 39, 14/2, 1974, p. 111-121.
Antoon VANDROMME, In memoriam Mgr. Hector Catry, Ten Mandere nr. 32, 12/1, 1972, p. 30-35

missionaris
We verwijzen om te beginnen naar een werk van de Sint-Amandsmissiebond uit Roeselare waarin alle mannelijke en vrouwelijke missionarissen van de dekenij Roeselare tot 1950 aan bod komen; Izegem, Emelgem en Kachtem vielen op dat moment nog onder die dekenij. Dekenij Roeselare. Gaat en onderwijst alle volkeren  [Titel op de kaft], Roeselare, 1950, 104 p
Albrijk DECOENE, Lijkrede uitgesproken te Iseghem den 30 Juli 1913 na den plechtigen lijkdienst van Achiel De Brabandere, gestorven als zendeling te Ta-Yang-Wan in Mongolië den 26 juni 1913, Izegem, J. De Busschere-Bonte, 1913, [14] p.
G. VANDENBOSCH, Een edel slachtoffer. Zuster Maria-Rodolpha van Aquaviva der Witte Zusters van O.L.V. van Afrika. Nieuwe uitgave met 18 keurige printen versierd, Roeselare en Brussel, Jules De Meester, 1900, 48p. Werd nogmaals uitgegeven in 1952, toen 52 p.
Omer TANGHE, Hun stem in steen. Westvlaamse Missionarisroute [Florent Ver Eecke], Tielt en Weesp, Lannoo, 142 p. met name p 60-61.
Geert CLAEYS, Pater Florent Claeys. ° Izegem 10 februari 1871. Missionaris van Scheut. Ortos- Zuid-West-Mongolië. Van 1899 tot 1948. † Gullegem 16 oktober 1950., eigen beheer, 1999, niet-gepagineerd.
De stad Izegem aan Z.H. Exc. Mgr. Buyse, bisschop van Lahore (= titel kaft; op p. 1: Hulde adres vanwege de Izegemse bevolking aan zijne excellentie Mgr. M. R. Buyse)S.L. [1947], 16 p.
Robert LEROY, Nadere kennismaking met Mgr. Roger Buyse O.F.C., Ten Mandere nr. 8, 3/2-3, 1963, p. 58-64
Antoon VANDROMME, In memoriam Mgr. Marcel Roger Buyse, Ten Mandere nr. 39, 14/2, 1974, p. 111-121.
Antoon VANDROMME, In memoriam Mgr. Hector Catry, Ten Mandere nr. 32, 12/1, 1972, p. 30-35.
Manu BEHAEGHE, Reisverhaal van E.P. André Behaeghe, missionaris in de Philippijnen, Unibooks, 2010, 174 blz. Afreisverhaal van deze priester-missionaris verscheen voor het eerst in de Mandelbode.

Mistiaen, Maria
Willy BOUCQUET, oktober 1918 in Izegem. Het verhaal van Maria Mistiaen, Kroniek van Groot-Izegem 1992, Izegem, Hochepied, 1992, p. 165-177.

mobilisatie
Marie-Hélène PATTYN, De achttiendaagse veldtocht en de gevolgen voor het leven in Izegem van 10 tot 28 mei 1940, eigen beheer, 2006, 26 p.

mode: zie schoenmode

Moderna
Antoon VANDROMME, De schijnwerper op Kachtem. De knopenfabriek "Moderna", Ten Mandere nr. 64, 22/3, 1982, p. 269-273. Met foto van het personeel in 1957.

moed en zelfopoffering
Marcel NUIJTTENS, De carnegie Hero Fundmedaile voor Izegemnaren (1923), Ten Mandere nr. 103, 35/3, 1995, p. 23-26.

Moeder Izegemse
Moeder Izegemse 1941-1991. S.K. Leuven. 10de Lustrum (Izegem, 1991, 26 p. tekst) met o.a. de namen van de praesides en van al wie lid is geweest, en een luchtig "woordje historiek", geschreven door Filip VANLERBERGHE.

Mol, De
't Molkrantje. Driemaandelijks tijdschrift.
Jean-Marie LERMYTE, De wijk De Mol, Ten Mandere nr. 127, 43/3, 2003, p. 37-55.

molen
Pieter DECLERCQ, De oude molens van Izegem, Ten Mandere nr. 1, 1/1, 1960, p. 22-36 en nr. 2, 1-2, 1960, p. 9-21. Zie over de Izegemse banmolens ook Rafaël VERHOLLE, Verkoping van de prinselijke goederen in 1828, Ten Mandere nr. 6, 2/3, p. 26.
Foto van de Abelemolen in Ten Mandere nr. 46, p. 204-205.
L. DENEWET- L. GOEMINNE, Molenmakers in Vlaanderen. Het werkboek van Coussée uit Meulebeke (1881-1911), Molenecho's. Vlaams tijdschrift voor molinologie, jg. 22, nr. 3-4 (speciaal themanummer 7), 1994, p. 108-331. Voor Izegem p. 230-232 en de Kotjesmolen op de voorkaft, voor Emelgem p. 212-217.
Raf HERMAN, Oude verdwenen Emelgemse molens: zaagmolen Debosschere. Pieters’ molen, Ten Mandere nr. 16, 6/3, 1966, p. 30-35;
ID., Oude Emelgemse molens: Verhulstjens molen. Princessemolen, Ten Mandere nr. 17, 7/1, 1967, p. 13-17. Over de Prinsessemolen verschenen ook een paar notities in Biekorf, jg. 5, 1894, p. 366 en jg. 6, 1895, p. 14.
De Pieters’ molen herrijst… nog eens, Gits, Familia Denys, Stationsstraat 34, 1972, 3 p.
Antoon VANDROMME, De Meeseghemmolen te Kachtem, Ten Mandere nr. 60, 21/2, 1981, p. 172-174.

Molkrantje, 't
't Molkrantje. Driemaandelijks tijdschrift.

Mommerency, Emiel
Antoon VANDROMME, Groten van bij ons: 25 jaar geleden ging E.P. Hippoliet van Handzame van ons heen, Ten Mandere nr. 48-49, 17/2-3, 1977, p. 144-148.

Mongolië
Geert CLAEYS, Pater Florent Claeys. ° Izegem 10 februari 1871. Missionaris van Scheut. Ortos- Zuid-West-Mongolië. Van 1899 tot 1948. † Gullegem 16 oktober 1950., eigen beheer, 1999, niet-gepagineerd.

monument: zie oorlogsmonument, standbeeld
Christiaan DE FORCHE, Dertig beschermde monumenten in Izegem, Ten Mandere nr. 125, 43/1, 2003, p. 28-35.

monumentendag : zie open monumentendag

moord
Joseph BOURGEOIS, Doodvonnis en uitvoering te Izegem in 1731, Ten Mandere nr. 18, 7/2, 1967, p. 13-16.
Antoon VANDROMME, De dubbele moord aan de Toveresseknok in 1887, Ten Mandere nr. 85, 29/3, 1989, p. 135-145.

Morel, Jan
P[ieter] P[RUIM], De Kachtemse veldwachters, Onder Ons, 4/2, 1967, p. 4-5. Dit artikel bevat slechts de klachtenbrief van het schepencollege.

morfologie
Structuurplan Stad Izegem. Nota 1: Situering in het morfologisch geheel van de Mandelvallei, Brugge, WITAB, 1975, 19 p. gestencild.

mortaliteit
Stefaan LECHAT, De bevolkingsevolutie in enkele Westvlaamse parochies in de 18e eeuw. Een micr-demografische studie met betrekking tot Izegem. Niet-gepubliceerd seminariewerk, 2e kandidatuur geschiedenis, KULAK, 1983-'84, 89 p.
Stefaan LECHAT, Mortaliteitscrisissen te Izegem van 1630 tot 1870. Een longitudinaal onderzoek van een grote gemeente. Niet-gepubliceerde licentiaatsverhandeling (geschiedenis), KUL, 2 dln, 158 p + bijlagen.
Guy GADEYNE, Bevolking en mortaliteit te Izegem (1794-1815). Demografische evolutie in een grote landelijke gemeente onder het Franse Bewind. Niet-gepubliceerde licentiaatsverhandeling (geschiedenis), KUL, 1964, 3 dln. XL-487 p. en (dl.3) 95 p. bijlagen
Guy GADEYNE, De omvang en de demografische structuur van de bevolking van Izegem tijdens de Franse Overheersing (1794-1815), De Leiegouw, 9, 1967, p. 85-113 en 211-229.

Mortier, Florent
Antoon DIEUSAERT, Paul DIEUSAERT en Luc DIEUSAERT, Onze familiegeschiedenis. Florent Mortier, Averbode, Altiora, 2010, 140 p.

Mortier, Gerard
Willy BOUCQUET, Portret Gerard Mortier, Kroniek van Groot-Izegem 1993, Izegem, Hochepied, 1993, p. 139-144.

Mortier, Robrecht
Bart BLOMME, Robrecht Mortier, S.J., een vergeten Izegemse figuur ?, De Gidsenkring, 21/2, 1983, p. 3-7.

munt
Marcel NUIJTTENS, Romeinse munt gevonden, Ten Mandere nr. 4 2/1, 1961, p. 11.
Paul VANDEWALLE, Oude maten, gewichten en muntstelsels in Vlaanderen, Brabant en Limburg, Oostende, 1984, 70 p.
Marcel NUIJTTENS, Geld en munten, Ten Mandere nr. 3, 1/3, 1961, 5-13.
Marcel NUIJTTENS, Volksbenamingen voor Vlaamse munten, Ten Mandere nr. 85, 29/3, 1989, p. 171-179.
Marcel NUIJTTENS, Munten in vergelijk tot het pond parisis of vlaamse pond, Ten Mandere nr. 86, 30/1, 1990, p. 17-28.
Marcel NUIJTTENS, Eigenaardige muntvondst in Izegem, Ten Mandere nr. 69, 24/2, 1984, p. 165-170.
Marcel NUIJTTENS, De munten voor Vlaanderen te Brugge geslagen onder de regering van Maria Theresia. 1740-1780. Ten Mandere nr. 65, 23/1, 1983, p. 2-25.
Marcel NUIJTTENS, Iets over de waarde van oude munten, Ten Mandere nr. 65, 23/1, 1983, p. 26-28.
Marcel NUIJTTENS, Het noodgeld van Izegem, Europees genootschap voor Munt- en Penningkunde, 5, 1954, p. 101-102, 6, 1955, p. 6-7, 14-15 en 63
ID., Noodgeld te Izegem in de Eerste Wereldoorlog, Ten Mandere nr. 10, 4/3, 1963, p. 26-31
ID., Het noodgeld van groot Izegem (Izegem- Emelgem-Kachtem) gedurende de Eerste en Tweede wereldoorlog, Ten Mandere nr. 71, 25/1, 1985, p. 38-93;
ID., Het noodgeld van groot Izegem [aanvulling], Ten Mandere nr. 78, 27/2, 1987, p. 131-138; en nog een aanvulling in ID., Munten, eretekens, penningen, noodgeld, Ten Mandere nr. 97, 33/3, 1993, p.3-8.
Marcel NUIJTTENS, Duitse kantinemunten uit de Eerste Wereldoorlog, Ten Mandere nr. 78, 27/2, 1987, p. 139-142.
Marcel NUIJTTENS, Izegemse penningen en uniformknopen, Ten Mandere nr.17, 7/1, 1967, p. 37-40 (de knopen zijn die van de "garde civique" of burgerwacht en van de brandweer); ID., Handelaarspenning voor Izegem, Ten Mandere nr. 61, 21/3, 1981, p. 223-224, n.a.v. het feit dat de Izegemse handelaars van 11 juli tot en met 22 augustus 1981 een lokale munt van 25 frank in omloop brachten; ID., Izegemse heemkundige penningen, Ten Mandere nr. 67, 23/3, 1983, p. 236-266 en nr. 79, 27/3, 1987, p. 209-220; ID., Munten, eretekens, penningen, noodgeld, Ten Mandere nr. 97, 33/3, p. 3-8.
Marcel NUIJTTENS, Een verbroederingsmunt Izgem-Bad Zwishenahn, Ten Mandere info 1987, p. 7-10, een munt van 100 Izegemse frank/5 Bad Zwischenahner Taler die eind 1987 werd uitgegeven en ID., Nog over de munt Izegem-Bad Zwischenahn, Ten Mandere nr; 81, 28/2, 1988, p. 98
Urbain HAUTEKEETE, Helden Gilde Penningen en Medailles van het schoenambacht. Noodgeldbiljetten WO I en II. Numismatiek in de stad Izegem. Tentoonstelling in samenwerking met de Stedelijke Izegemse Musea, Borstelmuseum, Izegem, 2012, 109 p.

musicus
Antoon VANDROMME, Nadere kennismaking met Franz Brouw, Ten Mandere nr. 30, 11/2, 1972, p. 30-33.
Jaak VANBECKEVOORT, Nadere kennismaking met Daniël Clement, Ten Mandere nr. 16, 6/3, 1966, p. 49-50. In Ten Mandere nr. 22, 8/3, 1968, p. 66 verscheen de fotokopie van de Zuid-Afrikaanse krant Die Burger, 10 augustus 1968 met het artikel: Jan BOUWS, ‘n Skat van Afrikaanse Liedere deur ‘n Vlaming, Die Vlaming was Daniël Clement. Zie ook René GOFFIN, La famille Clément (dit Fievez), originaire du pays d’Enghien (suite et fin), Annales du Cercle Archéologique d’Enghien, 10, 1955-1957, p. 241-286.
Jan VANDERSCHAEVE, Nadere kennismaking met Herman Roelstraete, Ten Mandere nr. 5, 2/2, 1962, p. 42-46; Hendrik WILLAERT, Figuren van bij ons: Herman Roelstraete, Ten Mandere nr. 43, 15/3, 1976, p. 150-171, met verdere bibliografische verwijzingen en Ten Mandere nr. 61, 21/3, 1981, p. 236-240.
Muziekfeest gevierd te Iseghem den 18n Oogst 1895 ten huize van Camille Ameye als hulde aan Peter Benoit op zijn verjaardag. Izegem, Gebroeders Strobbe, [1895], 11 p.
Hendrik WILLAERT, Vlaamse kunstenaars aktief te Izegem : Peter Benoit [Deel 1], Ten Mandere nr. 37, 13/3, 1974, p. 3-22
ID., Peter Benoit en Izegem. Deel II, Ten Mandere nr. 46, 16/3, 1976, p. 165-174
Antoon VANDROMME, Een vergissing met P. Benoit, Ten Mandere nr. 46, 16/3, 1976, p. 175-177, n.a.v. een foto verschenen in De Weekbode waarbij verkeerdelijk gedacht werd dat Benoit erop stond;
Hendrik WILLAERT, Peter Benoit en Izegem. Ter gelegenheid van de Benoitherdenking 1834-1984, Ten Mandere speciaal nr. 70, 24/3, 1984, 107 p. (met biografie en catalogus van de tentoonstelling). In deze catalogus is natuurlijk veel aandacht voor de relatie tussen Benoit en de familie Ameye, die het huidige stadhuis van Izegem bouwde, maar ook in  Hendrik WILLAERT, Mecenasfamilie opent haar archief, Ons Erfdeel, 17, 1974, p. 767-770. We kunnen natuurlijk niet verwijzen naar de uitvoerige literatuur over Benoit. We maken een uitzondering voor Hendrik WILLAERT, Peter Benoit, de Levenswekker, BRT-brochure, 1984, 112 p., met beknopte bibliografie.
Jean-Pierre OSTYN, Kroniek van twee generaties Ostijn. Alberic en Willy Ostijn, Ten Mandere nr. 113, 39/1, 1999, p. 25-32.

mutualiteit: zie ziekenfonds

muursteen
Antoon VANDROMME, Muurstenen in de St.-Tillokerk, in Ten Mandere nr. 50, 18/1, 1978, p. 3-27; Id. Een verloren gewaande muursteen is terug, in Ten Mandere nr. 92, 32/1, 1992, p. 29-34. In dat laatste artikel krijgen we ook uitvoerig beeldmateriaal over de beschadiging aan de kerk door een bom op 22 september 1917.

muziek
Jozef GELDHOF, 50 jaar christelijke arbeidersbeweging Izegem, Izegem, Kristelijk Werkersverbond, 1957, 147 p.
Roger BEKAERT, Korte historiek van het A.C.W.-Izegem. A.C.W. 1906-1976. Dienstbetoon en samenwerking… geen ijdele woorden, S.l., s.d., 26 p., gestencild;
Christen Werkersverbond Iseghem, 1906-1931, [Kortrijk, 1931], 23 p.
Jean-Marie LERMYTE, Geworteld en vertakt. De christelijke arbeidersbeweging in Izegem tot 1940, Izegem, ACW Izegem, 1988, 380 p.
Jean-Marie LERMYTE, Gedeelde eenheid. De christelijke arbeidersbeweging in Izegem, Emelgem en Kachtem, 1940-1991, Izegem, ACW Izegem, 1992, 477 p.  Voor de activiteitsverslagen, jaarverslagen en jaarprogramma's verwijzen we naar de bibliografie in de studies van Lermyte.
S.H. SCHOLL, De geschiedenis van de arbeidersbeweging in West-Vlaanderen (1875-1914), Brussel, 1953, XIX-314 p. bevat gegevens over Izegem.
Jean-Marie LERMYTE, José Wylin wint de Izegemse cultuurtrofee 1996, Ten Mandere nr. 107, 37/1, 1997, p. 23-28.
Antoon VANDROMME, Izegemse muziekmaatschappijen voor honderd jaar, Ten Mandere nr. 57, 20/2, 1980, p. 59-73, met erratum in Ten Mandere nr. 61, 21/3, 1981, p. 222.
Luc HAEGHEBAERT, Terreinverkennend onderzoek naar de geschiedenis van de amateuristische muziekverenigingen in de provincie West-Vlaanderen gedurende de Nieuwste Tijden, Niet-gepubliceerde licentiaatsverhandeling (geschiedenis), RUG, 1983-1984, 3 dln. 475 p. Bjorn VERSCHOORE, Dirk VANDEBUSSCHE en Piet DEVEUGHELE, Harmonie en fanfare leven in Izegem, Niet-gepubliceerd eindwerk AMC, ongepagineerd, dit werk is weinig origineel, maar verdienstelijk omwille van de samengebrachte fotokopies i.v.m. het Congregatiemuziek, Eendracht en Vooruitgang, Leo XIII, de Stadsfanfaren, de Voorwacht en Vrede en Eendracht.
[J. GELDHOF], 150 jaar Izegemse Stadsfanfaren. De koninklijke stadsfanfare jubileer. Programma 1956, S.l., s.d., ongepagineerde programmabrochure; L.P. Ode aan Izegem. De Koninklijke Stadsfanfaren o.l.v. Willy Demey, Ten Mandere info 1986, p. 15*-16*, n.a.v. de tweede vynielplaat.
[J. GELDHOF, Joris LEURIDAN en Cyriel STAES], Eeuwfeest van de koninklijke Harmonie der Jongelingen Congregatie Izegem 1853-1953, Izegem, 1953, [81] p.; André MISTIAEN, Gedenkboek Koninklijke Harmonie der Kongregatie Izegem, 1853-1978, Ten Mandere nr. 52, 18/3, 1978, 151 p. In 1954 ging de Harmonie naar Rome. [Joris LEURIDAN], Wij reisden naar Rome. De Koninklijke Harmonie der Congregatie van Izegem op het wereldcongres der Maria congregaties te Rome. 5-12 september 1954, Izegem, Mannen- en Jongelingencongregatie, 1955, 110 p. eerder verschenen in De Mandelbode, 16 september 1954 tot 30 april 1955; 135 jaar congregatieharmonie: een LP als blikvanger, Ten Mandere info 1988, p. 11-12.
Crescendo, Het blad verschijnt één keer per jaar, met Sint-Cecilia en was in 1996 aan zijn 28e jaargang toe;
Antoon VANDROMME, Geschiedenis van "De Mandelkoor", Ten Mandere nr. 59, 21/1, 1980, p. 41-62 en nr. 60, 21/2, 1981, p. 143-152.
Herman JONCKHEERE, Koninklijke Harmonie Leo XIII Izegem, Reclamebrochure voor het Euroconcert, 1992, p. 31-35. Zie over Leo XIII evenwel vnl. Jean-Marie LERMYTE, Gedeelde eenheid, Izegem, ACW-Izegem, 1992, p. 249-261.
M. TIMPERMAN, Dertig jaar Peter Benoit-kring (1923-1953). Bij de viering van het 6° lustrum, onuitgegeven studie, s.l., s.d., 20 p.; M. TIMPERMAN, en Jan VANDERSCHAEVE, Koninklijke Koor- en Orkestvereniging "Peter Benoit-kring Izegem", Ten Mandere nr. 14, 6/1, 1966, p. 12-24.
Guido VANDENBROUCKE, 10 jaar Tyroler blaasorkest "Thoriz", in Ten Mandere nr. 23, 9/1, 1969, p. 38-47.
Hendrik WILLAERT, Scola Cantorum Cantemus Domino. Impressies bij een afscheid, in Ten Mandere nr. 61, 21/3, 1981, p. 192-194.
De Notenkraker. Tweemaandelijks periodiek van "Jeugd en Muziek" Izegem, Van nummer 1 t.e.m. 83 schreef Hendrik Willaert de teksten.
Ward BOGAERT, Sjoerd en Klaas CROMBEZ, Een blik op de Izegemse orgels. Jaarwerk AMC, 1994, 30p.
Luc LANNOO en Kamiel D’HOOGHE, West-Vlaamse orgelklanken, Brugge, Marc Van de Wiele, 1997, 136 p. Zie verder voor Roelstraete.
Luc LANNOO, Een kleine orgelhistoriek van de Sint-Hiloniuskerk, Ten Mandere nr. 83, 29/1, 1989, p. 51-58; zie ook de ongetitelde programmabrochure n.a.v. het inspelen van het orgel op 9 oktober 1993, 15 p.
Roger BEKAERT, De Izegemse beiaard, Ten Mandere nr. 44-45, 16/1-2, 1976, p. 108-110; Ferdy CALLEWAERT, Piet BUYSE en Daniël VANDER MEULEN, De beiaard van Izegem, Wingene, Tielt, Roeselare, De Gidsenkring, 29/6, 1991, over Izegem p. 4-5; [Koen COSAERT] De beiaard van Izegem, Klokkenspellen en beiaarden in West-Vlaanderen, Brugge, Westvlaamse Gidsenkring, 1993, 183 p., waarvan p. 57-60 over Izegem; Gilbert HUYBENS (red.), Beiaarden en torens in België, (Musea Nostra), Brussel, Gemeentekrediet, 1994, 167 p. vnl. p. 110 (met bibliografie).
Zie ook : Groote beiaarddag ter gelegenheid der 13de verjaring van de herstelling van den beiaard. op zondag 25 juni 1939, [Izegem, Drukkerij Strobbe, 1939, 16] p.
Er worden daarbij gestencilde programmaboekjes uitgegeven met telkens de korte historiek van de beiaard. Sedert enkele jaren verschijnt de brochure Beiaardconcerten in West-Vlaanderen waarin ook Izegem een bladzijde krijgt.
Rafaël VERHOLLE, 25 jaar Herfstmuziekfestival. 25 jaar Stedelijk Feestcomité, Ten Mandere nr. 72, 25/2, 1985, p. 244-266, met erratum in Ten Mandere nr. 73, 25/3, 1985, p. 361, ook als brochure verschenen. Wim VANDENBERGHE, Feestcultuur in Izegem: 27 jaren Izegems Herfstmuziekfestival, Paper in het kader van de colleges Volkskunde aan de KULeuven, 1987, Christiaan DE FORCHE, Maurice VANDOMMELE en Rafaël VERHOLLE, 35 jaar Stedelijk Feestcomité. 35 jaar Herfstmuziekfestival in Izegem, Ten Mandere, speciaal nr. 102, 1995, 56 p. Bij die Herfstmuziekfestival verschijnt telkens een programmabrochure.
André MISTIAEN, Bernardus Crombez, inrichter van het eerste muziekfestival van West-Vlaanderen te Izegem in 1824, Ten Mandere nr. 30, 11/2, 1972, p. 26-27.
Antoon VANDROMME, Een allereerste Izegemse muziekschool in 1874, Ten Mandere nr. 107, 37/1, 1997, p. 29-33.
André DEMEURISSE, 30 jaar muziekacademie, Ten Mandere nr. 26, 10/1, 1970, p. 3-28.
Antoon VANDROMME, Rond de Breydel- en De Coninckfeesten 1887-1987, Ten Mandere nr. 79, 27/3, 1987, p. 273-282. Zie ook J.G.M. VAN DEN HEUVEL, Kamiel Bruloot, de stichter van Vlaandrens bedevaart, Sint-Tillo’s missieblad, lentenummer april 1990, p. 16.
Maurice RENIER, Symfonische avonden in oorlogstijden, Ten Mandere nr. 64, 22/3, 1982, p. 251-253
André SAELEN, De koninklijke muziekmaatschappij "Vrede en Eendracht" Kachtem, 1905-1976, Ten Mandere nr. 47, 17/1, 1977, p. 1-39. Zie ook Muziekvereniging Vrede en Eendracht Kachtem-Izegem 1905-1980, S.l., [1980], ongepagineerde reclamebrochure. De fanfare geeft ook een ledenblad uit: ‘t Eendrachterke. Periodiek van Koninklijke Fanfare Vrede en Eendracht, Er werd in 1987 mee gestart.
Gaspard VANDOORNE, Dullaerskermesse, paper tot het behalen van het diploma van stadsgids Izegem, 2012 23 p.

muziek: zie koor, musicus

muziekacademie
Antoon VANDROMME, Een allereerste Izegemse muziekschool in 1874, Ten Mandere nr. 107, 37/1, 1997, p. 29-33.
André DEMEURISSE, 30 jaar muziekacademie, Ten Mandere nr. 26, 10/1, 1970, p. 3-28.

Muziekfestival
Rafaël VERHOLLE, 25 jaar Herfstmuziekfestival. 25 jaar Stedelijk Feestcomité, Ten Mandere nr. 72, 25/2, 1985, p. 244-266, met erratum in Ten Mandere nr. 73, 25/3, 1985, p. 361, ook als brochure verschenen. Wim VANDENBERGHE, Feestcultuur in Izegem: 27 jaren Izegems Herfstmuziekfestival, Paper in het kader van de colleges Volkskunde aan de KULeuven, 1987, Christiaan DE FORCHE, Maurice VANDOMMELE en Rafaël VERHOLLE, 35 jaar Stedelijk Feestcomité. 35 jaar Herfstmuziekfestival in Izegem, Ten Mandere, speciaal nr. 102, 1995, 56 p. Bij die Herfstmuziekfestival verschijnt telkens een programmabrochure.
André MISTIAEN, Bernardus Crombez, inrichter van het eerste muziekfestival van West-Vlaanderen te Izegem in 1824, Ten Mandere nr. 30, 11/2, 1972, p. 26-27.

Mylle, Gerda
Jean-Marie LERMYTE, Gerda Mylle volgt burgemeester Willy Verledens op, Ten Mandere nr. 137, 47/1, 2007, p. 30-31